Luu­ke­lan­pe­rän tilus­jär­jes­te­ly­hank­keel­la kor­kea kan­na­tus

Luukelanperän tilusjärjestelyselvitystä oli esittelemässä Maanmittauslaitoksen kartoittaja Mikko Marjomaa (kuvassa oikealla).Luukelanperän tilusjärjestelyselvitystä oli esittelemässä Maanmittauslaitoksen kartoittaja Mikko Marjomaa (kuvassa oikealla).

Hau­ki­pu­taan Luu­ke­lan­pe­rän met­sä­alu­eel­le on val­mis­tu­nut tilus­jär­jes­te­ly­sel­vi­tys, joka esi­tel­tiin Luu­ke­lan­pe­rän maa­no­mis­ta­jil­le vii­me kes­ki­viik­ko­na jär­jes­te­tys­sä esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa. Tilai­suu­teen saa­pui noin 30 alu­een maa­no­mis­ta­jaa. Tilai­suut­ta isän­nöi­nyt Maan­mit­taus­lai­tok­sen kar­toit­ta­ja Mik­ko Mar­jo­maa ker­too, että tilus­jär­jes­te­lyn avul­la pyri­tään paran­ta­maan ja nyky­ai­kais­ta­maan pirs­tou­tu­nei­den maa-aluei­den tilus­ra­ken­tei­ta. – Usei­den met­sä­aluei­den raken­ne on perin­töä 1860-luvul­ta, jol­loin pit­kän mal­li­set ja kapeat pals­tat ovat olleet hel­pom­pia yllä­pi­tää ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus