Oulun nuo­ri­so­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lu alkaa

Oulus­sa toi­mii nuo­ri­so­val­tuus­to ONE, jos­sa on jäse­ni­nä n. 15–19-vuotiaita oulu­lai­sia tai Oulus­sa opis­ke­le­via nuo­ria. Uusi nuo­ri­so­val­tuus­to aloit­taa kak­si­vuo­ti­sen toi­mi­kau­ten­sa vuo­den 2023 alus­sa. Ehdo­kas­a­set­te­lu seu­raa­viin nuo­ri­so­vaa­lei­hin avau­tuu 1. syys­kuu­ta. Nuo­ri­so­val­tuus­toon vali­taan 24 var­si­nais­ta jäsen­tä ja 6 varajäsentä.

Nuo­ri­so­val­tuus­toon voi hakea mukaan aset­tu­mal­la ehdol­le nuo­ri­so­vaa­leis­sa. Ehdol­le voi aset­tua 1.9.–31.10. täyt­tä­mäl­lä ehdo­kas­lo­ma­ke. Loma­ke löy­tyy nuo­ri­so­vaa­li­si­vus­tol­ta. Nuo­ri voi aset­tua ehdol­le, jos on syn­ty­nyt vuo­si­na 2003–2007 (15–19-vuotiaat) ja asuu tai opis­ke­lee Oulun alu­eel­la (Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Oulus­sa, Oulun­sa­los­sa, Yli-Iis­sä tai Ylikiimingissä).

ONEn teh­tä­vä­nä on tuo­da nuor­ten ääni kuu­lu­viin oulu­lai­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa. Nuo­ri­so­val­tuus­to on tar­koi­tet­tu kai­ken­lai­sil­le nuo­ril­le, joil­la on halua vai­kut­taa itsel­leen tär­kei­siin tai nuor­ten asioi­hin yleen­sä, oli­vat­pa ne pai­kal­li­sia, val­ta­kun­nal­li­sia, iso­ja tai pie­niä. Mukaan tul­lak­seen nuo­rel­la ei tar­vit­se olla aiem­paa koke­mus­ta toi­min­nas­ta. Nuo­ret pereh­dy­te­tään toi­min­taan, ja nuo­ri­so­val­tuus­tol­la on oma ohjaa­ja tuke­na koko toi­min­ta­kau­den ajan.

Äänes­tä­mi­nen Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa tapah­tuu 16.–25.11.2022 pää­sään­töi­ses­ti oppi­lai­tok­sis­sa. Äänioi­keu­tet­tu­ja ovat 13–19-vuotiaat oulu­lai­set ja Oulus­sa opis­ke­le­vat nuo­ret. Vuo­den 2022 nuo­ri­so­vaa­leis­sa äänioi­keus on vuo­si­na 2003–2009 syntyneillä.

Säh­köi­sen äänes­tyk­sen toteut­taa e‑Vaali.fi. Vaa­lien käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Oulun kau­pun­gin perus­o­pe­tus- ja nuorisopalvelut.

Lisä­tie­to­ja www.nuortenoulu.fi/nuorisovaalit sekä Nuor­ten Oulun some­ka­na­vil­ta. Nykyi­nen nuo­ri­so­val­tuus­to ONE jal­kau­tuu oppi­lai­tok­siin nuo­ri­so­vaa­lien tiimoilta.