Aivan pai­kal­li­sia kuu­lu­mi­sia, olo­kaa­pa höy­li

Ran­ta­poh­jas­ta 30.7.1981:

– Eikö se ole vai­ke­aa, kun sinun mie­he­si on niin kau­hean haja­mie­li­nen.

– Jos­kus, mut­ta toi­si­naan se hyväk­si­kin. Esi­mer­kik­si sil­loin kun haluan vaih­taa vito­sen kah­dek­si kym­pik­si!

S.K. Ruot­si

Poh­jo­la-opis­toa pure­taan. (Kuva: Teea Tun­tu­ri)

Poh­jo­la-opis­ton pur­ku­työt ete­ne­vät hitaas­ti.

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä sijait­se­van enti­sen Poh­jo­la-opis­ton raken­nus­ten pur­ku­työt ovat käyn­nis­sä, mut­ta ete­ne­vät alu­een tämän het­ki­sen omis­ta­jan Bio­ter­mo oy:n Pet­ri Hie­ta­lan mukaan juu­ri nyt hie­man hitaan­lai­ses­ti. Syy­nä on bio­tuo­te­teh­das, johon Bio­ter­mo juu­ri nyt lait­taa kaik­ki resurs­sin­sa. Hie­ta­lan mukaan elo–syyskuussa alkaa kui­ten­kin jo var­mas­ti tapah­tua näky­väm­pää. Bio­ter­mon suun­ni­tel­mis­sa on, että alu­eel­le raken­net­tai­siin asuin- tai pal­ve­lu­ra­ken­ta­mis­ta tai ehkä molem­pia.

– Tavoit­tee­na on, että kun alu­een suun­nit­te­lua saa­daan eteen­päin niin vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa sin­ne lai­te­taan enem­män pauk­ku­ja.

Poh­jo­la-opis­to toi­mi Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­lä vuo­si­na 1956–2002 kan­san­opis­to­na. Raken­nuk­set ovat olleet tyh­jil­lään vuo­des­ta 2010. Pai­kat ovat rän­sis­ty­neet pahoin ja vuon­na 2017 siel­lä oli tuli­pa­lo. Kiin­teis­töil­le on esi­tet­ty suo­je­lua, mut­ta se on todet­tu sii­hen lii­an huo­no­kun­toi­sek­si.

Ritu vaih­toi seu­raa.

Joko te sen kuu­lit­te, että hau­ki­pu­taa­lai­nen huip­pu­hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen vaih­toi Oulun Hiih­to­seu­ran väreis­tä kemi­läi­sen Kari­haa­ran Visan rivei­hin? Par­hail­laan Suo­mes­sa kesää viet­tä­vä Ropo­nen ker­too Ins­ta­gram-tilil­lään naut­ti­van­sa nuo­ria, lah­jak­kai­ta ja moti­voi­tu­nei­ta hiih­tä­jiä vili­se­vän Visas­ki­tea­min mei­nin­gis­tä. Hän uskoo saa­van­sa siel­tä uut­ta pot­kua omaan­kin har­joit­te­luun­sa. Myös Ritun ja Tonin tytär Ida sekä muu­ta­ma muu OHS:n hiih­tä­jä vaih­to seu­raa samas­sa rytä­käs­sä.

Levot­to­muuk­sia Han­nus­pe­räl­lä.

Han­nuk­ses­sa on kulu­neel­la vii­kol­la tapah­tu­nut ikä­viä – kylän pal­lo­kent­tä on mopol­la tai autol­la räl­lät­ty lähes käyt­tö­kel­vot­to­mak­si, pos­ti­laa­ti­koi­ta sär­jet­ty ja kylä­ta­lon sau­nan ikku­na­kin on otta­nut osu­maa. Pal­lo­ken­tän lisäk­si räl­läi­lyä on sat­tu­nut kylä­ta­lon park­ki­pai­kal­la.

Alu­een asuk­kaat ovat har­mis­saan mete­lis­tä ja tuho­töis­tä, ja polii­si­kin on käy­nyt pai­kal­la totea­mas­sa tilan­teen. Han­nuk­sen kyläyh­tei­sö puo­les­taan rea­goi levot­to­muuk­siin pois­ta­mal­la kylä­ta­lon asun­to­lan avai­men avain­lo­ke­ros­ta aina­kin kesän ajak­si. Asun­to­lan kir­jas­toa ja kun­to­sa­lia käyt­tä­viä neu­vo­taan piraut­te­le­maan tar­peen tul­len kyläyh­tei­sön hal­li­tus­lai­sil­le.

