Omis­ta­jat Mat­tia moik­kaa­mas­sa

Mattia rupesi ihmisten tuijottelu ujostuttamaan niin, että piti välillä imaista maitohuikat. Oikealla hevoskimpan vetäjä Rami Koivisto, vasemmalla Rovaniemeltä asti Mattia katsomaan saapuneet Sari ja Petri Alatalo. Rami Koiviston mukaan osakkaiden tapaamisia on tarkoitus järjestää myöhemminkin, kunhan Matti varttuu.

Hau­ki­pu­das Hor­se Club -hevos­kim­pan osak­kaat saat­toi­vat sun­nun­tai­na osal­lis­tua omis­ta­ja­päi­vään, mis­sä he pää­si­vät ter­veh­ti­mään tou­ko­kuus­sa syn­ty­nyt­tä Mat­ti-var­saa Oria­se­ma Lohi­lah­den tar­haan.

Nor­maa­lis­ti Mat­ti viet­tää kesään­sä isol­la lai­tu­mel­la emon­sa sekä mui­den tam­mo­jen ja var­so­jen seu­ras­sa. Omis­ta­ja­päi­vää var­ten se tuo­tiin pie­nem­pään aitauk­seen, mis­sä hevos­kim­pan jäse­nil­lä oli hel­pom­pi var­saa seu­rail­la ja sii­hen tutus­tua. Mat­tia moni­kym­men­päi­nen kat­so­ja­jouk­ko näyt­ti vähän ujos­tut­ta­van, eikä var­sa pie­nes­sä tar­has­sa viit­si­nyt esit­tää ylei­söl­le rei­pas­ta kir­mai­lua­kaan, mikä isol­la lai­tu­mel­la kui­ten­kin sen mie­li­puu­hiin lukeu­tuu.

Var­san paras­ta herk­kua on vie­lä emon mai­to, mut­ta hyvin tuo­re ruo­ho­kin sil­le jo mait­taa. Mui­ta­kin emol­le tar­jot­tu­ja rehu­ja on Mat­ti mais­tel­lut, ja kui­va­hei­nää­kin se omis­ta­ja­päi­vän mit­taan mutus­te­li, vaik­ka ei sen makuun oikein tyy­ty­väi­nen näyt­tä­nyt ole­van­kaan.

– Kark­ki­päi­viä var­sal­la ei vie­lä ole, eli pork­ka­noi­ta, ome­noi­ta tai muu­ta hyvää sil­le ei ole annet­tu. Matin ham­paat ovat vie­lä pie­net, joten kaik­kea se ei pys­ty pures­ke­le­maan, ker­toi­li kim­pan jäse­nil­le Kir­si Koi­vis­to, jon­ka puo­li­so Rami Koi­vis­to on Hau­ki­pu­taan hevos­kim­pan vetä­jä.

Rami Koi­vis­ton mukaan hevos­kim­pan osuu­det ovat käy­neet kau­pak­si hyvin, myy­mät­tä niis­tä on enää rei­lut kym­me­nen pro­sent­tia.

– Yli puo­let Matin omis­ta­jis­ta on nyt sel­lai­sia, ettei heil­lä ole aiem­paa koke­mus­ta hevo­sis­ta, eivät­kä he ole esi­mer­kik­si raveis­sa kos­kaan käy­neet, hän valot­taa.

Omis­ta­jia viral­li­sel­ta nimel­tään Pap­pap­pe­rok­si kas­te­tul­la Matil­la on mil­tei ympä­ri Suo­mea Lap­pia ja Tam­pe­ret­ta myö­ten. Jot­kut tuo­reis­ta hevos­kimp­pa­lai­sis­ta ovat innos­tu­neet myös hank­ki­maan itsel­leen useam­pia­kin osuuk­sia var­sas­ta. Yksi osuus Matis­ta on myös Ran­ta­poh­jan Kesä koti­kun­nail­la -kuva­ki­san pää­pal­kin­to­na. Kisaan on mah­dol­li­suus osal­lis­tua 16.8. asti, ja pal­kin­not arvo­taan kaik­kien kisaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken elo­kuun lopus­sa.

Tuo­rei­ta var­sa­no­mis­ta­jia edus­ti­vat sun­nun­tain tapah­tu­mas­sa muun muas­sa Rova­nie­mel­tä saak­ka aivan Matin takia Iihin saa­pu­neet Pet­ri ja Sari Ala­ta­lo.

