Toi­mit­ta­jal­ta: Pai­kal­li­set pal­ve­lut kulut­ta­jien käsissä

Ran­ta­poh­jal­la on ollut tapa­na näin syk­syi­sin jul­kais­ta alu­een yrit­tä­jiä esiin nos­ta­va nume­ro. Sel­lai­sen vuo­ro on jäl­leen tänään. Yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä esi­tel­lään Ran­ta­poh­jan alu­een eri puo­lil­ta. Pai­kal­li­sen talou­den eli­neh­to on se, että kulut­ta­jat käyt­tä­vät alu­een­sa yri­tys­ten pal­ve­lu­ja sekä osta­vat nii­den tuot­tei­ta. Jos näin ei teh­dä, yri­tyk­sen täy­tyy lopet­taa toi­min­tan­sa, sen on etsit­tä­vä uusia mark­ki­noi­ta tai vietävä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus