Min­kä levyi­sen ren­kaan voi lait­taa vanteelle?

Ei donitsia eikä lättänää. Rengas on vanteelle oikean kokoinen, kun renkaan kylki on mahdollisimman suorassa.Ei donitsia eikä lättänää. Rengas on vanteelle oikean kokoinen, kun renkaan kylki on mahdollisimman suorassa.

Van­teen leveys mää­rit­tää, miten leveän ren­kaan sil­le voi asen­taa. Van­teen mer­kit­se­vä leveys mita­taan van­teen kau­lus­osan sisä­puo­lel­ta. Useim­mat eivät ole täs­tä levey­des­tä tie­toi­sia, mut­ta onnek­si ren­kaat sopi­vat hyvin eri­le­vyi­sil­le­kin van­teil­le. Ne kui­ten­kin toi­mi­vat sitä parem­min, mitä opti­maa­li­sem­pi van­teen leveys asen­net­ta­val­le ren­kaal­le on.

– Suo­men ylei­sin ren­gas­ko­ko 205/55R16 voi­daan peri­aat­tees­sa asen­taa vii­des­tä tuu­mas­ta seit­se­män ja puo­li tuu­maa leveäl­le van­teel­le ja kai­kel­le sil­tä välil­tä. Ylei­sin van­teen leveys, jol­le sel­lai­nen ren­gas asen­ne­taan, on kuusi ja puo­li tuu­maa, tuo­te­pääl­lik­kö Vesa Lindén Euro­mas­te­ril­ta kertoo.

Jos van­teen levey­den mit­taa­mi­nen ei ole juu­ri nyt mah­dol­lis­ta, monen van­ne­kaup­pi­aan verk­ko­si­vuil­ta löy­tyy tau­lu­koi­ta van­tei­den ja ren­kai­den leveyk­sien yhteensopivuuksista.

Van­teen leveys ei ole ainoa asia, joka aset­taa rajo­ja ren­kaan levey­del­le. Yksi oleel­li­sim­mis­ta levey­den rajoit­teis­ta on, että ren­kaan tuli­si mah­tua pyö­ri­mään ren­gas­ko­te­los­sa. Aja­mi­sen tur­val­li­suus säi­lyy toi­vo­tul­la tasol­la, kun etu­pyö­riä pys­tyy myös kääntämään.

Vas­tuul­li­nen ren­gas­lii­ke ei asen­na­kaan mitä tahan­sa ren­kai­ta, vaik­ka ne sai­si van­teel­le ammut­tua­kin. Myös laki mää­rää ren­kai­den levey­des­tä. Ren­kaan kuvio­pin­nan osuus ei saa tul­la auton kori­lin­jan eli auton leveim­män koh­dan ulkopuolelle.

Vaik­ka monen­lais­ten ren­kai­den käyt­tö oli­si mah­dol­lis­ta ja lail­lis­ta, kyse on oikean yhdis­tel­män löy­tä­mi­ses­tä. Oikean yhdis­tel­män löy­ty­mis­tä voi arvioi­da tark­kai­le­mal­la ren­kaan kyl­jen asen­toa. Onko se pystysuorassa?

– Sitä ei ole tar­koi­tet­tu ole­maan kyl­jel­lään. Jos reu­na on kyl­jel­lään jom­paan­kum­paan suun­taan, ren­gas on joko lii­an leveä tai kapea. Täl­löin ren­gas ei toi­mi niin kuin sen on tar­koi­tus toi­mia esi­mer­kik­si kan­ta­vuu­ten­sa osal­ta. Täs­tä seu­raa usein myös se, että ren­kaan kyl­ki on alt­tiim­pi vau­rioil­le, Lindén listaa.

Muo­ti-ilmiöt voi­vat toi­si­naan vaa­ran­taa tur­val­li­suu­den. Yksi täl­lai­nen on vii­me vuo­sien ilmiö, jos­sa vähän nuo­rem­pien kul­jet­ta­jien autois­sa näkyi hyvin kapei­ta ren­kai­ta levi­tet­ty­nä hyvin leveäl­le van­teel­le. Täl­lai­seen paik­kaan jou­tu­nut ren­gas ei toi­mi alkuun­kaan niin kuin sen pitäisi.

– Vas­tuul­li­set liik­keet eivät tee sel­lai­sia asen­nuk­sia. Mah­dol­li­sis­sa onnet­to­muus­ta­pauk­sis­sa ren­kaat asen­ta­nut taho on pulassa.

Jos­kus ren­gas­koon vaih­dol­la saa­vu­te­taan myös todel­li­sia hyö­ty­jä. Tasai­sel­la asfal­til­la ajet­taes­sa leveäm­pi ren­gas tuo parem­mat kaar­rea­jo- ja jar­ru­tuso­mi­nai­suu­det. Tie­lii­ken­ne on kui­ten­kin yleen­sä kom­pro­mis­si, jos­sa ren­kaa­seen vai­kut­ta­vat monen­lai­set olo­suh­teet ja vaih­tu­vien tilan­tei­den aset­ta­mat vaatimukset.

– Kevääl­lä tien­pin­nat ovat urai­sia ja leveä ren­gas vain aje­leh­tii sii­nä pin­nal­la. Äärim­mäi­se­nä esi­merk­ki­nä, tie­lii­ken­tees­sä ei voi pysäh­tyä vaih­ta­maan alle sade­ke­lin ren­kai­ta sit­ten, kun nii­tä tarvittaisiin.

Vesi­liir­to­herk­kyys puhuu kovin levei­tä ren­kai­ta vas­taan. Mitä leveäm­pi ren­gas on, sitä enem­män sen tulee kye­tä syr­jäyt­tä­mään vet­tä. Tämä taas aset­taa vaa­ti­muk­sia ren­kaan kun­nol­le. Yleen­sä kulu­nut ren­gas kyke­nee syr­jäyt­tä­mään vähem­män vet­tä kuin vähem­män kulunut.

Toi­saal­ta kovin kapea­kaan ren­gas ei ole paras valin­ta. Auton suun­ni­tel­tu dyna­miik­ka ei ehkä toi­mi, jos kie­kot ovat kapeat. Pie­net kaven­nuk­set voi­vat kui­ten­kin lisä­tä tur­val­li­suut­ta ja sääs­tää rahaa.

– Tal­vi­ren­kais­sa oli taka­vuo­si­na taval­lis­ta vaih­taa koon 215/55R16-ren­gas kokoon 205/60R16. Vaih­to­ko­ko ei ollut yhtä ura­herk­kä ja se oli sel­väs­ti alku­pe­räis­tä kokoa edul­li­sem­pi. Jos koko­ja läh­tee muut­ta­maan, ren­kaan ulko­ke­hä saa muut­tua kor­kein­taan vii­si pro­sent­tia alku­pe­räi­ses­tä, Lindén muistuttaa.

Ulko­ke­hän on pysyt­tä­vä lähel­lä alku­pe­räis­tä, jot­ta nopeus­mit­ta­rin vir­heet eivät läh­de kas­va­maan kovin suu­rik­si. Jos ren­kaan ulko­ke­hän koko kas­vaa, auto kul­kee todel­li­suu­des­sa nopeam­paa kuin mit­ta­ri tietää.