Lisää tie­toa Åke Eng­strö­min muis­to­näyt­te­lyn kuviin

Pentti Utriaisella on nimitietoja Åke Engströmin ottamaan hiihtokuvaan Virpiniemessä vuonna 1963.

Pentti Utriaisella on nimitietoja Åke Engströmin ottamaan hiihtokuvaan Virpiniemessä vuonna 1963.

Ran­ta­poh­jas­sa 6.2. oli jut­tua mar­tin­nie­me­läi­sen valo­ku­vaa­jan Åke Eng­strö­min muis­to­näyt­te­lys­tä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa. Yhdes­sä jutun yhtey­des­sä jul­kais­tus­sa kuvas­sa oli näky­mä Rau­ma-Repo­lan sata­mas­ta. Kysees­sä oli syvä­sa­ta­man ja sata­ma­lai­tu­rin vih­kiäi­set vuon­na 1970, ei kesä­juh­lat, kuten kuva­teks­tis­sä ker­rot­tiin. Kuvaan liit­ty­vä tie­to on lisät­ty kir­jas­tos­sa ole­vaan näyttelyesitteeseen.

Vih­kiäis­juh­lan muis­taa hyvin­kin toi­mi­tuk­seen soi­tel­lut Leo Sep­pä­nen, joka meni Repo­laan töi­hin vuon­na 1969. Sata­ma­han­ke oli insi­nöö­ril­le ensim­mäi­nen suu­ri urak­ka. Repo­las­sa hän työs­ken­te­li teh­taan lopet­ta­mi­seen vuo­teen 1988 asti ja siir­tyi sit­ten sai­raa­la­työ­maal­le. Hän muis­taa Åke Eng­strö­min myös hänen lois­ta­vis­ta urhei­lusaa­vu­tuk­sis­taan muun muas­sa pikajuoksussa.

Muis­to­näyt­te­lyn valo­ku­va hiih­tä­jis­tä on peräi­sin vuo­del­ta 1963 Vir­pi­nie­men tal­vi­ki­sois­ta. Kuvas­sa on joh­ta­ja Eero Suo­pan­ki (vas.), Tar­ja Ervas­ti osal­lis­tui hiih­toi­hin nume­rol­la 36, vie­rel­lä ole­va mr. Peter Hine on englan­ti­lai­sen puu­ta­va­rayh­tiön edus­ta­ja ja kuvas­sa oikeal­la on joh­ta­ja Knut Vir­ta­nen. Englan­ti­lais­vie­ras oli elä­män­sä ensim­mäis­tä ker­taa suk­sil­la, ker­toi Pent­ti Utriai­nen.

Lisäk­si Utriai­nen ker­toi, että muis­to­näyt­te­lyn palo­vah­ti­ku­vas­sa mies on Yrjö Van­tu­nen.

Kesäjuhlien tunnelmia. Ohjelmassa oli kisailua, ehkä näytelmä ja soutukilpailukin.

Syvä­sa­ta­man vih­kiäis­juh­la Rau­ma-Repo­lan sata­mas­sa vuo­na 1970.