Mie­li­pi­de: Rasis­mis­ta pitää puhua

Olet­ko jos­kus tuo­min­nut ihmi­sen hänen ihon­vä­rin­sä, kult­tuu­rin­sa tai äidin­kie­len­sä perus­teel­la? Rasis­mi ei ole hyvä asia. Rasis­mi kul­kee joka suun­taan. Jot­kut val­koi­hoi­set ihmi­set ovat rasis­te­ja tum­mai­hoi­sia tai vaik­ka­pa aasia­lai­sia koh­taan, mut­ta on myös tum­mai­hoi­sia, jot­ka ovat rasis­te­ja val­koi­hoi­sia ihmi­siä koh­taan. Rasis­mia on myös jon­kun ihmi­sen syr­ji­mi­nen kan­sa­lai­suu­den, kult­tuu­rin tai uskon­non vuoksi.

Yhä useam­pi kokee rasis­mia netis­sä ja vaik­ka kävel­les­sään kadul­la tai olles­saan kau­pas­sa esi­mer­kik­si ihon­vä­rin tai kult­tuu­rin takia. Eri­tyi­ses­ti van­hem­mat ihmi­set tuo­mit­se­vat esi­mer­kik­si tum­mai­hoi­sia ihmi­siä, kos­ka ovat elä­neet eri aikaan ja oppi­neet sen ajan tavat. Minä en kan­na­ta rasis­mia, kos­ka ihon­vä­ri tai kult­tuu­ri ei ker­ro ihmi­sen luon­tees­ta tai käy­tök­ses­tä. Mie­les­tä­ni van­hem­pia ihmi­siä pitäi­si sivis­tää eri­lai­sis­ta ihmi­sis­tä, esi­mer­kik­si juu­ri tummaihoisista.

Joil­la­kin on niin pal­jon ennak­ko­luu­lo­ja tum­mai­hoi­sis­ta. Jot­kin ihmi­set jopa pel­kää­vät tum­mai­hoi­sia, vaik­ka he eivät näy­tä mitään väki­val­tai­sia merk­ke­jä vaan käyt­täy­ty­vät täy­sin nor­maa­lis­ti. Ketään ihmis­tä ei voi alis­taa tai syr­jiä sen takia, että hänen ihon­vä­rin­sä, kie­len­sä tai uskon­ton­sa on eri­lai­nen kuin sinulla.

Nyky­nuo­ret ovat pal­jon sivis­ty­neem­piä kuin monet aikui­set ja useat nuo­ret tuke­vat esi­mer­kik­si Black lives mat­ter ‑lii­ket­tä, joka on hyvä asia.

Mie­les­tä­ni kaik­kia ihmi­siä pitäi­si sivis­tää rasis­mis­ta ja sen vai­ku­tuk­ses­ta mui­hin ihmi­siin. Ihmi­set, jot­ka voi­vat vai­kut­taa tähän ja sivis­tää ihmi­siä ovat jul­ki­suu­den hen­ki­löt, jot­ka sei­so­vat Blm-liik­keen taka­na. Jos ker­to­ja­na on jul­ki­suu­den hen­ki­lö, muut ihmi­set löy­tä­vät asian uskot­ta­vam­pa­na. Mie­les­tä­ni rasis­min pitää lop­pua, ja kaik­kien ihmis­ten tuli­si olla tasa-arvoi­sia. Toi­voi­sin, että rasis­mi otet­tai­siin esil­le yhä enem­män esi­mer­kik­si sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. You­tu­bet­ta­jat­kin ovat vai­kut­ta­jia, joten hei­dän­kin oli­si syy­tä puhua rasis­mis­ta ja sen hai­tois­ta. Kai­kil­la on oikeuk­sia, eikä esi­mer­kik­si ihon­vä­ri perus­te­le oikeuk­sien viemistä.

Lot­ta Vää­nä­nen 8C Hau­ki­pu­taan koulu