Kult­tuu­ria ja ruumiinkulttuuria

Ran­ta­poh­jas­ta 11.1.1973: Erääl­lä Pek­ka-nimi­sel­lä pojal­la oli pol­ku­pyö­rä. Hänel­lä oli tapa­na kyy­di­tä naa­pu­rin poi­kaa Kal­lea. Erää­nä päi­vä­nä hän otti Kal­len ja tämän vel­jen kyy­tiin. Pojan ajel­les­sa kylä­tiel­lä polii­si huo­ma­si pyö­räi­li­jän ja kyy­ti­läi­set ja huusi: “Seis, seis, pysäh­ty­kää!” Tähän Pek­ka vas­ta­si: “Ei tähän enää mahdu.”

Ja sit­ten tähän päivään:

Kokous­ta­maan kirjastoon.
Jää­lin ja Yli-Iin kir­jas­tot ovat muka­na Oulun kau­pun­gin pilot­ti­hank­kees­sa, jos­sa kun­ta­lai­set ja jär­jes­töt voi­vat vara­ta kir­jas­ton tilo­ja kokoon­tu­mi­siin ilmai­sek­si. Varauk­sia voi teh­dä var­si­nais­ten aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la kir­jas­to­jen oma­toi­miai­koi­na. Alku­vai­hees­sa muka­na ovat myös Kaak­ku­rin, Kar­ja­sil­lan ja Raja­ky­län kirjastot.

Varauk­sia voi teh­dä osoit­tees­ta varaamo.ouka.fi. Sisään­pää­syyn tar­vi­taan kir­jas­to­kort­ti ja pin-koodi.

Kou­lu­lak­ko Kii­min­gis­sä vii­si vuot­ta sitten.
Joki­ran­nan kou­lun oppi­laat aloit­ti­vat kou­lu­la­kon 11. tam­mi­kuu­ta 2017. Vii­si vuot­ta sit­ten lak­ko­vä­ki kokoon­tui aamusel­la enti­sen kun­nan­vi­ras­ton edus­tal­le lakon alka­jai­sik­si. Lakol­la halut­tiin kiin­nit­tää Oulun kau­pun­gin huo­mio Joki­ran­nan kou­lun huo­noon sisäil­maan ja sii­hen, että oppi­lail­le on saa­ta­va ter­veel­li­set ja tur­val­li­set tilat opiskella.

Lak­ko on erit­täin har­vi­nai­nen vai­kut­ta­mis­kei­no kou­lu­maa­il­mas­sa, ja kii­min­ki­läi­set sai­vat­kin pal­jon huo­mio­ta teol­laan. Lak­ko kes­ti lähes vii­kon. Se myös tuot­ti tulos­ta, sil­lä nel­jä vuot­ta lakon jäl­keen Kii­min­gis­sä avau­tui uusi Kii­min­ki­puis­ton kou­lu, jon­ne Joki­ran­nan oppi­laat siirtyivät.

Jal­ka­pal­loa satu­jen siivin.
Hau­ki­pu­taan Pal­lo on valit­tu mukaan toteut­ta­maan 5–8‑vuotiaille tytöil­le suun­nat­tua UEFA Play­ma­kers ‑ohjel­maa. Sen puit­teis­sa tytöil­le ope­te­taan sosi­aa­li­sia, lii­kun­nal­li­sia ja jal­ka­pal­lol­li­sia tai­to­ja tari­nan­ker­ron­nan kaut­ta. Har­joi­tuk­set raken­ne­taan Dis­ney-tari­noi­den maailmaan.

Har­joi­tuk­sia Hau­Pa-hal­lil­la on 8 ker­taa lau­an­tai­sin 22.1. alkaen. Lisää tie­toa löy­tyy haupa.fi-sivulta.

Vesa­lan hiih­to­maa­han laskettelemaan.
Joko nää oot kuul­lu, että Vesa­lan moni­toi­mi­ta­lon hiih­to­maa Yli­kii­min­gis­sä alkaa olla täl­le tal­vel­le val­mis? Tar­jol­la on tasais­ta rin­net­tä, lumi­kou­rua ja kum­pa­reik­koa. Nuo­tio­pai­kal­la voi pais­tel­la mak­ka­rat, kun­han ottaa mukaan omat puut.

