Hyvin­voin­nin mal­lia etsi­tään iiläi­sis­tä ihmi­sis­tä

Riitta Räinä uskoo kyläkortti-mallin poikivan pieniä hyvinvointilupauksia, joilla päästään alkuun ja saadaan aikaan terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­tien huo­li hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä tule­vas­sa maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa on poi­ki­nut Hyte-kun­ta- ja kylä­kor­tin, jon­ka pilo­toin­nis­sa myös Ii on muka­na.

Iin kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Annas­tii­na Jun­ni­la ker­too, että pilo­tis­sa kerä­tään kylä­läis­ten koke­muk­sia asiois­ta, jot­ka saa­vat arjen suju­maan ja jot­ka lisää­vät kon­kreet­ti­ses­ti asuk­kai­den hyvin­voin­tia.
Myös kehi­tet­tä­vät asiat lis­ta­taan.

Iin pilot­ti nos­te­taan sosi­aa­li-ja ter­veys­mi­nis­te­riön sivus­tol­la esiin hyvä­nä asuk­kai­ta osal­lis­ta­va­na käy­tän­tö­nä. Iis­sä jokai­sel­ta muka­na ole­val­ta kyläl­tä täy­te­tään oma kylä­kort­ti, joi­ta Iin sit­ten hyö­dyn­tää muun muas­sa hyvin­voin­ti­ker­to­mus­ta ja omaa Hyte-kun­ta­kort­tia teh­des­sään. Iis­sä pilo­toin­nis­ta vas­taa kun­nan tapah­tu­ma­vas­taa­va Riit­ta Räi­nä, joka ker­too, että mal­li on havait­tu hyväk­si ja asiat siir­ty­vät sen avul­la toi­mi­vas­ti osak­si käy­tän­tö­jä. Hänen mukaan­sa asuk­kaat ja yhdis­tyk­set ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa Hyte-kylä­kor­tin hyvin­voin­ti­lu­pauk­sia mie­tit­täes­sä.

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen asian­tun­ti­ja San­na Sal­me­la ker­too, että kun­ta- ja kylä­kort­tien suun­nit­te­lu on vas­ta alul­laan. Iis­sä kehi­tys­työ­tä jat­ke­taan toden teol­la taas syk­syl­lä. Myös Oulus­sa poh­di­taan par­hail­laan, miten Iin mal­lin mukai­sia kylä­kort­te­ja voi­tai­siin sovel­taa kau­pun­kiin.

Asuk­kaat teke­mään
hyvin­voin­ti­lu­pauk­sia

Iis­sä kehit­tä­mis­työ­tä aloi­tel­tiin hil­jak­seen jo vii­me syk­sy­nä, jol­loin eri tapah­tu­mien yhtey­des­sä kylä­läi­sil­tä kerät­tiin lyhyi­tä kom­ment­te­ja sii­tä, mit­kä asiat tuo­vat hyvin­voin­tia tai mit­kä sitä lisäävät.Riitta Räi­nän mukaan vas­tauk­sia tuli sato­ja ja kes­kus­te­lua aiheen ympä­ril­tä syn­tyi kuin itses­tään.

– Tär­keäk­si näh­tiin per­he, lähim­mäi­set, ystä­vät ja yhdes­sä teke­mi­nen. Yhtei­söl­li­syys on hyvin­voin­tia ja hyvin­voin­ti syn­tyy lii­kun­nas­ta, mie­len­ter­vey­des­tä, puh­taas­ta vedes­tä kult­tuu­ris­ta, jär­jes­tö­työs­tä ja ihan kai­kes­ta.

Jot­ta kaik­ki eri ikä­ryh­mät tulee huo­mioi­tua hyvin­voin­ti­työs­sä, on Iin kun­nas­sa mukaan hyvin­voin­ti­lu­pauk­sia etsi­mään otet­tu muun muas­sa nuo­ri­so­val­tuus­to, van­hus- sekä vam­mais­neu­vos­to, Iin kylien neu­vot­te­lu­kun­nat, työi­käis­ten lii­kun­ta-asioi­den neu­vot­te­lu­kun­ta sekä nuor­ten ohjaus- ja pal­ve­lu­tu­ki­ver­kos­to.

– Syk­syl­lä jär­jes­täm­me elo­kuis­ten kylien neu­vot­te­lu­kun­tien jäl­keen syys-loka­kuus­sa ison kun­ta­lais­ten kuu­le­mis­ta­pah­tu­man, joka ei tule nou­dat­ta­maan perin­teis­tä kaa­vaa, Riit­ta Räi­nä lupaa.

Hän lupaa, että tapah­tu­ma on muka­va, mie­len­kiin­toi­nen ja spek­taak­ke­li­mai­nen.

– Pai­kal­la ei mie­li­pi­teen­sä ilmais­tak­seen tar­vit­se edes olla koko aikaa.

Räi­nän mukaan Iin tavoit­tee­na on nyt, että kylil­tä ale­taan saa­da pik­ku hil­jaa hyvin­voin­ti­lu­pauk­sia, jol­la omas­ta hyväs­tä olos­ta huo­leh­di­taan.

– Liik­keel­le voi­daan läh­teä vaik­ka sii­tä, että lisä­tään työ­mat­ka­pyö­räi­lyä tai kävel­lään enem­män rap­pusia. Hyvä esi­merk­ki jo toi­mi­vas­ta lupauk­ses­ta on se, että ener­gia­juo­mia ei myy­dä alla 16-vuo­tiail­le.

Jär­jes­tö­avus­tus­ten
jako­pe­rus­teet uudis­te­taan

Maa­kun­nan tuki kun­nas­sa teh­tä­väl­le hyvin­voin­ti­työl­le on jo nyt nous­sut Iis­sä­kin arvoon arvaa­mat­to­maan, sil­lä Räi­nän mie­les­tä Hyte-tapaa­mi­sis­sa jokai­nen muka­na ole­va kun­ta on saa­nut poi­mia par­haat rusi­nat mui­den pul­lis­ta omaan käyt­töön­sä.

Toi­min­to­ja on Iis­sä­kin kehi­tet­ty muun muas­sa säh­köi­sen hyvin­voin­ti­ker­to­muk­sen muo­dos­sa. Riit­ta Räi­nä kehuu, että ollaan siir­ty­mäs­sä sii­hen, että kun­nis­sa­kin on lupa olla luo­va ja innos­tu­nut.

– Saa pilo­toi­da, kokeil­la ja on lupa epä­on­nis­tua­kin. Hyvin­voin­ti­lu­pauk­set ja kun­ta­stra­te­gia koh­taa­vat ja mene­vät koh­ti yhteis­tä pää­mää­rää.

Jär­jes­tö­jä innos­te­taan jat­kos­sa teke­mään työ­tä yhtei­sen hyvän eteen siten, että jär­jes­tö­avus­tus­ten sään­nöt lai­te­taan Iin kun­nas­sa uusiin pui­hin. Suun­ta tulee ole­maan se, että jär­jes­töt pal­ki­taan teke­mi­sis­tään jär­jes­tö­avus­tus­ten muo­dos­sa. Eli mitä enem­män teet, sitä enem­män saat avus­tus­ta. Riit­ta Räi­nä uskoo, että pala ker­ral­laan Iin kun­ta kehit­tyy ja on val­mis vas­taa­maan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen anta­maan haas­tee­seen ennal­taeh­käi­se­vää hyvin­voin­ti- ja ter­veys­työ­tä aja­tel­len.