Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta pääs­tiin aloit­ta­maan jäl­leen Haukiputaalla

Avoimien ovien päivän ohjelmassa oli poroajelua. Pirkitta Jussila luotsasi Börje-poroa, joka on hänen veljensä Jari Jussilan porotilalta Iin Jakkukylässä. Vierellä apuna Eino Leskelä Ylikiimingistä. Reen kyytiin hyppäsivät Ritva Peltoniemi ja Nuutti Juurikka, oikealla Birgit Tyykiluoto.Avoimien ovien päivän ohjelmassa oli poroajelua. Pirkitta Jussila luotsasi Börje-poroa, joka on hänen veljensä Jari Jussilan porotilalta Iin Jakkukylässä. Vierellä apuna Eino Leskelä Ylikiimingistä. Reen kyytiin hyppäsivät Ritva Peltoniemi ja Nuutti Juurikka, oikealla Birgit Tyykiluoto.

Hau­ki­pu­taan A‑Kilta saat­toi jat­kaa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä jäl­leen hel­mi­kuus­sa alku­vuo­den puo­len­tois­ta kuu­kau­den tauon jäl­keen. Paus­sia tuli, kun toi­min­ta siir­tyi sote-uudis­tuk­sen myö­tä vuo­den­vaih­tees­sa kun­nil­ta hyvin­voin­tia­lueil­le ja toi­min­not kil­pai­lu­tet­tiin pal­ve­lun tar­joa­jien kans­sa uudestaan.

– Onnek­si tar­jouk­sem­me hyväk­syt­tiin ja pää­sim­me jat­ka­maan toi­min­taa tääl­lä Simp­pu­lan­har­jun­tiel­lä, iloit­see Hau­ki­pu­taan A‑killan sih­tee­ri ja rahas­ton­hoi­ta­ja Bir­git Tyy­ki­luo­to.

Tau­ko oli huo­no asia monel­le osal­lis­tu­jal­le, kun työ­toi­min­ta oli kes­key­tyk­sis­sä ja arjen sään­nöl­li­set rutii­nit ja sosi­aa­li­set kon­tak­tit katkesivat.

Kil­pai­lu­tus­pro­ses­si koet­tiin Hau­ki­pu­taan A‑Killassa han­ka­lak­si ja aiem­paa byro­kraat­ti­sem­mak­si. Myös uusia vas­tui­ta ja vel­voit­tei­ta tuli toi­mi­joil­le lisää Poh­teen (Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue) myötä.

Edel­ly­tyk­se­nä toi­mi­joil­le oli muun muas­sa pal­ka­ta sosio­no­mi vas­tuul­li­sek­si ohjaa­jak­si, jol­la tulee lisäk­si olla joh­ta­mis- ja esihenkilökokemusta/koulutusta. Esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä asu­ka­syh­dis­tys jou­tui luo­pu­maan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä kokonaan.

Hau­ki­pu­taan A‑Killalla oli onnea löy­tää ja pal­ka­ta vas­tuu­oh­jaa­jak­si pit­kään kun­ta- ja yhdis­tys­puo­lel­la sosi­aa­lioh­jaa­jan työs­sä toi­mi­nut Rit­va Pel­to­nie­mi.

Toi­min­ta on pääs­syt käyn­tiin ihan hyvin, mut­ta tämä vuo­si men­nään var­mas­ti­kin vähän kuu­los­tel­len, arve­le­vat Tyy­ki­luo­to ja Peltoniemi.

Kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa on Hau­ki­pu­taal­la osal­lis­tu­jia täl­lä het­kel­lä 18, jot­ka jakau­tu­vat kah­teen ryh­mään. Toi­se­na ohjaa­ja­na toi­mii Tom­my Gran­lund.

Kun­tout­ta­vaan työ­toi­min­taan ohjau­du­taan sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kaut­ta, jos taka­na on esi­mer­kik­si pit­kä työt­tö­myys sai­rau­den tai muun syyn takia. Toi­min­nan tavoit­tee­na on tukea ja paran­taa arjen- ja elä­män­hal­lin­taa, työ- ja toi­min­ta­ky­kyä sekä ede­saut­taa työl­lis­ty­mis- ja kouluttautumismahdollisuuksia.

Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä pain­opis­tee­nä on osal­li­suut­ta vah­vis­ta­va toi­min­ta. Vii­kon aika­na työ­toi­min­ta­päi­viä on 1–4 kun­kin oman tilan­teen mukaan. Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jak­so voi olla kah­den vuo­den mittainen.

Pal­kit­se­vaa on Rit­va Pel­to­nie­men ja Bir­git Tyy­ki­luo­don mukaan näh­dä, kuin­ka kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa muka­na ole­vien kans­sa­käy­mi­nen mui­den kans­sa ja sosi­aa­li­set suh­teet vah­vis­tu­vat ja kehit­ty­vät. Kyn­nys läh­teä mukaan ja osal­lis­tua on voi­nut olla korkealla.

Kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään arjen aska­rei­siin liit­ty­viä teh­tä­viä, teh­dään käsi­töi­tä ja askar­rel­laan. Työ­teh­tä­viin kuu­luu muun muas­sa Prik­ka kier­toon ‑hank­keen hävik­ki­ruu­an jake­lus­sa ja toi­mi­mis­ta apu­na van­hus­ten ulkoiluttamisessa.

