Vir­tu­aa­li­ra­ket­te­ja uuden­vuo­den juhlalähetyksessä

Oulun kau­pun­ki lähet­tää uuden­vuo­den ter­vei­set uuden­vuo­den ohjel­man kaut­ta tors­tai­na 31.12. kel­lo 18.

– Koro­nas­ta joh­tuen emme voi jär­jes­tää koko kan­san uuden­vuo­den juh­laa. Nyt räjäy­täm­me vir­tu­aa­li­ra­ke­tit uuden­vuo­den juh­la­lä­he­tyk­ses­sä, joka on tar­koi­tet­tu jokai­sel­le oulu­lai­sel­le, ker­too Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mik­ko Sal­mi.

Luvas­sa on muun muas­sa Oulu Sin­fo­nian musiik­kia, Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­sen juh­la­pu­he, Pet­rus Schro­de­ruk­sen Rakas­tan sinua, elä­mä ‑kap­pa­le sekä haas­tat­te­lu­ja tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sen sekä hen­ki­sen kas­vun spar­raa­ja Eli­se Rai­ta­kal­lion kans­sa. Lisäk­si lähe­tyk­ses­sä lue­taan oulu­lais­ten lähet­tä­miä uuden­vuo­den toi­vo­tuk­sia. Juh­la­lä­he­tyk­sen juon­ta­vat vies­tin­tä­pääl­lik­kö Annu Höt­tö­nen sekä yhteys­pääl­lik­kö Kar­ri Oika­ri­nen Oulun kaupungilta.

Lähe­tyk­sen voi kat­soa osoit­tees­sa munoulu.fi.