Hyvin­voin­nin mal­lia etsi­tään iiläi­sis­tä ihmi­sis­tä

Riitta Räinä uskoo kyläkortti-mallin poikivan pieniä hyvinvointilupauksia, joilla päästään alkuun ja saadaan aikaan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­tien huo­li hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä tule­vas­sa maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa on poi­ki­nut Hyte-kun­ta- ja kylä­kor­tin, jon­ka pilo­toin­nis­sa myös Ii on muka­na. Iin kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Annas­tii­na Jun­ni­la ker­too, että pilo­tis­sa kerä­tään kylä­läis­ten koke­muk­sia asiois­ta, jot­ka saa­vat arjen suju­maan ja jot­ka lisää­vät kon­kreet­ti­ses­ti asuk­kai­den hyvin­voin­tia. Myös kehi­tet­tä­vät asiat lis­ta­taan. Iin pilot­ti nos­te­taan sosi­aa­li-ja ter­veys­mi­nis­te­riön sivus­tol­la esiin hyvä­nä asuk­kai­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus