Oulun kehit­tää tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien aluei­den kes­tä­vää jatkokäyttöä

Tur­ve­tuo­tan­nos­sa ollei­ta aluei­ta tulee lähi­vuo­sien aika­na pois­tu­maan tuo­tan­nos­ta ja palau­tu­maan takai­sin maa­no­mis­ta­jil­le. Näi­den aluei­den ennal­lis­ta­mi­nen ja muu jat­ko­käyt­tö tulee suun­ni­tel­la kes­tä­väs­ti, jot­ta aluei­den ilmas­to­pääs­töt saa­daan hallintaan.

Oulun kau­pun­gis­sa on käyn­nis­ty­nyt Tur­ve­tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien aluei­den ennal­lis­ta­mi­nen ja kes­tä­vä jat­ko­käyt­tö, TUPAS-han­ke. Han­ke on kak­si­vai­hei­nen, ja sen ensim­mäi­seen vai­hee­seen on saa­tu Euroo­pan unio­nin osa­ra­hoi­tus eli JTF-rahoitus.

Vai­hees­sa 1 vuon­na 2024 tuo­te­taan ennal­lis­ta­mis- ja jäl­ki­käyt­tö­suun­ni­tel­mat nel­jäl­le eri tur­ve­tuo­tan­toa­lu­eel­le, eli San­gin­joen valu­ma-alu­eel­la sijait­se­vil­le Tur­ve­suol­le, Mie­hon­suol­le ja Haa­ra­suol­le, sekä Iijoen valu­ma-alu­eel­la sijait­se­val­le Ahven­suol­le. Alu­eet ovat pää­osin kau­pun­gin omistuksessa. 

Suun­nit­te­lu toteu­te­taan koko­nais­val­tai­ses­ti valu­ma-alue­läh­töi­se­nä suun­nit­te­lu­na, jos­sa jokai­sel­le osa-alu­eel­le vali­taan alu­een maa­pe­rän ja topo­gra­fian osal­ta paras jat­ko­käyt­tö­muo­to. Mah­dol­li­sia ennal­lis­ta­mis­toi­mia ja jat­ko­käyt­tö­muo­to­ja ovat esi­mer­kik­si tur­ve­suon ennal­lis­ta­mi­nen, vet­tä­mi­nen, kos­tei­kot, kos­teik­ko­vil­je­ly tai muu vil­je­ly, met­si­tys, ener­gia­pa­ju, aurin­koe­ner­gia­tuo­tan­to ja retkeilyrakenteet.

Vai­hees­sa 1 toteu­te­taan Tur­ve­suol­le myös ennal­lis­ta­mis­pi­lot­ti, jos­sa ennal­lis­te­taan vet­tä­mäl­lä tai kos­teik­ko­na yksi noin vii­den heh­taa­rin kokoi­nen alue, jon­ka vai­het­tu­mis­vyö­hyk­keen ja välit­tö­män lähia­lu­een arvioi­daan ole­van noin kym­me­nen hehtaaria. 

Hank­keen vai­hees­sa 2 on tar­koi­tus ennal­lis­taa tai kun­nos­taa kes­tä­vän jat­ko­käy­tön pii­riin noin 150 heh­taa­ria enti­siä tur­ve­tuo­tan­toa­luei­ta vai­hees­sa 1 toteu­tet­tu­jen suun­ni­tel­mien ja kus­tan­nusar­vioi­den poh­jal­ta. Toi­men­pi­tei­tä koh­den­ne­taan myös vir­kis­tys­käyt­tö- ja ope­tus­ra­ken­tei­den ja mate­ri­aa­lien toteu­tuk­seen. Toi­sen vai­heen arvioi­tu toteu­tusa­jan­koh­ta on 2025–2026 ja sil­le hae­taan rahoi­tus­ta erikseen.

Han­ke toteut­taa Oulun kau­pun­ki­stra­te­gi­aa 2030 ja ympä­ris­tö­oh­jel­maa, tukee nii­den ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­den sekä luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sen ja ennal­lis­ta­mi­sen tavoit­tei­ta sekä edis­tää hii­li­neut­raa­lil­le kau­pun­gil­le ase­tun pää­mää­rän saavuttamista.