Hölök­kä­ra­jat murs­kak­si Illin­juok­su­jen avauksessa

EM-kisa- ja olym­pia­vuo­den Illin­juok­sut käyn­nis­tyi­vät vii­kon myö­hem­min kuin vii­me vuon­na. Direk­to­raat­ti halusi pereh­tyä uusiin juok­su­di­rek­tii­vei­hin, joi­ta WA (World Ath­le­tics) eli Kan­sain­vä­li­nen Ylei­sur­hei­lu­liit­to on suol­ta­nut ja joi­den nou­dat­ta­mis­ta hau­kan lail­la vaa­nii SUL:n alueor­ga­ni­saa­tio. Lähin­nä on kysy­mys sii­tä, että juok­su­ki­sois­sa ei ole lupa olla mitä tahan­sa tos­sun­ku­lut­ta­jia, joi­den ken­gän­po­ho­jat ovat lii­an pak­sut. Iin juok­su­jen jär­jes­tä­jil­le on tul­lut asias­ta kor­va­ma­ki­aa nettikaupalla.

Direk­to­raat­ti Nöö­ti, Ari, Arja ja kel­lo­mies otti onkeen­sa rekla­moin­nit. Viral­li­sik­si illin­juok­su­ken­gik­si hyväk­syt­tiin nap­pas­ken­gät, jat­sa­rit, lan­ta­jar­rut, riu­ku­var­ret, hai-saap­paat, nor­maa­lit pat­tii­nit ja koh­tuu­hin­tai­set ten­na­rit. Pat­tii­nit ovat käyt­tö­ke­le­po­set juok­su­ken­gät. Kel­lo­mies muis­te­li pis­tel­leen­sä 60-luvul­la nap­pas­ken­gil­lä Mar­tin­nie­mel­tä Päk­ki­kan­kaal­le. Askel oli ollut vetä­vä ja syys­ky­ly­män takia Ros­to­ni tiu­kas­ti pääs­sä kor­via myö­ten. Taa­vi oli pan­nut parem­mak­si hili­pa­se­mal­la Pate­las­ta Jak­ku­kyl­lään. Liik­ku­va Polii­si ei rat­san­nu kum­mal­tak­kaan kenkiä.

Direk­to­raat­ti kut­sui hevos­hom­mis­sa tar­kak­si tun­ne­tun Tii­ron Matin viral­li­sek­si ken­gän­mit­taa­jak­si, kun Päk­ki­kan­kaan mit­ta­mies-rum­pa­ri oli esty­nyt. Koe­mit­taus teh­tiin Jou­ni Hat­tusen tos­suis­ta 30 cm:n vii­voit­ti­mel­la. Hyvin käyt­tii Matil­la mit­taus. Jou­nin tos­su oli kipe­neen lii­an pak­su, mut­ta kun tii­je­tään mie­hen kova ree­naus, kuluu ken­kä lail­li­sek­si vii­kos­sa. Pää­tet­tiin ilmoit­taa mit­tauk­sis­ta SUL:n kil­pai­lu­pääl­lik­kö Mika Muu­kal­la, alue­vas­taa­va Heik­ki­läl­le sekä Tilas­to­pa­jal­le. Direk­to­raat­ti sal­lii pali­jas­ja­la­kas­ten iiläis­ten ja avo­ja­la­kas­ten oulu­la­sien juos­ta kengittä.

Mat­ti ihi­met­te­li kir­kon­pen­kin väen kans­sa juok­su­her­ro­jen kot­ko­tuk­sia ja nipo­tus­ta. -“Ei tart­te mita­ta hevos­ten ken­kiä, saa juos­ta ili­man ken­kiä­ki”. Äimän­kä­ke­nä oli kir­kon­pen­kin väki­kin, jota oli siu­nau­tu­nut ylen run­saas­ti. Lies-Osmo mei­na­si, että sen ymmär­tää että kor­ko­ken­gi­sä ei juos­ta, han­ka­laa se on var­sin­kin mie­hil­le. Rek­sa-kaar­ti arve­li Rekis­te­röi­ty­mät­tö­män patii­nien ole­van lii­an pak­su­po­ho­ja­set. Olha­van mies ja saman kylän Vode muis­tut­ti­vat, että kir­kon­pen­kin sään­tö­jä eivät mää­rää maal­li­set Her­rat. Ret­roa­suun son­nus­tau­tu­nut Muka­van Pau­kan Wan­hai­sän­tä ujos­te­li kuvaa­jaa kään­täen selekänsä.

Vito­sel­la pau­ku­tel­tiin hölök­kä­ra­jat rik­ki heti ker­ral­la niin mies­ten kuin nais­ten­kin osal­ta. Urhei­lu­per­heen isan­nus Jani Tulp­po vetäi­si komeas­ti 16:n pin­taan. — Seu­raa­va ker­ta alkaa 15:llä tote­si mies nume­roa jät­täes­sään. Hyväs­sä virees­sä ollut Limin­gan maa­jus­si Jäni Määt­tä sanoi kyly­vö­jen ole­van hyväl­lä mal­lil­la ja potut maa­sa. Hyvä on juok­sen­nel­la kor­juu­ta ootel­les­sa. Nie­me­län isän­tä nap­pa­si odo­te­tus­ti prons­sin ennen Vasik­ka­saa­ren Pat­rik­kia, jon­ka kar­ta­nol­le ei ollu tulu­va yltä­ny. Men vad gjor­de frö­ken Saa­ga från Paja­ri. Hon hade trä­nat hela vin­tern i Gäl­li­va­re med Lina Anders­son. Pis­te­si­ja tuli heti ensi juok­sus­sa ja samal­la komea kiri­voit­to Tul­pon eman­nuk­ses­ta, molem­mat kirk­kaas­ti alle hölök­kä­ra­jan. Arja kiit­te­li Jun­ni­lan Res­su Red­for­tin, Esa Mäke­län aina ilois­ta habius­ta. Eliit­ti­si­ja tuli että hei­lah­ti. Esa ana­ly­soi juok­su­aan: — Kyl­lä se 90 kilua lih­haa liik­kuu vie­lä ket­te­räs­ti. Her­ras­mie­he­nä hän aut­toi koh­te­li­aas­ti hiki­sen nume­ro­la­pun juok­suun osal­lis­tu­neel­ta leidiltä.

