Minä ja Ook­ko­nää kuullu

Ran­ta­poh­jas­ta 21.2.1974: Mies meni lää­kä­riin. Toh­to­ri mää­rä­si lääk­keet ja sanoi, että syö­kää nämä kaik­ki. Kah­den vii­kon pääs­tä piti tul­la uudel­leen. Mies tuli ja toh­to­ri kysyi, joko lääk­keet oli syö­ty. Ukko vas­ta­si, että mitä vie­lä, kun pum­pu­lit­kaan eivät ole vie­lä kaik­ki! T.S. Yli-Olhava

Ja sit­ten tähän päivään:

“Minun tari­noi­ta” Mar­tin­nie­men kirjastossa.
Minun tari­na­ni ‑illat käyn­nis­ty­vät Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa 30.1. Kevään aika­na koke­mus­asian­tun­ti­jat ker­to­vat sai­rauk­sis­taan, har­ras­tuk­sis­taan tai ammateistaan.

Ensim­mäi­sek­si maa­nan­tai­na 30.1. kuul­laan Arjan tari­na: Minä ja päl­vi­kal­ju. Jat­kos­sa ohjel­mas­sa on: ti 14.2. San­nan tari­na: Minä ja lai­na­mu­nuai­se­ni, ti 14.3. Anne Rot­hin tari­na: Minä ja koke­mus­pe­räi­sen tie­to­kir­jan kir­joit­ta­mi­nen, ti 18.4. Anna Ala­kui­ja­la: Minä ja met­sä­po­lut, ti 16.5. Jyr­ki Mäki: Minä ja sar­ja­ku­vien teke­mi­nen. Tari­nail­lat alka­vat kel­lo 17.30.

Satu­tuo­kiot alka­vat Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa per­jan­tai­na 3. hel­mi­kuu­ta kel­lo 9 ja jat­ku­vat joka toi­nen per­jan­tai samaan aikaan 26. tou­ko­kuu­ta saakka.

Pal­lo len­tää Iisi-areenalla.
Iisi-aree­nal­la pela­taan jäl­leen len­to­pal­lon Mes­ta­ruus­lii­gaa tämän vii­kon sun­nun­tai­na. Täl­lä ker­taa ken­täl­lä koh­taa­vat Nais­ten Mes­ta­ruus­lii­gan jouk­ku­eet Arc­tic Vol­ley Rova­nie­mel­tä ja Hämeen­lin­nan Lentopallokerho.

Lip­pu­ja mat­siin voi ostaa ennak­koon Iisi-aree­nal­ta tai ovel­ta ennen peliä. Lip­pu kus­tan­taa 10 euroa, alle 7‑vuotiaat pää­se­vät kat­so­moon ilmai­sek­si. Kisay­lei­söä pal­ve­lee pai­kan pääl­lä myös kahvio.

Tar­jot­ti­mia vaa­di­taan takaisin.
Ook­ko­nää-pals­tan toi­mi­tus on solut­tau­tu­nut Jode­lin vir­tu­aa­li­seen maa­il­maan. Ano­nyy­min kes­kus­te­luso­vel­luk­sen uume­nis­ta löy­tyy myös Kii­min­gin lukion oma kana­va, jos­sa vii­me aikoi­na on puhut­ta­nut tar­jot­ti­mien pois­ta­mi­nen ruokalasta.

Ilmei­ses­ti tar­jot­ti­mien pois­ta­mi­sel­la tavoi­tel­laan sääs­tö­jä ener­gia­ku­lui­hin. Lukio­lais­ten kes­kuu­des­sa tar­jot­ti­mia kui­ten­kin kai­va­taan takai­sin pikim­mi­ten, sil­lä muu­tok­sen myö­tä jonot ruo­ka­las­sa ovat piden­ty­neet ja hidas­tu­neet. Tar­jot­ti­mien puut­teen arvel­laan kor­re­loi­van myös ser­vet­tien kulu­mi­sen ja rik­kou­tu­nei­den astioi­den mää­rän kanssa.

Tar­jot­ti­mien pois­toa on kokeil­tu kou­lu­ruo­ka­lois­sa ympä­ri Suo­men aiem­min­kin. Näh­tä­väk­si jää, ovat­ko hyväs­tit tar­jot­ti­mil­le Kii­min­gin lukios­sa lopulliset.

Kol­me Kii­min­gin kir­jai­li­jaa kirjastolla.
Tors­tai­na 26.1. kel­lo 17 on Kii­min­gin kir­jas­ton Syke­sa­lis­sa har­vi­nai­nen kol­men kii­min­ki­läi­sen kir­jai­li­jan uutuus­kir­jo­jen esittely.

Ismo Kar­hun uutuus­kir­jal­la on vei­keä nimi “Vauh­ko juma­lo­len­to”. Romaa­nin alaot­sik­ko­na on “Ker­to­mus vedes­tä”. Kar­hu on opis­kel­lut ympä­ris­tö- sekä met­sä­tie­tei­tä ja käsi­tel­lyt työs­sään vesiin liit­ty­viä, ris­ti­rii­to­jen sävyt­tä­miä kysy­myk­siä. Hän on aiem­min jul­kais­sut kak­si erä­ai­heis­ta teosta.

Ala­ky­läs­sä asu­va Yrjö Rau­tio tun­ne­taan pit­kän lin­jan toi­mit­ta­ja­na. Hänen tie­to­kir­jan­sa “Olem­me valon lap­sia” on vali­koi­ma Kale­van essei­tä kah­dek­sal­ta vii­me vuodelta.

Suo­meen nimet­tiin 30 vuot­ta sit­ten 27 viral­lis­ta kan­sal­lis­mai­se­maa eri puo­lil­ta maa­ta. Oulun yli­opis­ton his­to­rian eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Jou­ko Vah­to­la on kir­joit­ta­nut niis­tä kai­kis­ta nyt ensim­mäi­sen kat­ta­van esit­te­lyn. His­to­rial­lis­ten kuvien lisäk­si kir­jan upeas­ta kuvi­tuk­ses­ta on vas­tan­nut toi­nen teki­jä, Oulun yli­opis­ton eme­ri­tus­reh­to­ri Lau­ri Laju­nen.

Kaik­ki kol­me kir­jaa on jul­kais­sut poh­joi­sen kir­jo­jen eri­kois­kus­tan­ta­mo Väy­lä­kir­jat Rovaniemeltä.

Euro95 on nyt eurokahviokin.
Jää­li­läi­nen Euro95 on laa­jen­ta­nut toi­min­taan­sa, ja nyt kau­pan tilois­sa on mah­dol­lis­ta juo­kais­ta kah­vit ja her­ku­tel­la Kui­vak­sen lei­po­mon tuot­teil­la. Nyt voi päi­vä­kä­ve­lyl­lä poi­ke­ta kah­vil­le ja ostaa herk­ku­ja kotiin­kin. Euro95 toi­mii Jää­lin ostarilla.

Erä­mes­sut tekee paluun.
Koro­na­tau­koa pitä­nyt Poh­jois-Suo­men Erä­mes­sut tekee paluun Oulu­hal­liin ja sen piha­pii­riin tou­ko­kuus­sa. Poh­jois-Suo­men suu­rim­mat mes­sut jär­jes­tet­tiin vii­mek­si kevääl­lä 2019. Tänä vuon­na mes­sut ovat koko Suo­men suu­rin tämän alan tapah­tu­ma. Mes­suil­le odo­te­taan noin 400 eri näytteilleasettajaa.

Tule­vat mes­sut ovat jär­jes­tyk­ses­sään 14. Mes­sut omis­taa Len­to­pal­lo­seu­ra Etta ja mes­su­jen ope­roin­nis­ta ja jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa kol­mat­ta ker­taa Lapin Mes­sut Oy.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.