Met­sä­no­mis­ta­jia herä­tel­lään oman met­sän mahdollisuuksiin

Projektipäällikkö Riikka-Liisa Heikkilä haluaa herätellä metsänomistajat huomaamaan puun myynnin ohellametsän muunkin potentiaalin. Pienistä virroista syntyy isokin lisätulo. (Kuva: Teea Tunturi)Projektipäällikkö Riikka-Liisa Heikkilä haluaa herätellä metsänomistajat huomaamaan puun myynnin ohellametsän muunkin potentiaalin. Pienistä virroista syntyy isokin lisätulo. (Kuva: Teea Tunturi)

LuoP­Po on Luon­non­tuot­teet ja luon­to­pal­ve­lut kas­vuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la –han­ke, jon­ka tar­koi­tus on saa­da met­sä­no­mis­ta­jat ja met­sä­alan toi­mi­jat hok­saa­maan, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia luon­non­tuot­teet anta­vat lisä­tu­lo­jen hank­ki­mi­seen omas­ta met­säs­tä. Toi­saal­ta Suo­men met­sä­kes­kuk­sen ja Oulun 4H:n toteut­ta­ma­na han­ke halu­aa paran­taa edel­ly­tyk­siä sii­hen, että muun muas­sa luon­to­pal­ve­lu­yri­tyk­set sai­si­vat han­kit­tua met­sis­tä mate­ri­aa­lia tar­pei­siin­sa ja paik­ko­ja toiminnalleen.

Kes­keis­tä hank­keen toi­min­nas­sa on luon­non­tuo­tea­lan toi­mi­joi­den toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien ja toi­min­nan tehok­kuu­den paran­ta­mi­nen lisää­mäl­lä tie­toa ja toi­mi­joi­den kes­ki­näis­tä tie­don­vaih­toa. Tavoit­tee­na on lisää aktii­vi­sia met­sä­no­mis­ta­jia, kas­va­vat keruu­mää­rät, luon­to­pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den vali­koi­man laa­jen­tu­mi­nen sekä luo­mu­ke­ruun kasvattaminen.

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Riik­ka-Lii­sa Heik­ki­lä ker­too, että tämän vuo­den lop­puun saak­ka kes­tä­vä han­ke on jär­jes­tä­nyt info­ti­lai­suuk­sia ja näi­den avul­la pyr­ki­nyt saat­ta­maan met­sä­no­mis­ta­jat, keruu­or­ga­ni­saa­tiot ja muut toi­mi­jat yhteen.

Tär­kein­tä oli­si, että met­sä­no­mis­ta­jat huo­mai­si­vat, että he voi­vat sopia keruus­ta ja vuo­kra­ta keruu­oi­keu­den jol­le­kin kerää­jäl­le, tai että met­sä­no­mis­ta­jal­ta saa­daan keruu­lu­pa kysyt­täes­sä. Esi­mer­kik­si 4H työl­lis­tää vuo­den mit­taan pal­jon nuo­ria kerää­jiä luon­non­tuot­tei­den pariin. Oman met­sän luo­muser­ti­fion­ti puo­les­taan tuo lisä­ar­voa met­säs­tä kerä­tyil­le luonnontuotteille.

– Tavoit­tee­na on tie­don­vä­li­tyk­sen ohel­la luo­da Poh­jois-Poh­jan­maal­le niin sanot­tu­ja hot spo­te­ja, eli aktii­vi­sia aluei­ta, joi­den sisäl­lä toi­mi­jat tun­te­vat toi­sen­sa ja voi­vat hyö­dyn­tää met­sän tuot­tei­ta, Heik­ki­lä sanoo.

Hots­pot-aluei­den akti­voin­nis­sa on vah­vas­ti muka­na Oulun 4H:n, jol­la on pit­kä koke­mus luon­non­tuot­tei­den välitystoiminnasta.

Aluei­ta ovat Oulun, Kuusa­mon, Pudas­jär­ven ja Kala­joen alu­eet. Pai­kal­lis­ten kes­kit­ty­mien lisäk­si Heik­ki­län mukaan Suo­mes­sa puhu­taan laa­jas­ti täl­lä het­kel­lä val­ta­kun­nal­li­sen raa­ka-aine­tu­kun tar­pees­ta. Sen kaut­ta luon­non raa­ka-aineet löy­täi­si­vät jat­ko­ja­los­ta­jan­sa. Tämä on kui­ten­kin vie­lä haa­veen asteella.

Suo­men met­sä­kes­kus on teh­nyt luon­non­tuot­tei­den osal­ta tule­vai­suus­kat­sauk­sen, jos­sa luon­non­tuot­teis­sa näh­dään poik­keuk­sel­li­sen pal­jon poten­ti­aa­lia ja tode­taan, että alaan koh­dis­tuu run­saas­ti mie­len­kiin­toa ja odotuksia.

Kat­sauk­ses­sa ker­ro­taan, että luon­non­tuo­tea­la on kas­va­nut reip­paas­ti vii­me vuo­si­na Suo­mes­sa, ja sen arvioi­daan työl­lis­tä­vän nykyi­sin lähes 3 000 hen­ki­löä vuo­si­ta­sol­la. Alan koko­nais­lii­ke­vaih­to oli esi­mer­kik­si vuon­na 2020 noin 780 mil­joo­naa euroa.

Met­sien mar­jo­jen ja sien­ten lisäk­si eri­tyis­tä kiin­nos­tus­ta herät­tä­vät eri­kois­luon­non­tuot­teet, kuten kuusen ja män­nyn ker­kät, koi­vun­leh­det, pih­la­jan sil­mut, pih­ka ja mah­la. Näi­den keruuseen tar­vi­taan aina met­sä­no­mis­ta­jan lupa. Monen perin­tei­sen elin­tar­vi­ke- ja juo­ma­val­mis­ta­jan arvioi­daan tart­tu­van lähi­tu­le­vai­suu­des­sa met­sien raa­ka- aineisiin.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la toteu­tet­tiin vuo­si­na 2019–2021 Met­säs­tä moni­tuo­te­bis­nes­tä ‑han­ke, jon­ka poh­jal­ta on LuoP­Po jat­kaa nyt kehit­tä­mis­työ­tä. Heik­ki­lä toi­voo, että tämän vuo­den lopus­sa päät­ty­vä, Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­tos­ta 95-pro­sent­ti­ses­ti rahoit­ta­ma han­ke saa edel­leen jatkoa.

Seu­raa­va hank­keen jär­jes­tä­mä webi­naa­ri on 31.1., jol­loin aihee­na on oman met­sän luo­mut­ta­mi­nen. Lisä­tie­dot löy­ty­vät Met­sä­kes­kuk­sen net­ti­si­vuil­ta kou­lu­tuk­set ja tapah­tu­mat –osios­ta. Vuo­den mit­taan on luvas­sa usei­ta eri­lai­sia tapah­tu­mia ja kou­lu­tuk­sia aiheen ympä­ril­lä. Oulun alu­een jo perin­tei­nen suur­ta­pah­tu­ma on kesä­kuun Villiyrittikarkelot.