Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien alle 70-vuo­tiai­den roko­tuk­set alka­vat Oulus­sa ensi viikolla

Sai­rau­ten­sa vuok­si vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le alt­tii­den ris­ki­ryh­mien roko­tuk­set alka­vat Oulus­sa ensi vii­kol­la. Ensim­mäi­se­nä roko­te­taan tänä vuon­na 65–69 vuot­ta täyt­tä­vät (vuon­na 1952–56 syn­ty­neet) hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila. Täl­lai­sia ovat elin­siir­to tai kan­ta­so­lusiir­to, aktii­vi­ses­sa hoi­dos­sa ole­va syö­pä­tau­ti, vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen munuais­sai­raus, vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus, lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes sekä Dow­nin oireyh­ty­mä. Net­tio­soit­tees­ta www.ouka.fi/koronarokotukset-riskiryhmat voi tar­kis­taa, kuu­luu­ko vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti altis­ta­van sai­rau­den vuok­si rokotettaviin.

Ajan­va­raus roko­tuk­siin näi­hin ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le vuo­si­na 1952–56 syn­ty­neil­le on avat­tu. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­va voi vara­ta ajan ver­kos­ta Oulun oma­hoi­dos­ta www.oulunomahoito.fi (vaa­tii tun­nis­tau­tu­mi­sen) tai puhe­li­mit­se koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­ses­ta nume­ros­ta 08 558 41415 maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 8–16 ja per­jan­tai­sin kel­lo 8–15.

Ver­kon kaut­ta ajan voi­vat vara­ta vain roko­tus­vuo­ros­sa ole­va ikä­ryh­mä. Toi­sen puo­les­ta ajan varaa­mi­nen onnis­tuu vain puhelimitse.

Roko­tus­paik­koi­na ovat Oulu­hal­li (Oulu­hal­lin­tie 20), Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus (Simp­pu­lan­har­jun­tie A16), Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kus (Ter­veys­tie 1, Oulun­sa­lon ter­veys­a­se­ma (Kaup­pi­aan­tie 10), Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te (Kirk­ko­ku­ja 2) ja Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­te (Vesai­sen­lin­nan­tie 2).

Kaik­ki roko­tuk­sen halua­vat oulu­lai­set tule­vat saa­maan mak­sut­to­man rokot­teen. Vaik­ka rokot­tei­ta ei juu­ri nyt ole kai­kil­le jaos­sa, niin nii­tä saa­daan vii­koit­tain lisää.

Oulun kau­pun­gil­la on käy­tös­sä täl­lä het­kel­lä kol­me koro­na­ro­ko­tet­ta. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) lin­jauk­sen mukaan 70-vuo­ti­aat ja sitä van­hem­mat saa­vat Pfizer Bion­tec­hin tai Moder­nan rokot­teen. Alle 70-vuo­ti­aat saa­vat AstraZe­necan rokot­teen. Tämän vuok­si nyt roko­te­taan rin­nak­kain iäk­käi­tä ja riskiryhmiä.

Iäk­käi­den roko­tuk­set edis­ty­vät sitä mukaan, kun Pfizer Bion­tec­hin tai Moder­nan rokot­tei­ta saa­daan Ouluun.

80–84-vuotiaiden roko­tuk­set alka­ne­vat helmi–maaliskuun vaih­tees­sa, 70–79-vuotiaiden roko­tuk­set maaliskuussa.

Ohjeet roko­tuk­seen tulevalle:

• Tule roko­tuk­seen ter­vee­nä, mas­ki kasvoillasi.

• Pukeu­du lyhyt­hi­hai­seen jous­ta­va­kan­kai­seen paitaan.

• Varau­du todis­ta­maan hen­ki­löl­li­syy­te­si esim. hen­ki­lö­kor­til­la tai ajokortilla

• Omais­hoi­don pää­tös on esi­tet­tä­vä rokotustilanteessa

• Varau­du jää­mään tark­kail­ta­vak­si 15 minuu­tik­si roko­tuk­sen jälkeen.

• Rokot­tee­seen kuu­luu kak­si annos­ta. Saat tie­don toi­ses­ta roko­tus­ker­ras­ta ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä.