Lii­ken­ne­va­kuu­tus syy­tä hoi­taa jämptisti

Lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen lai­min­lyön­ti­mak­su mää­rät­tiin vuon­na 2020 yli 46 000 autoi­li­jal­le. Pie­nes­tä­kin vii­väs­tyk­ses­tä lii­ken­ne­va­kuu­tuk­sen otta­mi­ses­sa seu­raa vähin­tään 75 euron mak­su, muis­tut­taa Valtiokonttori.

Ajo­neu­vol­la tulee aina olla voi­mas­sa ole­va lii­ken­ne­va­kuu­tus. Myös esi­mer­kik­si mopot, mön­ki­jät, moot­to­ri­kel­kat, perä­vau­nut ja ns. pel­toau­tot on vakuu­tet­ta­va. Ajo­kel­vo­ton­kin ajo­neu­vo on vakuu­tet­ta­va, ellei Tra­fico­mil­le ole ilmoi­tet­tu lii­ken­ne­käy­tös­tä pois­toa. Vakuut­ta­ma­ton ajo­neu­vo on käyt­tö­kiel­los­sa, kun­nes vakuu­tus on asian­mu­kai­ses­ti hoi­det­tu. Polii­si voi pois­taa vakuut­ta­mat­to­man ajo­neu­von rekisterikilvet.

Jos ajo­neu­vo han­ki­taan hen­ki­löl­tä, joka ei ole vakuut­ta­nut ajo­neu­voa, vakuu­tus on otet­ta­va heti han­kin­ta­päi­vä­nä. Ajo­neu­vo kan­nat­taa hank­kia vain rekis­te­riin mer­ki­tyl­tä omis­ta­jal­ta. Täl­löin osta­jal­la on yleen­sä seit­se­män vuo­ro­kaut­ta aikaa vakuut­taa ajoneuvo.

Ajo­neu­von uuden omis­ta­jan ja hal­ti­jan tulee ottaa sel­vää ajo­neu­von rekis­te­ri­mer­kin­nöis­tä ja vakuut­ta­mis­vel­vol­li­suu­des­ta jo ennen ajo­neu­von han­kin­taa. Yksi­tyis­ten väli­sis­sä ajo­neu­vo­kau­pois­sa kan­nat­taa olla eri­tyi­sen valp­paa­na ja seu­ra­ta Tra­fico­min sivuil­ta löy­ty­vää ohjeistusta.

Val­tio­kont­to­ri mää­rää lai­min­lyön­ti­mak­sun Lii­ken­ne­va­kuu­tus­kes­kuk­sen esi­tyk­ses­tä. Val­tio­kont­to­ri tekee pää­tök­sen saa­man­sa sel­vi­tyk­sen perusteella.