Ongan­tien alu­eel­le raken­ne­taan viemäröintiä

Ongantien varteen rakennetaan parhaillaan runkoviemäriä. Myös vesijohtoverkostoa saneerataan. Kuva: AuliOngantien varteen rakennetaan parhaillaan runkoviemäriä. Myös vesijohtoverkostoa saneerataan.

Oulun Vesi on raken­ta­mas­sa Ongan­tien alu­eel­le vie­mä­röin­tiä. Vie­mä­röin­nin raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä sanee­ra­taan myös alu­een run­ko­ve­si­joh­to. Vie­mä­rin raken­ta­mi­nen alu­eel­la on käyn­nis­ty­nyt huh­ti­kuus­sa. Raken­nus­työt val­mis­tu­vat jo kesä­kuus­sa. Koh­teen ura­koit­si­ja on Maan­ra­ken­nus Dahlbacka.

Maa­pe­rä­olo­suh­teet ovat koh­tees­sa olleet sel­lai­set, että vesi­huol­to­lin­jo­jen raken­ta­mi­nen voi­daan toteut­taa suun­ta­po­raa­mal­la, ker­too suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö Han­na Sand­qvist Oulun Vedes­tä.

– Suun­ta­po­raa­mi­sen hyö­ty­nä perin­tei­seen auki kai­va­mi­seen ver­rat­tu­na on se, että mene­tel­mä ei vaa­di koko mat­kal­le kai­van­non teke­mis­tä. Perin­tei­seen kai­vuun ver­rat­tu­na suun­ta­po­rauk­sen aiheut­ta­mat hai­tat kiin­teis­töil­le ja alu­een asuk­kail­le sekä ympä­ris­töl­le ovat sel­väs­ti vähäisemmät.

Vesi­huol­to­lai­tok­sel­le aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set vesi­huol­to­ver­kos­to­jen raken­ta­mi­ses­ta ovat noin 250 000 euroa. Alu­eel­la sijait­see noin 20 kiin­teis­töä. Vie­mä­röin­ti toteu­te­taan pien­pump­paa­mo­rat­kai­sul­la. Oulun Veden tavoit­tee­na on, että mah­dol­li­sim­man moni alu­een kiin­teis­tö liit­tyy vie­mä­riin sen valmistuttua.

Ongan­ran­nan alue sijait­see Kii­min­ki­jo­ki­suis­tos­sa Martinniemessä.