Onnea mat­kaan kisa­la­duil­le!

Talviolympialaisiin valmistautuva Riitta-Liisa Roponen ja hänen valmentajamiehensä Toni Roponen kutsuttiin Haukiputaan kirjastoon kertomaan heidän yhteisestä kirjastaan, joka ilmestyi viime syksynä. Viikonloppuna Riitta-Liisa hiihti Lahdessa SM-kultaa ja -pronssia.

Onnea mat­kaan, me seu­raam­me kiso­ja tii­viis­ti! Näin toi­vo­tet­tiin mat­kaan hau­ki­pu­taa­lai­nen maas­to­hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen, joka val­mis­tau­tuu vii­den­siin olym­pia­lai­siin­sa Ete­lä-Korean Pyeongc­han­gis­sa hel­mi­kuus­sa.

Hau­ki­pu­taa­lai­set seu­raa­vat tii­viis­ti Ropo­sen hiih­tou­raa

Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen ja hänen avio­mie­hen­sä ja val­men­ta­jan­sa Toni Ropo­nen oli kut­sut­tu vie­raik­si Hau­ki­pu­taan kir­jas­toon ker­to­maan paris­kun­nan kir­joit­ta­mas­ta ja Taru Schro­de­ruk­sen toi­mit­ta­mas­ta, vii­me syk­syl­lä ilmes­ty­nees­tä kir­jas­ta Äiti­nä hui­pul­la — Riit­ta-Lii­sa Ropo­sen tari­na. Kir­jas­sa kuva­taan kuin­ka hup­pu-urhei­lun, äitiy­den ja per­he-elä­män yhdis­tä­mi­nen on ollut mah­dol­lis­ta.
Ropo­nen on hiih­tä­nyt maa­il­man huip­pu­ta­sol­la jo 15 vuo­den ajan. Kol­me MM-kul­taa ja yhden olym­pia­prons­sin saa­vut­ta­nut hiih­tä­jä on kil­pai­lut koko huip­pu-uran­sa äiti­nä, mikä on har­vi­nais­ta. Hen­ki­lö­koh­tai­sia Suo­men mes­ta­ruuk­sia hänel­lä on 14 yhteen­sä kaik­ki kil­pai­lut mukaan lukien 18 Suo­men mes­ta­ruut­ta. Maa­il­mancu­pin pal­kin­to­ko­rok­keel­la hän on ollut kuusi ker­taa.
Vii­mei­sim­mät SM-mita­lit hän saa­vut­ti vii­kon­lop­pu­na Van­taal­la, kul­taa kym­pin vapaal­la ja prons­sia skiath­lo­nis­sa.
Vii­me kes­ki­viik­koil­ta oli vii­mei­nen mah­dol­li­nen tilai­suus kir­jail­lan jär­jes­tä­mi­seen, sil­lä lop­pu­vii­kos­ta Riit­ta-Lii­sa mat­ka­si SM-kisoi­hin ja siel­tä maa­il­mancu­piin Pla­nicaan ja edel­leen olym­pia­jouk­ku­een val­mis­tau­tu­mis­lei­ril­le See­fel­diin. Olym­pia­ko­mi­tea nime­ää jouk­ku­een 24. tam­mi­kuu­ta. Olym­pia­lai­set jär­jes­te­tään 9.2 – 25.2.
Toni mat­kaa olym­pia­lai­siin pait­si val­men­ta­jan omi­nai­suu­des­sa myös toi­mit­ta­ja­na ja Disco­ve­ry Networks Fin­lan­din eli Euros­por­tin kom­men­taat­to­ri­na. Vai­mon­sa lisäk­si Toni val­men­taa Mat­ti Heik­kis­tä.
Kysy­myk­seen, miten Toni kyke­nee kes­kit­ty­mään olym­pia­lai­sis­sa tv-työ­hön kun omat suo­ja­tit ovat tules­sa ladul­la, Toni vas­taa nau­rah­taen:
– Minul­le on parem­pi, että voin kes­kit­tyä myös johon­kin muu­hun kuin vain oli­sin aloil­la­ni ja jän­nit­täi­sin kisaa.

Hyvis­sä fii­lik­sis­sä koh­ti koi­tok­sia

Sekä Toni että Riit­ta-Lii­sa oli­vat luot­ta­vai­sia tule­vien koi­tos­ten suh­teen. Fii­lik­set ovat hyvät.

