Sata vuot­ta van­ha kou­lu­lai­sen pii­rus­tus löytyi

Onkohan piirustukseen kuvattu Putaankylän maalaismaisemaa sata vuotta sitten?Onkohan piirustukseen kuvattu Putaankylän maalaismaisemaa sata vuotta sitten?

Sata vuot­ta sit­ten Putaan­ky­län kan­sa­kou­lun oppi­laan teke­mä pii­rus­tus löy­tyi van­han kou­lu­kir­jan välistä.

Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­ja-Lii­sa Här­mä ker­too, että kou­lul­la opet­ta­ja­na toi­mi­nut Eli­na Poh­ti­la oli löy­tä­nyt hänel­lä olleen van­han kou­lu­kir­jan välis­tä pii­rus­tuk­sen, jon­ka hän lähet­ti säi­ly­tet­tä­väk­si Mar­tin­nie­men koululle.

– Ehkä­pä sil­le löy­tyy kou­lul­ta sen arvoi­nen paik­ka, toi­voo Pohtila.

Mar­ja-Lii­sa Rank­kaa ja Eli­na Poh­ti­laa askar­rut­taa, kuka­han mah­taa olla piir­tä­jä, onko sii­tä enää kenel­lä­kään tar­kem­paa tie­toa? Löy­tyi­si­kö tie­toa Ran­ta­poh­jan välityksellä?

Mai­se­ma­ku­vaan on piir­ret­ty talo. Kuvan taka­na on teks­ti: Luvat­tu kou­lun arkis­toon. Putaan­ky­län Kan­sa­kou­lul­la vuon­na 1923. IV os. oppi­las V.J. Meriläinen.

Putaan kou­lu Mar­tin­nie­men poh­jois­puo­lel­le Putaan­ky­läl­le val­mis­tui syys­lu­ku­kau­del­la vuon­na 1898 (Tie­to: Kou­lu­tai­val-kir­ja, 1975). Putaan­ky­län kou­lu on luo­ki­tel­tu maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaak­si kohteeksi.

Jos jol­la­kin on tie­toa, kuka V.J. Meri­läi­nen oli­si voi­nut olla, voi lähet­tää tie­toa: toimitus@rantapohja.fi

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.