Pika-asioin­ti kir­jas­tois­sa laa­je­nee, mut­ta Jää­lin ja Yli-Iin kir­jas­tot pysy­vät lat­tia­re­mon­tin vuok­si kiin­ni

Jäälin ja Yli-Iin kirjastot eivät aukea 18.5., jolloin lähikirjastot avautuvat pika-asioinnille.

Lähes kai­kis­ta Oulun kau­pun­gin kir­jas­tois­ta voi 18.5. alkaen nou­taa varauk­sia ja käy­dä jät­tä­mäs­sä palau­tuk­sia. Yli-Iin ja Jää­lin kir­jas­tot ovat kui­ten­kin edel­leen kiin­ni. Kir­jas­toau­tot eivät aja.

Jää­lin ja Yli-Iin kir­jas­toi­den kiin­ni pysy­mi­nen joh­tuu sii­tä, että molem­mis­sa kir­jas­tois­sa on alu­eel­li­sen kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Kir­si Kas­ton mukaan käyn­nis­sä lat­tia­re­mont­ti. Jää­lin remont­ti on suun­ni­tel­mien mukaan val­mis kesä­kuun lop­puun men­nes­sä ja Yli-Iin remont­ti kes­tää toden­nä­köi­ses­ti hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

Kir­jas­to­käyn­nit muis­sa kir­jas­tois­sa teh­dään pika-asioin­ti­na itse­pal­ve­lu­na. Kir­jas­to­jen asia­kas­ti­lo­ja raja­taan. Kir­jas­toi­hin ei voi jää­dä oles­ke­le­maan eikä esi­mer­kik­si etsi­mään kir­jo­ja ja muu­ta aineis­toa hyl­lyis­tä, luke­maan leh­tiä tai käyt­tä­mään lukusa­lia. Pika-asioin­ti on jo nyt käy­tös­sä pää­kir­jas­ton lisäk­si Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon kir­jas­tois­sa. Pika-asioin­nin yhtey­des­sä huo­leh­di­taan sekä asiak­kai­den että hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta tur­va­vä­le­jä ja kir­jas­ton tilas­sa ole­via ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la.

Kir­jat ja muun halua­man­sa aineis­ton saa lai­naan teke­mäl­lä varauk­sen. Varauk­sia voi teh­dä ja omien lai­no­jen ja varaus­ten tie­dot voi tar­kis­taa OUTI-verk­ko­kir­jas­tos­sa osoit­tees­sa outi.finna.fi. Verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tar­vi­taan OUTI-kir­jas­to­kort­ti ja PIN-koo­di. Kir­jas­tos­ta voi pyy­tää apua kir­jo­jen ja muun aineis­ton valin­taan ja etsi­mi­seen otta­mal­la yhteyt­tä verk­ko­tie­to­pal­ve­luun osoit­tees­sa https://www.ouka.fi/verkkotietopalvelu.

Täl­lä vii­kol­la Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin kir­jas­tot ovat auki ma–pe kel­lo 13–17 ja 18.5.–31.5. ma–to 12–19 ja pe 10–17. Yli­kii­min­gin, Kel­lon ja Pate­nie­men kir­jas­tot ovat 18.5.–31.5. avoin­na ma–ti kel­lo 15–19, ke-pe kel­lo 11–15. Ase­man kir­jas­to on avoin­na kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 11–15.

Varauk­set, joi­den nou­to­pai­kak­si on mer­kit­ty Jää­lin kir­jas­to, siir­re­tään nou­det­ta­vak­si Kii­min­gin kir­jas­toon. 11.–15.5. Kii­min­gin kir­jas­to on avoin­na ma–pe klo 13–17, 18.5.–1.6. ma–to 12–19 ja pe 10–17. Jää­lin kir­jas­tos­ta teh­ty­jen lai­no­jen erä­päi­vät ja varaus­ten nou­to­päi­vät ovat aikai­sin­taan 15.7.

Yli-Iin kir­jas­tos­sa ole­vat varauk­set voi nou­taa kir­jas­toau­to Akse­lis­ta toi­mii Yli-Iin kir­jas­ton pihal­ta kes­ki­viik­koi­na 20. ja 27.5. klo 11–15 ja tors­tai­na 28.5. klo 15–19. Kir­jas­toau­toon voi jät­tää myös palau­tuk­sia. Tule­vis­ta jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan myö­hem­min. Yli-Iin kir­jas­tos­ta teh­ty­jen lai­no­jen erä­päi­vät ja varaus­ten nou­to­päi­vät ovat aikai­sin­taan 17.8.

Hela­tors­tain aat­to­na 20.5. kaik­ki kir­jas­tot sul­keu­tu­vat klo 17 men­nes­sä, hela­tors­tai­na 21.5. kaik­ki kir­jas­tot ovat kiin­ni.

Lai­no­jen erä­päi­vät on siir­ret­ty ja ne ovat aikai­sin­taan 8.6. Varaus­ten vii­mei­set nou­to­päi­vät ovat aikai­sin­taan 1.6. Myö­häs­ty­mis- ja palau­tus­ke­ho­tus­mak­su­ja ei syn­ny kiin­nio­lon aika­na. Kir­jas­ton kes­ki­tet­ty asia­kas­pal­ve­lu neu­voo nume­ros­sa 08 558 47337 ja säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa info.kirjasto@ouka.fi.