Toi­mit­ta­jal­ta: “Haluai­sit­ko vih­reäm­pää sähköä?”

Jos pos­ti­laa­tik­koon kilah­taa kym­me­niä pro­sent­te­ja suu­rem­pi säh­kö­las­ku kuin totu­tus­ti, ei sii­nä itku ole kau­ka­na. Jos olet tie­tä­mät­tä­si, osin myyn­nin uhri­na­kin, teh­nyt esi­mer­kik­si pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­sen, jos­sa kilowat­ti­tun­nin hin­ta hipoo pil­viä, tun­tuu, että paniik­ki hii­pii lii­vei­hin. Entäs, jos olet mak­sa­nut hin­ta­kat­to­va­kuu­tus­ta säh­kö­las­kusi yhtey­des­sä, mut­ta säh­köyh­tiö pur­kaa sen yksi­puo­li­ses­ti. Ei nau­ra­ta silloinkaan.

Kun sit­ten saat puret­tua mää­rä­ai­kai­sen sopi­muk­se­si, jou­dut kui­ten­kin vie­lä ole­maan aina­kin osan kuu­kau­des­ta kal­liin säh­kön varas­sa. Etkä enää saa niin hyvää sopi­mus­ta aikai­sek­si, kuin oli­sit saa­nut vaik­ka vie­lä vii­me syk­sy­nä. Tulet mak­sa­maan säh­kös­tä itse­si kipeäk­si edelleenkin.Monet ovat jou­tu­neet kyl­mi­nä tal­vi­kuu­kausi­na las­ke­maan asun­ton­sa läm­pö­jä todel­la alhai­sik­si ja teke­mään mui­ta­kin toi­mia, jot­ta säh­kö­las­ku ei oli­si ihan järkyttävä.

Pörs­si­säh­köä mark­ki­noi­daan edel­leen pie­nim­män hin­nan säh­kö­nä, jol­la saa vuo­des­ta toi­seen hal­vin­ta säh­köä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Jo vuo­sia sit­ten ener­giayh­tiön asian­tun­ti­ja ker­toi minul­le, että tun­neit­tain vaih­tu­va säh­kön hin­ta sopii niil­le asiak­kail­le, joil­la on intoa ja mah­dol­li­suuk­sia seu­ra­ta säh­kön hin­nan kehi­tys­tä tar­kas­ti ja kai­ken aikaa. Muil­le hän ei sitä oikeas­taan suo­si­tel­lut. Nyt tuo­ta säh­köä kui­ten­kin myy­dään jokai­sel­le ja olen kuul­lut, että kai­kil­le ei myyn­ti­pu­he­lus­sa pörs­si­säh­kö-sanaa ole edes mainittu.

Oli­pa säh­kön­myy­jä kysy­nyt erääl­tä talou­del­li­ses­sa ahdin­gos­sa sopi­mus­taan vaih­ta­val­ta, haluai­si­ko tämä mak­saa kuu­kausit­tain vie­lä hiu­kan lisää, jot­ta sai­si vih­reäm­pää säh­köä. Ei halunnut.