Teks­ta­rit: Vähil­lä­kin äänil­lä ravat­ti- ja rusettipaikkoja

Enpäs ihmet­te­le mata­laa äänes­ty­sin­toa ja vie­lä men­nee mata­lam­mal­le, eihän nuo ”valin­nat” men­neet ääni­mää­rien mukaan, ei sin­ne­päin­kään. Ääni­ha­ra­vat jäi, vai jät­täy­tyi­vät­kö tahal­laan ulko­puo­lel­le, säi­käyt­ti­kö vas­tuun otta­mi­nen.. vai ihan­ko leh­mä­kaup­po­ja ammat­ti­lai­set har­ras­ti. Näkö­jään vähil­lä­kin äänil­lä saa ravat­ti- ja ruset­ti­paik­ko­ja. Ei oikein iske­nyt popu­laa­tio­den kerää­jil­lä­kään tsä­kä, yri­tys­tä kyl­lä oli. Kau­niis­ti heh­ku­tet­tiin kuin­ka paik­ka­jaos­sa ote­taan ääni­mää­rät huo­mioon. Toi­saal­ta nel­jä vuot­ta on aikaa lunas­taa leh­mä­kau­pat kannattavaksi.
Tulos tai ulos

Noin vuo­si sit­ten yri­tin saa­da kos­teus- ja home­tut­ki­mus­ta vuo­kra-asun­too­ni ter­vey­soi­rei­den takia, mut­ta asia unoh­det­tiin täy­sin kal­leu­den takia.
Kum­pi on tär­keäm­pi, raha vai terveys?

Kii­tos Tör­mä soi ‑tapah­tu­mas­ta! Oli muka­va ja lep­poi­sa ilta. Hyvää musiik­kia ja tut­tu­jen tapaa­mis­ta. Tuli mie­leen, että kyl­lä meil­lä on tai­ta­via soit­ta­jia ja laulajia!
Muka­na ollut

Seu­ra­sin val­tuus­ton­ko­kouk­sen. Luot­ta­mus­pai­kois­ta pää­tet­täes­sä perus­suo­ma­lais­ten ryh­män­joh­ta­ja esit­ti kah­ta kes­kus­ta­lais­ta tar­kas­tus­lau­ta­kun­taan per­su­jen pai­koil­le, jot­ka tuli­vat vali­tuik­si­kin. Kyl­lä­hän täs­sä­kin ääni per­suil­le meni kes­kus­tan hyväksi.
Petet­ty