Säh­kö­moot­to­ri­pyö­rät tule­vat pikkuhiljaa

Kolmipäiväisillä moottoripyörämessuilla Helsingin Messukeskuksessa kävi 56 000 messuvierasta. Lauantaina puolen päivän jälkeen messuosastoilla oli ruuhkaista.Kolmipäiväisillä moottoripyörämessuilla Helsingin Messukeskuksessa kävi 56 000 messuvierasta. Lauantaina puolen päivän jälkeen messuosastoilla oli ruuhkaista.

Säh­köis­ty­mi­nen näkyi hel­mi­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tyil­lä MP 23 moot­to­ri­pyö­rä­mes­suil­la monin tavoin, vaik­ka var­si­nais­ta säh­kö­moot­to­ri­pyö­rien buu­mia odo­tel­laan vielä.

Kol­men vuo­den tauon jäl­keen jär­jes­te­tyil­lä MP-mes­suil­la oli moottoripyörä‑, mopo- ja mön­ki­jä­uu­tuuk­sien rin­nal­la esil­lä ennä­tys­mää­rä säh­kö­pol­ku­pyö­riä. Tar­jon­nan perus­teel­la säh­kö­pol­ku­pyö­rä voi olla nykyi­sin myös siro ja tyy­li­käs design-tuote.

Monet suu­ris­ta moot­to­ri­pyö­rä­mer­keis­tä ovat otta­neet säh­kö­pol­ku­pyö­riä tuo­tan­toon­sa. Esi­mer­kik­si Benel­lin, Gas­Ga­sin, Har­ley-David­so­nin, Husqvar­nan, KTM:n ja Yama­han osas­toil­la oli esil­lä moot­to­ri­pyö­rien lisäk­si polkupyöriä.

Säh­köis­ty­mis­buu­mi näyt­tää ete­ne­vän pol­ku­pyö­ris­tä pik­ku­hil­jaa mopoi­hin ja skoot­te­rei­hin. Seu­raa­vak­si odo­te­taan, että van­nou­tu­neet polt­to­moot­to­rin ystä­vät tai­pu­vat säh­köl­lä kul­ke­vaan moot­to­ri­pyö­rään. Tek­ni­sen Kau­pan Lii­ton Moot­to­ri­pyö­rä­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Jark­ko Tuo­mis­to uskoo, että niin käy lähi­vuo­si­na, mikä­li edel­ly­tyk­set sil­le toteutuvat.

- Näem­me säh­kö­moot­to­ri­pyö­rät alan seu­raa­va­na mer­kit­tä­vä­nä kehi­ty­sas­ke­lee­na. Teem­me töi­tä, että nii­den tar­jon­ta ja kysyn­tä saa­tai­siin kas­vuun. Tois­tai­sek­si aika ei ole vie­lä ollut kyp­sä. Alan tuo­tan­to- ja mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­set ovat olleet nousus­sa, ja tär­keis­tä kom­po­nen­teis­ta on ollut pulaa. Lisäk­si mikään laki tai mää­räys ei tois­tai­sek­si ohjaa val­mis­ta­jia säh­kö­moot­to­ri­pyö­rien suuntaan.

Tek­ni­sen Kau­pan Lii­ton mukaan moot­to­ri­pyö­rien säh­köis­ty­mis­tä jar­rut­taa pyö­rien epä­ta­sa-arvoi­nen vero­tus. Moot­to­ri­pyö­rien ajo­neu­vo­ve­ro on kor­kea hen­ki­lö­au­toi­hin verrattuna.

–Vero­tus ei tois­tai­sek­si kan­nus­ta säh­kö­moot­to­ri­pyö­rän osta­mi­seen. Han­kin­nan yhtey­des­sä perit­tä­vä auto­ve­ro pois­tet­tiin säh­kö­au­toil­ta, mut­ta ei säh­kö­moot­to­ri­pyö­ril­tä. Olem­me käyn­nis­tä­neet edun­val­von­ta­työn nopeut­taak­sem­me säh­kö­moot­to­ri­pyö­rien mark­ki­noil­le tuloa vero­tus­ta tasa­päis­tä­mäl­lä, Tuo­mis­to sanoo.

Mes­suil­la jaet­tiin nyt ensim­mäis­tä ker­taa Suo­men Mes­susää­tiön rahoit­ta­ma kak­si­pyö­räis­ten säh­köis­tä­mi­sen inno­vaa­tio­pal­kin­to. 6 000 euron pal­kin­non sai Tee­mu Sauk­kio, joka on kehit­tä­nyt kes­kiöt­tö­män taka­van­ne­moot­to­rin. Vas­ta mark­ki­noil­le tuo­dun suo­ma­lai­sen Ver­ge TS ‑säh­kö­moot­to­ri­pyö­rän tek­niik­ka ja ulko­nä­kö perus­tu­vat Sauk­kion kehit­tä­mään konseptiin.

Itse Ver­ge-moot­to­ri­pyö­rä oli pii­lo­tet­tu mes­suil­le niin hyvin, että mes­suin­fos­sa­kin ker­rot­tiin, ettei sitä ole mes­suil­la esil­lä. Jäl­keen­päin kyl­lä­kin ilme­ni, että se oli­si­kin ollut nähtävillä.

Moot­to­ri­pyö­räi­lyä on pidet­ty vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä hie­man hii­pu­va­na, eten­kin iäk­kääm­pien mies­ten har­ras­tuk­se­na. Mes­su­ylei­sös­sä oli kui­ten­kin ilah­dut­ta­van pal­jon myös nuo­rem­paa väkeä. Koko­nais­kä­vi­jä­mää­rä 56 000 mes­su­vie­ras­ta on hie­man enem­män kuin edel­li­sil­lä messuilla.

Lisään­ty­nyt kiin­nos­tus moot­to­ri­pyö­riin näkyy pyö­rien rekis­te­röin­nis­sä. Moot­to­ri­pyö­rien koko­nais­re­kis­te­röin­nit lisään­tyi­vät vii­me vuon­na vii­det­tä vuot­ta peräk­käin. Ensi­re­kis­te­röin­nit lisään­tyi­vät 2,9 pro­sent­tia. Pie­nem­pien 0–755-kuutioisten pyö­rien ensi­re­kis­te­röin­nit lisään­tyi­vät 12 pro­sent­tia (+251 pyö­rää), mut­ta sitä isom­pien moot­to­ri­pyö­rien ensi­re­kis­te­röin­nit las­ki­vat 9,1 pro­sent­tia (-144 pyörää).

– Tar­jon­ta pie­nem­mis­sä kuu­tio­luo­kis­sa on laa­jen­tu­nut vii­me vuo­si­na. Osa moto­ris­teis­ta on vaih­ta­nut pie­nem­piin pyö­riin, jot­ka ovat edul­li­sem­pia ja hel­pom­pia käsi­tel­lä. Tämä kehi­tys on näh­ty esi­mer­kik­si ikään­ty­vien moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den kes­kuu­des­sa, mut­ta myös monet uudet ja nuo­ret moto­ris­tit hank­ki­vat ensim­mäi­sek­si pyö­räk­si uuden pie­ni­kuu­tioi­sen pyö­rän, jota on mah­dol­lis­ta ajaa A2-kor­til­la, ker­too Tuomisto.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.