Oulun Veden joh­ta­jak­si valit­tiin Juha Hiltula

DI Juha Hil­tu­la on valit­tu Oulun Veden uudek­si joh­ta­jak­si. Hän aloit­taa viras­saan syys­kuun alus­sa tai vii­meis­tään loka­kuun alus­sa. Varal­le valit­tiin Sara Ala­nä­rä.

Oulun Veden joh­ta­ja vas­taa Oulun Vesi ‑lii­ke­lai­tok­sen toi­min­nas­ta, talou­des­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä. Hän rapor­toi tek­nis­ten lii­ke­lai­tos­ten joh­to­kun­nal­le toi­min­nas­ta ja toi­mii esit­te­li­jä­nä joh­to­kun­nas­sa ja muis­sa hal­lin­toe­li­mis­sä. Hänen esi­hen­ki­lö­nään toi­mii kau­pun­kiym­pä­ris­tö­joh­ta­ja Mar­ko Kil­pe­läi­nen.

Kes­kei­nen joh­ta­jan teh­tä­vä on muun muas­sa lii­ke­lai­tok­sen stra­te­gi­nen suun­nit­te­lu ja joh­ta­mi­nen, jos­sa ote­taan huo­mioon lain­sää­dän­nön ja toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­set. Lisäk­si joh­ta­ja vas­taa stra­te­gis­ten kehi­tys­hank­kei­den joh­ta­mi­ses­ta ja koor­di­noi vesi­huol­lon kehittämistä.