Toi­min­nan kehit­tä­mis­tä perin­tei­tä kunnioittaen

Riku Vatjus ja Johanna Räihä haluavat panostaa yksilölliseen asiakaskohtaamiseen sekä lasien korjaus- ja hiontapalveluhin.Riku Vatjus ja Johanna Räihä haluavat panostaa yksilölliseen asiakaskohtaamiseen sekä lasien korjaus- ja hiontapalveluhin.

Hau­ki­pu­taan Optiik­ka ja Sil­mä­lää­kä­ri­kes­kuk­sel­la on pit­kät perin­teet Hau­ki­pu­taan kyläl­lä ja tänä vuon­na yri­tys täyt­tää 35 vuot­ta. Lii­ke on sijain­nut alus­ta, eli vuo­des­ta 1988 saak­ka samas­sa pai­kas­sa Kirk­ko­tiel­lä. Yri­tyk­ses­sä puhal­taa nyt uudis­tus­ten tuu­let, sil­lä yri­tyk­sen perus­ta­jiin kuu­lu­nut Esko Vat­jus on jää­nyt eläk­keel­le ja hänen osak­keen­sa on osta­nut Johan­na Räi­hä. Yksin Johan­nan ei tar­vit­se pär­jä­tä, sil­lä yhtiö­kump­pa­ni Riku Vat­juk­sel­la tulee tänä vuon­na kak­si­kym­men­tä vuot­ta täy­teen yrityksessä.

– Riku otti yhteyt­tä, että hyp­pään­kö rem­miin mukaan. Ei tar­vin­nut lai­nan saa­mis­ta kau­em­paa miet­tiä halusin­ko mukaan, Johan­na kertoo.

Täy­sin tun­te­mat­to­maan Johan­na ei mukaan läh­te­nyt, sil­lä hän on val­mis­tu­nut opti­kok­si kym­me­nen vuot­ta sit­ten ja työs­ken­nel­lyt yri­tyk­ses­sä jo vuo­des­ta 2017 tuu­ra­ten Rikua. Tär­ke­ää molem­mil­le on myös asiak­kai­den pal­ve­le­mi­nen alus­ta lop­puun hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, jot­ta he pys­ty­vät otta­maan asiak­kaan kaik­ki tar­peet huomioon.

– Pidän tavas­ta, jol­la tääl­lä teh­dään töi­tä ja meil­le molem­mil­le on tär­ke­ää asiak­kai­den yksi­löl­li­nen ja asian­tun­te­va pal­ve­lu. Asia­kas­läh­töi­syys takaa sen, että osaam­me ottaa huo­mioon myös asiak­kai­den eri­tyis­tar­peet, kuten har­ras­tuk­set huo­mioon lase­ja vali­tes­sa, Johan­na sanoo.

– Tääl­lä saa asioi­da rau­has­sa ja jos­kus näön­tar­kas­tus kes­tää 20 minuut­tia ja jos­kus sii­hen menee tun­ti ja se on ihan ok, Riku lisää hymyillen.

Perin­teis­ten opti­kon näön­tar­kas­tus­ten lisäk­si liik­keel­lä on ker­ran vii­kos­sa sil­mä­tau­tien eri­kois­lää­kä­rien Lau­ri Pel­ko­sen tai Juha Vei­jo­lan vas­taan­ot­to. Eri­tyis­pal­ve­lui­na useis­ta liik­kees­ta ero­ten, he tar­joa­vat myös sil­mä­la­sien kor­jaus- ja lins­sien hion­ta­pal­ve­lui­ta. Ennen jokai­ses­sa alan liik­kees­sä oli omat hion­ta­lait­teet, mut­ta nyky­ään se on harvinaista.

– Kor­jaam­me rik­kou­tu­neet sil­mä­la­sit tai vaih­dam­me lis­sit kehyk­siin. Meil­lä on oma reu­na­hio­mo, joka mah­dol­lis­taa nopeat toi­mi­tuk­set ja lins­sien vaih­to enti­siin kehyk­siin onnis­tuu yleen­sä asiak­kaan odot­taes­sa, Johan­na kertoo.

– Se on myös eko­lo­gis­ta ja kes­tä­vää kor­ja­ta van­haa. Aina ei tar­vit­se ostaa uut­ta, Riku sanoo.

Johan­na on aina haa­veil­lut yrit­tä­jyy­des­tä ja vas­tuu tun­tuu mie­lek­kääl­tä. Tule­va­na kesä­nä liik­kees­sä on luvas­sa remont­ti, jos­sa on tar­koi­tus nyky­ai­kais­taa liik­keen ilmet­tä ja Johan­nal­la on suun­ni­tel­mia panos­taa enem­män yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin. Tar­koi­tuk­se­na on jal­kau­tua pai­kal­lis­ten pariin ja yhteis­työ alu­een mui­den yrit­tä­jien kans­sa on ollut mielessä.

– Olen itse­kin maal­ta kotoi­sin, eli sydän syk­kii tän­ne reu­na­seu­duil­le. Kesän remon­tin jäl­keen tar­koi­tuk­se­na miet­tiä jotain juh­lal­li­suuk­sia 35-vuo­den kun­niak­si, yrit­tä­jät paljastavat.

Molem­mil­la osak­kail­la on omat vah­vuu­ten­sa ja Johan­na sanoo­kin hei­dän sekä täy­den­tä­vän toi­si­aan että oppi­van toi­sil­taan. Tois­ten­sa par­hai­ta puo­lia kysyt­täes­sä molem­mil­ta tulee vas­taus epäröimättä.

– Johan­na on valoi­sa per­soo­na ja ideoi­ta riit­tää, Riku sanoo.

– Riku on ääret­tö­män tai­ta­va ja hänel­lä on kau­heas­ti tie­to­tai­toa ja pit­kä koke­mus alal­ta, jota arvos­tan. Aina voin kysyä neu­voa ja osaam­me hyö­dyn­tää molem­pien vah­vuuk­sia, Johan­na tiivistää.