– Suk­si luis­taa, uskoo Toni.
– Täs­sä on nyt vajaa kuu­kausi olym­pia­lai­siin. Toki alku­kau­des­ta oli­sin toi­vo­nut kovem­pia suo­ri­tuk­sia itsel­tä­ni, mut­ta var­mas­ti vii­me kau­den kat­kais­sut sel­kä­on­gel­ma näkyi vie­lä suo­ri­tuk­sis­sa, poh­tii Riit­ta-Lii­sa.
Ropo­set tie­tä­vät, että tule­vat olym­pia­lai­set ovat jär­jes­te­lyil­tään ja olo­suh­teil­taan erin­omai­set. 50 maas­ta tule­vis­ta urhei­li­jois­ta pide­tään hyvää huol­ta. Latui­hin pää­see myös tutus­tu­maan hyvis­sä ajoin ennen var­si­nais­ta kisaa. Myös­kään tur­val­li­suus­ky­sy­myk­set eivät huo­le­ta, vaik­ka uhit­te­le­van Poh­jois-Korean raja on kisa­pai­kal­ta 80 kilo­met­rin pääs­sä. Tur­va­toi­met yleen­sä­kin olym­pia­lais­sa ovat eri­tyi­sen tiu­kat. Myös Poh­jois-Koreas­ta osal­lis­tuu kil­pai­li­joi­ta kisoi­hin.
39-vuo­ti­aal­le Riit­ta-Lii­sal­le tule­vat olym­pia­lai­set ovat vii­den­net. Riit­ta-Lii­sa ja Toni ovat tyy­ty­väi­siä ja kii­tol­li­sia sii­tä, että huip­pu-uran raken­ta­mi­nen on ollut Riit­ta-Lii­sal­le mah­dol­lis­ta, se on onnis­tu­nut per­heen ja ystä­vien avun ja tuen ansios­ta.
Aja­tus yhdes­sä kir­joi­te­tus­ta kir­jas­ta syn­tyi jo vii­si vuot­ta sit­ten. Jäsen­te­lyä, tari­noi­den ja tapah­tu­mien kokoa­mis­ta on teh­ty pik­ku hil­jaa, mut­ta suu­rin työ kir­jaa var­ten teh­tiin vii­me kesän aika­na. Kir­ja­pro­jek­ti oli kai­kin puo­lin antoi­sa.
Riit­ta-Lii­sa ja Toni aloit­ti­vat yhtei­se­lä­män vuon­na 2003. Tyt­tä­ren syn­ty­män jäl­keen oltiin valin­to­jen edes­sä, jat­kaa­ko hiih­toa vai ei. Ei ollut myös­kään itses­tään sel­vää, että Toni alkai­si val­men­ta­maan vai­mo­aan, mut­ta näin tapah­tui, ja se on ollut paras rat­kai­su.

Yhtei­se­lo sujuu val­men­nuk­ses­sa­kin

Ylei­sös­tä kysyt­tiin, ovat­ko val­men­nuk­ses­sa suk­set men­neet kos­kaan ris­tiin. Näin on tapah­tu­nut kuu­lem­ma vain ker­ran, ja sil­loin oli kysy­mys sau­vois­ta, ker­too paris­kun­ta hymys­sä suin.

Per­heen Ida-tytär on nyt 14-vuo­tias ja hän on koko ikän­sä kul­ke­nut muka­na lei­reil­lä ja kisa­mat­koil­la niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Ida on nyt uin­nin jäl­keen innos­tu­nut hiih­tä­mi­ses­tä.
Mat­ka­päi­viä Ropo­sil­le tulee hyvin run­saas­ti. Toni työs­ken­te­lee tv-töi­den ohel­la myös Pola­ril­la. Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tilai­suu­des­ta Toni suun­ta­si suo­raan len­to­ken­täl­le ja Hel­sin­kiin. Riit­ta-Lii­sa alkoi val­mis­tau­tua pit­käl­le kisa­mat­kal­le. Läh­te­mi­seen he ovat tot­tu­neet, mut­ta Hau­ki­pu­taal­le kotiin on aina hyvä pala­ta.
– Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat tosi kivo­ja ihmi­siä. Monet uskal­ta­vat tul­la jut­te­le­maan kyse­le­mään kuu­lu­mi­sia, kuten tänään­kin kau­pas­sa, ker­toi Riit­ta-Lii­sa.