Ook­ko nää kuul­lu: Har­mo­nik­kaa kesäil­las­sa

Ran­ta­poh­jas­ta 25.6.1981

Vaa­ri oli osta­nut mark­ki­noil­ta hevo­sen, joka oli hie­man not­ko­sel­käi­nen, ja talut­te­li sitä kotiin­päin. Vas­taan tuli naa­pu­rin pik­ku-Vil­le. Hän pysäh­tyi päl­lis­te­le­mään konia.

– Mitäs tol­jo­tat, kysyi vaa­ri. Pik­ku Vil­le vas­ta­si: No ko sil­lä on sele­kä ku vii­kat­teen var­si.

P.K. Joki­ky­lä

Ja sit­ten nyky­päi­vään.

Mat­ka­muis­to lähel­tä.

Luu­pin kau­pois­ta löy­tyy nyt vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja Luup­pi-koru­ja; kau­la­ko­ru­ja, riip­pu­via kor­va­ko­ru­ja sekä kor­va­nap­pe­ja. Koru­ja on myyn­nis­sä Kie­rik­ki­kes­kuk­sen museo­kaup­pa Pih­kas­sa, Oulun tai­de­museon museo­kaup­pa Ainoas­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan museon museo­kaup­pa Par­kis­sa sekä Tie­to­maan tie­de­kau­pas­sa.

Korut on tuo­tet­tu yhteis­työs­sä Usva Desig­nin kans­sa. Kaik­ki koru­jen osat tule­vat Suo­mes­ta ja koru­jen mate­ri­aa­li koi­vu­va­ne­ri val­mis­te­taan suo­ma­lais­ten met­sien ser­ti­fioi­duis­ta puis­ta.

Uut­ta korusar­jaa voi hank­kia useas­ta kau­pun­gin mat­kai­lu­koh­tees­ta.

Iin Hui­lin­gis­sa jäl­leen yhteis­lau­lua.

Iin Lau­lu­pe­li­man­nit jär­jes­tää sun­nun­tai­na 12.7. kel­lo 16 yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­den, johon ylei­söl­lä on vapaa pää­sy. Iin Lau­lu­pe­li­man­nit ja muut­kin pai­kal­la ole­vat soit­ta­jat vetä­vät yhteis­lau­lu­ti­lai­suu­den. Lau­lu­jen sanat löy­ty­vät pai­kal­la jaet­ta­vis­ta vih­ko­sis­ta. Ylei­söä pyy­de­tään pitä­mään tar­peek­si väliä toi­siin lau­la­jiin, kat­so­mos­sa­han on kyl­lä tilaa. Käsi­de­siä on myös tar­jol­la.

Ennen yhteis­lau­lu­ti­lai­suut­ta Hui­lin­gin laval­la on Lau­lu­pe­li­man­nien ja Poh­jois-Poh­jan­maan Kan­san­musiik­kiyh­dis­tyk­sen soit­to- ja lau­luil­ta­päi­vä. Siel­lä soi­tel­laan ja lau­le­taan jam­mai­lu­hen­ges­sä kan­san­sä­vel­miä kel­lo 14–15.50. Sin­ne voi tul­la mukaan soit­te­le­maan tai vain kuun­te­le­maan kat­so­moon.

Har­mo­nik­kaa har­tau­des­sa Hau­ki­pu­taal­la.

Anne-Mari Kan­niai­nen soit­taa har­mo­nik­kaa ja Heik­ki Ruo­kan­gas kita­raa Kesäil­lan sävel­har­tau­des­sa tors­tai­na 9.7. kel­lo 19 Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Tapah­tu­ma lähe­te­tään myös vir­tu­aa­li­kir­kos­sa: www.virtuaalikirkko.fi.

Kesäil­lan sävel­har­tau­des­sa tors­tai­na 23.7. kel­lo 19 esiin­ty­jä­nä on Pin­ja Ukko­la, pia­no. Ilta­har­tau­den pitää Samu­li Ruusu­vuo­ri. Myös tämä näh­dään vir­tu­aa­li­kir­kos­sa.

Koi­te­lis­sa jalal­la koreas­ti.

Koi­te­lin Saha­saa­ren laval­le ran­tau­tuu tans­si­kurs­si. Tans­sin­ope­tus Sipe & Make jär­jes­tää Koi­te­lis­sa ensi vii­kon lau­an­tai­na sekä elo­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na nel­jän tun­nin mit­tai­set tans­si­kurs­sit, joil­la ope­tel­laan fus­kua, bug­gia ja tan­goa. Molem­mat kurs­si­päi­vät päät­tää vapaan tans­sin tun­ti moni­puo­li­sen musii­kin tah­dis­sa.

Kurs­seil­le mah­tuu rajal­li­nen mää­rä pare­ja, ja tans­si­pa­re­ja pyy­de­tään ilmoit­tau­tu­maan 12.7. men­nes­sä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen sirpalo24@gmail.com.

Hau­ki­pu­taan paraa­ti­paik­ka siis­ti­tään.

Monet ovat huo­man­neet, että Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa tyh­jil­lään ole­va enti­nen kun­nan­vi­ras­ton tont­ti pusi­koi­tuu kovaa vauh­tia. Har­mis­saan ollaan kun ton­til­la rehot­taa muun muas­sa pujoa, joka aiheut­taa joil­le­kin aller­gi­sia oirei­ta.

Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo sai kylän paraa­ti­pai­kan pusi­koi­tu­mi­ses­ta palau­tet­ta asuk­kail­ta ja oli yhtey­des­sä Oulun kau­pun­kiin. Siel­tä puo­les­taan keho­tet­tiin kään­ty­mään ton­tin varan­neen Oulun PM-raken­nus Oy:n puo­leen. Raken­nus­lu­pa yri­tyk­sel­le myön­net­tiin ker­ros­ta­lo­jen raken­ta­mi­seen kevääl­lä 2019.

Vii­mei­sin tie­to on, että tont­ti aio­taan siis­tiä ja niit­tää. Ker­ros­ta­lo­koh­teen ennak­ko­mark­ki­noin­ti on alka­mas­sa, joten toi­veis­sa on, että alu­eel­la raken­nus­työt käyn­nis­ty­vät jos­sain vai­hees­sa.

Enti­nen kun­nan­vi­ras­ton tont­ti ruo­hot­tuu. Näh­tä­väk­si jää, saa­daan­ko vii­dak­ko, ennen kuin ton­til­le ale­taan raken­taa?