Nelos­tien remont­ti Kel­lon ja Räi­nän­pe­rän välil­lä val­mis­tu­mas­sa

Tientekijöiden laatima havainnekuva moottoritiestä välillä Kello-Räinänperä.Tientekijöiden laatima havainnekuva moottoritiestä välillä Kello-Räinänperä.

Nelos­tien Kel­lon ja Räi­nän­pe­rän väli­nen paran­ta­mi­su­rak­ka val­mis­tuu syys­kuus­sa, ker­too Väy­lä­vi­ras­to. Ura­kas­sa on paran­net­tu val­ta­tie moot­to­ri­tiek­si Kel­lon ja Kii­min­ki­joen välil­lä noin 8 kilo­met­rin mat­kal­la. Lisäk­si paran­net­tiin Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län eri­ta­so­liit­ty­män ja Iin Räi­nän­pe­rän väli­nen noin 8 kilo­met­rin osuus ohi­tus­kais­ta­tiek­si.

Raken­nusu­rak­ka käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2018 ja mar­ras­kuus­sa 2019 avat­tiin moot­to­ri­tie­o­suus tal­ven ajak­si käyt­töön. Koko han­ke on sisäl­tä­nyt muun muas­sa noin 500 000 kuu­tio­met­riä maan­leik­kaus­ta, 18 kilo­met­riä uusit­tua riis­ta-aitaa, noin 16 kilo­met­riä kai­tei­den raken­ta­mis­ta sekä 10 uut­ta tai leven­net­tyä sil­taa.

– Kulu­van vuo­den aika­na sekä moot­to­ri­tie- että ohi­tus­kais­tao­suu­del­la on teh­ty muun muas­sa pääl­lys­tys-, kai­de- ja vii­meis­te­ly­töi­tä. Moot­to­ri­tie­o­suu­del­la uusia kais­to­ja on otet­tu lii­ken­teen käyt­töön töi­den ede­tes­sä ja per­jan­tai­na 18.9. pääs­tään avaa­maan nyt myös ohi­tus­kais­ta­jak­sol­la kais­to­ja lii­ken­teel­le, ker­too Des­tian pro­jek­ti­joh­ta­ja Ris­to Lip­po.

Syys­kuun aika­na tul­laan teke­mään vie­lä vii­meis­te­ly­töi­tä ja ajoit­tain kais­to­ja sul­je­taan. Vii­meis­te­ly­työt­kin val­mis­tu­vat syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Eril­li­su­ra­kas­sa toteut­ta­va Kel­lon ja Räi­nän­pe­rän väli­sel­le osuu­del­le sijoit­tu­va Kii­min­ki­joen sil­lan leven­tä­mi­nen ete­nee myös ja tavoit­tee­na on saa­da lii­ken­ne uusi­tul­le sil­lan kan­nel­le mar­ras­kuus­sa.

– Val­mis­tu­van ura­kan myö­tä lii­ken­teen suju­vuus ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus para­nee Oulun ja Iin välil­lä. Koko Oulu-Kemi -hank­keen osal­ta syk­syn aika­na val­mis­tu­vat myös ohi­tus­kais­tat Kui­va­nie­men ja Simon välil­lä sekä Simon koh­dal­la Vian­tien­joen ja Maks­nie­men välin paran­ta­mi­su­rak­ka. Hank­keen työt ete­ne­vät siten aika­tau­lus­sa, Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä tii­vis­tää hank­keen koko­nais­ti­lan­net­ta.