– Tär­ke­ää on myös kuul­la osal­lis­tu­jien ideoi­ta ja mie­li­pi­tei­tä sii­tä, mitä he haluai­si­vat ja toi­voi­si­vat teh­tä­vän, sanoo Rit­va Peltoniemi.

Kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan tar­koi­tus on olla tavoit­teel­lis­ta ja nyt myös yhä enem­män pai­no­te­taan tuot­ta­vuu­teen ja tulok­sel­li­suu­teen, mitä seu­ra­taan hyvin­voin­tia­lu­eel­la entis­tä tarkemmin.

A‑Killalle mak­set­ta­va kor­vaus mää­räy­tyy osal­lis­tu­jien toteu­tu­nei­den työ­toi­min­ta­päi­vien mukaan, eikä pois­sao­lo­päi­vil­tä saa­da kor­vaus­ta, mikä tuo haasteita.

– Menot vuo­kraan, tar­vik­kei­siin ja palk­ko­jen mak­suun pysy­vät kui­ten­kin samoi­na, las­kes­ke­lee Bir­git Tyykiluoto.

Rit­va Pel­to­nie­mi ker­too, että teh­tä­viin kuu­luu myös ker­ran kuu­kau­des­sa jokai­sen kun­tou­tet­ta­van kans­sa teh­tä­vä kah­den tun­nin mit­tai­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen ohjaus ja neu­von­ta, jos­sa kar­toi­te­taan sen­het­kis­tä tilan­net­ta ja tule­vaa. Aiem­min nämä arvioin­nit oli eriy­tet­ty teh­tä­vik­si kun­nan sosiaalipalveluissa.

Hau­ki­pu­taan A‑Killassa ollaan tyy­ty­väi­siä nykyi­siin toi­mi­ti­loi­hin. Ne on vuo­krat­tu Oulun Tila­pal­ve­lul­ta, joka tuli vuo­kran hin­nas­sa hie­man vastaan.

– Tar­koi­tuk­se­na on hakea myös lupaa nos­taa kun­tou­tet­ta­vien mää­rää 18:sta 26:een, mikä tuki­si myös toi­min­tae­del­ly­tyk­siäm­me, tote­aa Tyykiluoto.

Tule­vai­suu­den haa­vee­na on, että saa­tai­siin paja puu- ja metal­li­töi­den teke­mi­seen ja jopa pie­ni asumisyksikkö.

 

A‑Killan toi­min­taa tutuksi

Hau­ki­pu­taan A‑Kilta jär­jes­ti avoi­mien ovien päi­vän vii­me kes­ki­viik­ko­na. Päi­vän ohjel­mas­sa oli tutus­tu­mis­ta toi­min­taan ja tiloi­hin, jot­ka sijait­se­vat “vesi­tor­nin juu­rel­la” Simp­pu­lan­har­jun­tien rivi­ta­lo­huo­neis­tos­sa lähel­lä hyvinvointikeskusta.

Kah­vin ja oma­te­kois­ten kor­va­puus­tien ohel­la lap­sil­le oli omaa tar­jot­ta­vaa, pihan nuo­tio­pai­kal­la saat­toi pais­taa mak­ka­raa ja osal­lis­tua poroa­je­luun Pir­kit­ta Jus­si­lan ohjauk­ses­sa. Komea ja säy­seä Bör­je-poro herät­ti pal­jon ihas­tus­ta. Poro oli Pir­ki­tan vel­jen Jari Jus­si­lan poro­ti­lal­ta Iin Jak­ku­ky­läs­tä, mis­tä poroil­la on ollut nyt tal­viai­ka­na reki­keik­ko­ja muis­sa­kin tapahtumissa.

Avoi­mien ovien päi­väs­sä oli kävi­jöi­tä muka­vas­ti. Myös Iin A‑Killasta vie­rail­tiin Hau­ki­pu­taal­la, ja pori­naa riitti.

Hau­ki­pu­taan A‑Kilta ry on perus­tet­tu vuon­na 2016. Toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­na ovat päih­teet­tö­myys, koke­muk­sel­li­suus, toi­min­nal­li­suus, vapaa­eh­toi­suus, yhtei­söl­li­syys ja yhteis­toi­min­ta. Kil­ta tukee päih­deon­gel­mai­sia pää­se­mään irti riip­pu­vuu­des­ta ja tar­jo­aa toi­min­taa ja ver­tais­tu­kea päih­de­toi­pu­jil­le ja hei­dän läheisilleen.

A‑kilta saa jär­jes­tö­avus­tus­ta kau­pun­gil­ta, mut­ta pit­käl­ti vapaa­eh­toi­suu­teen perus­tu­va toi­min­ta tukeu­tuu jäsen­mak­su­jen ja lah­joi­tus­ten varaan.

A‑kilta jär­jes­tää kil­ta­ta­paa­mi­sia ja yhteis­työ­tä teh­dään myös mui­den alu­een kil­to­jen kans­sa. Sään­nöl­li­siä omia kokoon­tu­mi­sia ovat parit­to­mien viik­ko­jen tiis­tain nais­ten ryh­mä kel­lo 13–15 ja paril­lis­ten viik­ko­jen kil­tail­lat tors­tai­sin kel­lo 18–20.

A‑Kilta alkoi jär­jes­tää kun­tout­ta­vaa työ­toi­min­taa Hau­ki­pu­taal­la vuo­den 2019 alus­sa. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mii Sari Gran­lund ja sih­tee­ri­nä ja rahas­ton­hoi­ta­ja­na Bir­git Tyy­ki­luo­to.