- Enti­se­nä hevos­tyt­tö­nä sain pää­hä­ni ostaa mie­hel­le syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si osuu­den hevos­kim­pas­ta. Täy­tyi­hän var­saa nyt tul­la myös ihan itse kat­so­maan, kun mah­dol­li­suus tuli, Sari Ala­ta­lo myhäi­li.

Luon­teel­taan Mat­ti on hoi­ta­jien­sa mukaan ute­lias ja vil­kas poi­ka, eikä säi­ky tur­hia. Se on myös ihmi­sys­tä­väl­li­nen sekä tulee mie­lel­lään tapu­tel­ta­vak­si ja pai­jat­ta­vak­si. Ensim­mäi­set kavioi­den hoi­dot­kin on var­sal­le onnis­tu­nees­ti suo­ri­tet­tu, ja se on suh­tau­tu­nut nii­hin rau­hal­li­ses­ti emos­taan mal­lia ottaen.

Matin vart­tu­mi­nen jat­kuu syk­syyn saak­ka “vil­li­nä ja vapaa­na” lai­tu­mel­la emon huo­mas­sa sekä mui­den var­so­jen kans­sa kir­mail­len. Noin puo­len vuo­den iäs­sä se vie­roi­te­taan, ja var­sa jat­kaa elä­mään­sä Lohi­lah­den tal­lil­la vie­lä seu­raa­van kesän yli.

Ensi vuo­den kesän Mat­ti saa viet­tää yhdes­sä mui­den ori­var­so­jen kans­sa var­sa­lai­tu­mel­la, mis­sä nuo­ret orit kar­tut­ta­vat kun­to­aan ja tai­to­jaan lau­mas­sa elä­mi­ses­tä. Kun var­sa tulee puo­len­tois­ta vuo­den ikään, aloi­te­taan sen opet­ta­mi­nen rat­tai­den eteen, ja noin kak­si­vuo­ti­aa­na on sil­lä edes­sään koe­läh­tö. Var­si­nai­sen kil­pai­lu-uran ravi­he­vo­set aloit­ta­vat yleen­sä kol­men vuo­den iäs­sä, mikä­li kaik­ki sujuu nor­maa­lis­ti.

Kui­va­hei­nä ei oikein Matin suus­sa mais­tu­nut, mut­ta täy­tyi­hän sitä kokeil­la, kun emo­kin söi. Taka­na Kir­si Koi­vis­to, joka on amma­til­taan hevos­hie­ro­ja, eli Matin lihas­huol­to on tule­vai­suu­des­sa­kin taat­tu. Taka­na Kir­si Koi­vis­to, joka on amma­til­taan hevos­hie­ro­ja, eli Matin lihas­huol­to on tule­vai­suu­des­sa­kin taat­tu.

Ravu­rik­si Mat­tia alkaa aika­naan val­men­taa Team Racing Joen Pet­te­ri Joki, joka onkin kesä­kuun lopul­la käy­nyt var­saan jo tutus­tu­mas­sa.

Hevos­kim­pan vetä­jät sekä Matin emon Roxan­ne Jour­neyn omis­ta­jat Mat­ti Kala­ja ja Nel­li Lind­holm halusi­vat tuo­da tam­man iiläi­sel­le Lohi­lah­den tal­lil­le var­so­maan, kos­ka he tie­si­vät tal­lin yrit­tä­jän Mari­ka Lohi­lah­den koke­neek­si var­sot­ta­jak­si.

Tal­lil­la on kevään aika­na syn­ty­nyt usei­ta var­so­ja, ja tam­mo­ja on koro­na­ke­vääs­tä huo­li­mat­ta ollut myös astu­tet­ta­vi­na run­saas­ti. Oria­se­ma Lohi­lah­del­la onkin mer­kit­tä­vä a

Ylei­sön kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na ole­mi­nen kävi lopul­ta voi­mil­le, joten pie­ni päi­vä­le­po oli pai­kal­laan.

sema Poh­jois-Suo­men ja Lapin alueil­la siit­to­la­pal­ve­lu­jen tar­joa­ja­na.

Matin kesä­päi­vän het­kiin voi tutus­tua myös Ran­ta­poh­jan Face­book-sivul­ta.