Vie­lä ehtii Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­museol­le.

Yli­kii­min­gin koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä museo on tänä kesä­nä auki vii­meis­tä ker­taa tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Sekä lau­an­tai­na että sun­nun­tai­na museol­la voi vie­rail­la kel­lo 12–15. Museoa­lu­eel­la sijait­se­vat muun muas­sa van­ha asuin­ra­ken­nus, joka on raken­net­tu 1870-luvul­la Nuo­rit­tan kyläl­le sekä van­ha rii­hi ja vesi­myl­ly.

Yli-Iin kir­jas­to on vie­lä lop­pu­kuun kiin­ni.

Yli-Iin kir­jas­to on ollut sul­jet­tu­na tou­ko­kuun alu­ku­puo­lel­ta saak­ka. Raken­nuk­seen on teh­ty lat­tia­re­mont­ti, joka kes­tää hei­nä­kuun lop­puun saak­ka. Yli-Iin kir­jas­tos­ta teh­ty­jen lai­no­jen erä­päi­vät ja varaus­ten nou­to­päi­vät ovat aikai­sin­taan 17.8.

Naa­mio­pa­jaan kut­su­taan mukaan iiläis­nuo­ria ja mui­ta tai­de­pa­jas­ta kiin­nos­tu­nei­ta.

MUDWOMAN – ylis­tys Äiti Maal­le Iis­sä.

Elo­kui­nen Mudwo­man on työ­pa­ja, jos­sa teh­dään veis­tos luon­non­sa­ves­ta Äiti Maan ylis­tyk­sek­si. Työ­tä ohjaa­vat iiläi­set kuva­tai­tei­li­jat San­na Koi­vis­to ja Ant­ti Ylö­nen. Työ­tä teh­dään 10.–22.8. arki­sin päi­vä­sai­kaan Läh­de-puis­tos­sa Suvan­to­las­sa Iin ter­veys­kes­kuk­sen taka­na. Saven­veis­to­pa­jan osa­not­ta­jat ovat oulu­lai­sen Vee­ran vers­tas -tai­de­pa­jan nuo­ria. Mukaan kut­su­taan myös iiläi­siä nuo­ria ja kai­ke­ni­käi­siä kiin­nos­tu­nei­ta.

Mudwo­man on myös naa­mio­teat­te­ri­työ­pa­ja, jos­sa impro­vi­soi­daan esi­tys eko­lo­gi­sis­ta tee­mois­ta. Teat­te­rin teos­sa käy­te­tään iso­ja pape­ri­mas­sa­naa­mioi­ta, joi­ta on näh­ty Iis­sä aikai­sem­pi­na kesi­nä. Teat­te­ri­työ­pa­jaa ohjaa­vat Anna-Kai­sa Jär­vi, jol­ta saa lisä­tie­to­ja sekä San­na-Mai­ja Kar­ja­lai­nen ja Anna-Lee­na Jär­vi. Mukaan toi­vo­taan kai­ke­ni­käi­siä teat­te­rin har­ras­ta­jia ja ammat­ti­lai­sia, aikai­sem­pi koke­mus ei tar­peen. Har­joi­tuk­set ovat iltai­sin Läh­de -puis­tos­sa.

Esi­tyk­set ovat pe 21.8. klo 18 ja la 22.8. klo 14 Läh­de-puis­tos­sa, samal­la esi­tel­lään Mudwo­man -savi­veis­tos. Esi­tyk­siin on vapaa pää­sy.

Mudwo­man -työ­pa­jan jär­jes­tä­vät Iin kunta/Taidekeskus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la ja Iin kan­sa­lais­opis­to sekä Vee­ran vers­tas -tai­de­pa­ja. Työ­pa­ja on osa han­ket­ta, jos­sa luo­daan yhtei­söl­li­nen tai­de­puu­tar­ha Iin Suvan­to­lan Läh­de -puis­toon.