Väi­tös­tut­ki­mus: Säh­kön­ku­lu­tuk­sen ohjaus­jär­jes­tel­mil­lä tavoi­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti talou­del­lis­ta hyötyä

Filo­so­fian mais­te­ri San­na Tuo­me­la Oulun yli­opis­ton Tie­to- ja säh­kö­tek­nii­kan tie­de­kun­nas­ta väit­te­li per­jan­tai­na 11.11. Oulun yli­opis­tol­la. Väi­tös­tut­ki­muk­sen aihee­na on: Älyk­kään kodin ener­gia­tek­no­lo­giat: käyt­töön­ot­to, käyt­tö­ko­ke­mus ja energiansäästöpotentiaali.

Per­jan­tai­na väi­tel­lyt San­na Tuo­me­la on kotoi­sin Kel­lon Kivi­nie­mes­tä ja hän on kir­joit­ta­nut yli­op­pi­laak­si Hau­ki­pu­taan lukiosta.

Kotien säh­kön­ku­lu­tuk­sen ohjaus­jär­jes­tel­mien (smart home ener­gy mana­ge­ment sys­tems: SHEMS) avul­la säh­kön­ku­lu­tus­ta voi­daan siir­tää edul­li­sem­man säh­kön aikaan säh­kön­hin­nan, sään ja kodin aika­tau­lun ja arvo­jen mukaan. Tut­ki­muk­sen tulok­set pal­jas­ti­vat, että SHEMS-käyt­tä­jät tavoit­te­le­vat ensi­si­jai­ses­ti talou­del­li­sia etu­ja, ympä­ris­töys­tä­väl­li­syy­den olles­sa tär­keä tois­si­jai­nen arvo.

Mui­ta kodin älyk­kää­seen ener­gia­tek­no­lo­gi­aan yhdis­tet­ty­jä arvo­ja oli­vat asu­mis­mu­ka­vuus, tur­val­li­suus ja ute­liai­suus uusia tek­no­lo­gioi­ta koh­taan. Käyt­tä­jien ymmär­rys jär­jes­tel­mis­tä ja nii­den yhtey­des­tä laa­jem­paan ener­gia­jär­jes­tel­mään ja uusiu­tu­van ener­gian käy­tön lisää­mi­seen esi­mer­kik­si tar­joa­mal­la kysyn­tä­jous­toa oli kui­ten­kin hyvin vähäistä.

Tut­ki­mus osoit­ti myös, että SHEMS voi tal­vi­kuu­kausi­na tuo­da jopa 30 pro­sen­tin sääs­tön ener­gian­ku­lu­tuk­seen. Lisäk­si jär­jes­tel­mä muut­ti päi­vit­täis­tä kulu­tus­pro­fii­lia niin, että kulu­tus­ta siir­tyi huip­pu­ku­lu­tuk­sen ajoil­ta vähem­män säh­kön­ku­lu­tuk­sen tun­neil­le. Kui­ten­kin ener­gian­sääs­tö­as­tees­sa oli suu­ria ero­ja koti­ta­louk­sien välil­lä ja jopa samas­sa talou­des­sa eri talvikuukausina.

San­na Tuo­me­la (s. 1972) on kotoi­sin Kel­lon Kivi­nie­mes­tä ja yli­op­pi­laak­si hän on kir­joit­ta­nut Hau­ki­pu­taan lukiosta.

Vas­ta­väit­te­li­jä­nä per­jan­tain väi­tös­ti­lai­suu­des­sa oli eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Rai­mo Lovio Aal­to yli­opis­tos­ta ja kus­tok­se­na pro­fes­so­ri Net­ta Iiva­ri Oulun yli­opis­tos­ta.