Tor­pan­mäel­lä ennä­tys­mää­rä kiihdyttäjiä

Kiihdytyskisat saivat perheet liikkeelle viime lauantaina.Kiihdytyskisat saivat perheet liikkeelle viime lauantaina.

Tor­pan­mäel­lä moot­to­ri­kelk­kan­sa huip­pu­no­peu­teen kiih­dyt­ti­vät lajin pio­nee­rien lisäk­si tänä vuon­na myös junio­rit. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on perus­tet­tu jo vuon­na 1990 ja toi­min­taa on ollut ajan saa­tos­sa enem­män ja vähem­män. Aktii­vi­se­na kelk­kai­li­jat ovat kui­ten­kin olleet koko ajan ja tämä vuo­den kiih­dy­tys­ki­soi­hin osal­lis­tui kelk­kai­li­joi­ta ennä­tys­mää­rä. Osal­lis­tu­jia oli 66 ja läh­tö­jä ajet­tiin 106.

Koko per­heen tapah­tu­maa oli tul­lut seu­raa­maan iso jouk­ko ylei­söä per­heen junio­reis­ta van­hem­man pol­ven edus­ta­jiin. Ajoit­tai­nen lumi­py­ry ja tuu­li eivät hai­tan­neet aina­kaan mak­ka­ran­myyn­tiä, sil­lä jonot pysyt­te­li­vät koko tapah­tu­man ajan pit­ki­nä ja mak­ka­raa myy­tiin­kin yli 600 kap­pa­let­ta. Lumi­sa­de ei myös­kään hai­tan­nut itse kiso­ja, sil­lä 100 met­rin kiih­dy­tys­pät­kä pysyi kun­nos­sa lanaus­ko­neen avul­la. Kisaan osal­lis­tuak­seen ei tar­vin­nut aiem­paa kisa­ko­ke­mus­ta, mut­ta kus­kil­la täy­tyi olla moot­to­ri­kel­kan ajo-oikeus sekä rekis­te­röi­ty ja lii­ken­ne­va­kuu­tet­tu moot­to­ri­kelk­ka. Lau­an­tai-aamu­na jär­jes­tä­jät myös päät­ti­vät, että tänä vuon­na leik­ki­mie­li­seen kisaan sai­vat osal­lis­tua myös junio­rit. Oli­via Kla­si­la oli­kin nuo­rin osal­lis­tu­ja ja hän kiih­dyt­ti pie­nen kelk­kan­sa maa­li­vii­van yli ylei­sön kan­nus­ta­ma­na sijoit­tuen sar­jan­sa kol­man­nek­si. Voi­ton junio­rei­den sar­jas­sa vei Ten­ho Häk­ki­lä ja Jimi Lopa­kan tuli toiseksi.

Läh­döt ajet­tiin lumel­la ilman ajan­ot­toa, mut­ta oikeil­la läh­tö­va­loil­la. Kisa ajet­tiin pari­läh­tö­nä, jos­ta voit­ta­ja pää­si jat­koon ja tänä vuon­na kisois­sa oli ensim­mäis­tä ker­taa kokei­lus­sa keräi­lye­rät, joil­la taat­tiin jokai­sel­le aina­kin kak­si start­tia. Kisa­luok­kia oli kol­me, alle 650-kuu­tioi­set, yli 650-kuu­tioi­set ja ennen vuot­ta 2000 val­mis­te­tut kel­kat. Omal­la 1999 vuo­den Pola­rik­sel­laan kisaa­mas­sa oli kii­min­ki­läi­nen Kim­mo Kal­tio­kum­pu, jota oli­vat kan­nus­ta­mas­sa Mit­ra Kal­tio­kum­pu per­heen nuo­ren Kert­tu-koi­ran kans­sa. Voit­to Kal­tio­kum­mul­le nap­sah­ti vin­ta­ge-sar­jas­sa. Kim­mo Kal­tio­kum­pu ker­toi kil­pail­leen­sa ennen myös vesic­ros­sis­sa, mis­sä kel­kal­la aje­taan veden pääl­lä sul­je­tul­la vesia­lu­eel­la. Mit­ra Kal­tio­kum­pu kehui Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den jär­jes­tä­mää tapah­tu­maa erit­täin yhtei­söl­li­sek­si eikä sää­kään haitannut.

– Kisaan kah­des­sa luo­kas­sa ja haus­kaa on läh­det­ty pitä­mään, vaik­ka tie­ten­kin voit­to­kin on mie­les­sä, Kim­mo Kal­tio­kum­pu sanoi.

Kelk­ko­ja tapah­tu­mas­sa näh­tiin, jos mil­tä vuo­del­ta ja näy­til­lä oli myös yhteis­työ­kump­pa­ni Kelk­ka­kuu­meen moot­to­ri­kelk­ka, jol­la Jan­ne Han­nus ajoi näy­tös­tyy­liin kisas­sa. Yhdis­tyk­sen aktii­vi­se­na jäse­ne­nä toi­mi­va Han­nus oli iloi­nen suu­res­ta ylei­sö­mää­räs­tä ja yhteis­työ­kump­pa­neis­ta. Hän ker­toi yhdis­tyk­sen ole­van aktii­vi­nen ja tie­dot­ta­van mah­dol­li­sim­man pal­jon hei­dän Face­book-sivuil­laan ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Han­nus muis­tut­taa, että yhdis­tyk­sen jäse­nek­si voi liit­tyä, vaik­ka ei omaa kelk­kaa oli­si­kaan. Jos rei­tit eivät ole entuu­des­taan tut­tu­ja, yhdis­tyk­ses­tä saa apua myös reit­tei­hin tutustumiseen.

– Kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan toi­min­taan ja yhtei­söön pää­see hel­pos­ti mukaan. Olem­me aktii­vi­sia, mut­ta lisää­kin poruk­kaa mah­tuu aina mukaan, eikä jäsen­mak­su pää­tä hui­maa. Tänä tal­ve­na lumi­ti­lan­ne on ollut haas­ta­va reit­tien teke­mi­sen kan­nal­ta, mut­ta vii­me vuon­na siis­tim­me muun muas­sa kas­vil­li­suut­ta pal­jon rei­teil­tä, Han­nus tiivisti.