Puu­ta­va­ra­rek­ka ojaan Kii­min­ki­joen­tiel­tä — nos­to­työt käynnissä

Puutavaralastissa ollut rekka suistui ojaan illansuussa Jokikylässä. Kuvat: Jorma Leskelä.

Puu­ta­va­ra­rek­ka ajoi ulos Kii­min­ki­joen­tiel­tä ja suis­tui kyl­jel­leen ojaan maa­nan­tai­na vähän kel­lo 17 jäl­keen. Tapah­tu­ma­paik­ka sijait­see Joki­ky­läs­sä noin kol­me kilo­met­riä Hau­ki­pu­taal­ta Kii­min­gin suun­taan. Rekan nos­to­työt alkoi­vat kel­lo 21  ja tie on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä arvioi­ta kuu­den tun­nin ajan. Käy­tös­sä on kier­to­tie Hau­ki­väy­län, Hau­ki­pu­taan­tien ja Kii­min­ki­joen­tien kaut­ta. Tapah­tu­ma­pai­kal­la on liikenteenohjaus.

Kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut rytä­käs­sä. Mui­ta osal­li­sia onnet­to­muu­des­sa ei ollut.  Polii­si tut­kii onnet­to­muu­den syytä.

Kii­min­ki­joen­tie toi­mii nelos­tien kier­to­tie­nä. Nelos­tie on mää­rä ava­ta lii­ken­teel­le täl­lä vii­kol­la kun Alli­kon sil­ta­työ­maan vie­rei­nen väliai­kai­nen sil­ta voi­daan ottaa jäl­leen käyt­töön kor­jaus­töi­den jäl­keen. Väy­lä­vi­ras­to ei ole vie­lä tie­dot­ta­nut, miten aika­tau­lu toteutuu.

Väliai­kai­nen sil­ta vau­rioi­tui syys­kuun lopus­sa tul­va­ve­den nous­tua Kii­min­ki­joes­sa. Kier­to­tie Joki­ky­län kaut­ta on ollut käy­tös­sä lähes kak­si kuukautta.

Kii­min­ki­joen­tiel­lä on tapah­tu­nut usei­ta onnettomuuksia.