Iihin valit­tiin kak­si johtajaa

Iin kun­nan­hal­li­tus valit­si maa­nan­tai­na Iihin kak­si uut­ta joh­ta­jaa. Elin­voi­ma­joh­ta­jan vaki­nai­seen vir­kaan valit­tiin Hele­na Illi­kai­nen. Yhdys­kun­ta­joh­ta­jan vaki­nai­seen vir­kaan valit­tiin Eelis Rank­ka.

Elin­voi­ma­joh­ta­jak­si valit­tu Hele­na Illi­kai­nen on kou­lu­tuk­sel­taan ark­ki­teh­ti ja kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri. Hän toi­mii nykyi­sin Pyhä­joen kun­nan elin­kei­no­joh­ta­ja­na ja samal­la Pyhä­joen Teol­li­suus­yh­tiö Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Tyr­nä­vän kun­nan kehit­tä­mis­joh­ta­ja­na sekä aluearkkitehtina.

Elin­voi­ma­joh­ta­ja vas­taa Iin elin­kei­no­po­li­tii­kan stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta suo­raan kun­nan­joh­ta­jan alai­suu­des­sa ja tii­viis­sä yhteis­työs­sä hänen kans­saan. Elin­voi­ma­joh­ta­ja edis­tää kun­nan kas­vua ja veto­voi­maa sekä sidos­ryh­mäyh­teis­työ­tä, vas­taa tulos­a­lu­een toi­min­nan tulok­sel­li­suu­des­ta ja talou­del­li­suu­des­ta sekä yhteen­toi­mi­vuu­des­ta kun­taor­ga­ni­saa­tios­sa. Elin­voi­ma­joh­ta­ja toi­mii myös Mic­ro­po­lis Oy:n toimitusjohtajana.

Yhdys­kun­ta­joh­ta­jak­si valit­tu Eelis Rank­ka on kou­lu­tuk­sel­taan insi­nöö­ri. Hän toi­mii nykyi­sin WSP Fin­land Oy:n yksi­kön pääl­lik­kö­nä. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun muas­sa Kem­pe­leen kun­nan kun­nal­lis­tek­niik­ka­pääl­lik­kö­nä sekä AIRIX Ympä­ris­tö Oy:n projektipäällikkönä.

Yhdys­kun­ta­joh­ta­ja joh­taa yhdys­kun­ta­pal­ve­lui­den koko­nai­suut­ta, johon kuu­lu­vat muun muas­sa kiin­teis­tö­pal­ve­lut, raken­nut­ta­mi­nen ja ener­gia-asiat, infra ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut sekä lii­ken­ne, viran­omais­pal­ve­lut sekä ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lut. Yhdys­kun­ta­joh­ta­ja toi­mii myös Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen joh­ta­ja­na sekä vas­taa kun­nan puo­lel­ta pelas­tus­toi­min­nan ja varau­tu­mi­sen järjestämisestä.

Kun­nan­hal­li­tus valit­si sekä Illi­kai­sen että Ran­kan vir­koi­hin­sa yksi­mie­li­ses­ti. Elin­voi­ma­joh­ta­jan vir­kaan oli 13 haki­jaa. Yhdys­kun­ta­joh­ta­jan vir­kaan oli 6 hakijaa.

Vir­ka­va­lin­nat ovat osa Iin kun­nan hal­lin­non ja orga­ni­saa­tion uudis­tus­ta, johon kuu­luu myös vir­ko­jen yhdistämisiä.