Kaup­pi­lan ult­ra­juok­si­ja Läm­sä osoit­ti sprint­te­ri­ky­kyn­sä jät­tä­mäl­lä Illi­hiih­dois­ta tutun Käs­män ja rimp­pa­kint­tu Tonin vii­mei­lis­se eliit­ti­si­joil­le. Pert­tu­la on toi­pu­nut tal­ven vam­mois­ta hui­maan kyy­tiin. Nais­ten kol­mo­nen Satu Jaa­ra kukis­ti mie­hen ikään ehti­neen Puu­rusen, mikä on mer­kit­tä­vä meriit­ti. Kat­so­mos­sa iloit­tiin hevos­mies-Hei­kin hie­noa come bac­kis­ta ja ‑Jus­sin hyväs­tä avauk­ses­ta. Niko toi­mi deby­tant­ti Kos­ke­lan jänik­se­nä onnis­tu­nees­ti, tulok­se­na PB. Yli­ran­nan lau­la­va met­su­ri Esa Paka­nen änkey­tyi lop­pu­pään lei­dien sek­kaan. Esa oli näh­ty vii­kol­la urhei­lu­ken­täl­lä otta­mas­sa val­mis­ta­via veto­ja. -“SB on var­ma kuin tau­ti, hän tote­si huol­ta­mo­y­rit­tä­jä P.A. Tur­peis­ta lai­na­ten. Reko sai suo­sik­ki­nu­me­ron­sa kym­pin, johon ihas­tui niin kovin, että ei mei­nan­nut ras­kia tul­la maa­liin. Jou­nin hiih­to­kil­sat näkyi­vät kes­tä­vyy­den kehityksenä.

Kak­ko­sel­la oli ilah­dut­ta­vas­ti nuo­ri­soa. Nie­me­län nei­dit nap­pa­si­vat kak­sois­voi­ton. Prons­sia saa­neen Emmin hie­nos­ta mita­li­si­jas­ta iloit­tiin Jak­ku­ky­läs­sä lau­lun ja kaha­vin kera. Vei­kal­la ja Oja­nen Brot­her­sil­la oli kym­pin raja likel­lä eikä kau­ka­na ollut Atte­kaan. Lopun tyt­tö­po­ru­kan keu­lil­la kipit­ti koke­nut kak­ko­sen kier­tä­jä Anni hie­noon aikaan. Äitin­sä juok­suun pai­men­ta­mat Hei­di ja Miia ovat hie­man vart­tu­neem­pia tyt­tö­jä kuin hyvin juos­seet Kirs­ti­nän siskokset.

Vito­nen: 1) Jani Tulp­po 16.03, 2) Jani Määt­tä 16.45, 3. Han­nu Nie­me­lä 18.28, 4) Pet­rik Mäen­pää 19.10, 5) Saa­ga Sas­si 19.43, 6) Riik­ka Tulp­po 19.53, 7) Esa Mäke­lä 20.06, 8) Arto Läm­sä 20.12, 9) Ahti Käs­mä 20.26, 10. Toni Back­man 20.43, 11) Jou­ko Pert­tu­la 21.28, 12) Pek­ka Lau­ri­la-Har­ju 21.41, 13) Pent­ti Klaa­vu­nie­mi 22.35, 14) Vil­ja­mi Pen­na­nen 22.55, 15) Satu Jaa­ra 23.33, 16) Jor­ma Puu­ru­nen 23.43, 17) Jus­si Tii­ro 24.44, 18) Heik­ki Tii­ro 24.45, 19) Han­nu Klaa­vu­nie­mi 25.03, 20) Niko Pen­na­nen 27.07, 21) Juha Kos­ke­la 27.07, 22) Han­na Kurik­ka 27.13, 23) Esa Paka­nen 28.20, 24) Anu Han­hi­suan­to 28.29, 25) Sis­ko Kos­ke­la 30.42, 26) Sara Sui­kio 35.34, 27) Jou­ni Hat­tu­nen 37.25, 28) Reko Kos­ki­nen 39.49.

Kak­ko­nen: 1) Inka Nie­me­lä 7.33, 2) Pih­la Nie­me­lä 8.57, 3) Emmi Jaa­ra 9.37, 4) Veik­ka Kos­ke­la 10.07, 5) Aatu Oja­nen 10.07, 6) Aapo Oja­nen 10.12, 7) Atte Back­man 10.22, 8) Anni Pen­na­nen 10.26, 9) Hei­di Lapin­kan­gas 11.39, 10) Miia Lapin­kan­gas, 11) Ella Kirs­ti­nä 12.55, 12) Ali­sa Kirs­ti­nä 13.15.