Piis­pas­ta muotokuva.
Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va pal­jas­tet­tiin Oulun hiip­pa­kun­nan tuo­mio­ka­pi­tu­lis­sa pide­tys­sä tilai­suu­des­sa piis­pan 60-vuo­tis­päi­vä­nä 10.1.2022. Muo­to­ku­van on maa­lan­nut tai­tei­li­ja Joo­nas Vähä­söy­rin­ki. Hän ker­too tavoi­tel­leen­sa teok­ses­sa hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää ja läm­min­tä persoonaa.

– Tavoit­tee­na oli luo­da piis­pas­ta tun­nis­tet­ta­va näköis­ku­va. Vaik­ka teos sijoit­tuu perin­tei­seen muo­to­ku­va­maa­laa­mi­sen tra­di­tioon, on se sil­ti hyvin täs­sä päi­väs­sä kiin­ni, Vähä­söy­rin­ki sanoo.

Muo­to­ku­vien maa­laa­mi­nen on osa vuo­si­sa­to­ja van­haa perin­net­tä, ja Oulun hiip­pa­kun­nan ensim­mäi­set piis­pan muo­to­ku­vat ovat 1800-luvul­ta. Joo­nas Vähä­söy­rin­ki aset­tuu kun­niak­kaa­seen jat­ku­moon, sil­lä aiem­pien Oulun hiip­pa­kun­nan piis­po­jen muo­to­ku­vien maa­la­rei­den jou­kos­sa on sel­lai­sia­kin nimiä kuin Hele­ne Sch­jerf­beck ja Eero Jär­ne­felt. Oulun hiip­pa­kun­nan piis­po­jen muo­to­ku­vat on sijoi­tet­tu Piis­pan­ta­lon istun­to­sa­liin ja juh­la­ti­loi­hin. Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo on Oulun hiip­pa­kun­nan 13. piis­pa. Hän täyt­ti 60 vuot­ta 10.1.2022 ja hiip­pa­kun­ta halusi täs­sä yhtey­des­sä van­han perin­teen mukai­ses­ti maa­laut­taa piis­pas­ta muo­to­ku­van. Kes­ki­ta­lon syn­ty­mä­päi­vän kun­niak­si on jul­kais­tu myös juh­la­kir­ja: Ris­teyk­sis­sä – piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo 60 vuotta.

Nuo­ri Kult­tuu­ri myös Oulussa.
Nuo­ri Kult­tuu­ri On Air on moni­paik­kai­nen nuor­ten tai­de­ta­pah­tu­ma, joka hui­pen­tuu lau­an­tai­na 7.5. kuu­del­la paik­ka­kun­nal­la: Ina­ri, Rova­nie­mi, Oulu, Mik­ke­li, Tam­pe­re ja Hel­sin­ki. Tapah­tu­ma läh­tee käyn­tiin video­haul­la ja ‑kat­sel­muk­sel­la. Mukaan voi hakea mil­lä tahan­sa tai­teen­la­jil­la. Sik­si Nuo­ri Kult­tuu­ri haas­taa kaik­ki kult­tuu­ria har­ras­ta­vat nuo­ret videoi­maan omat teok­sen­sa, riip­pu­mat­ta sii­tä mitä tyy­li­la­jia se edus­taa. Vain mie­li­ku­vi­tus on raja­na, kun­han teos on 2–20 min aika­haa­ru­kas­sa ja kuvat­tu vaakakuvana.

Haku video­kat­sel­muk­seen alkaa 1.2.2022. Kat­sel­muk­ses­sa on paik­ko­ja 300 ensim­mäi­sel­le teok­sel­le. Lisää tapah­tu­mas­ta voi lukea osoit­tees­ta www.nuorikulttuuri.fi/onair

Sisäis­tä klov­nia etsi­mään.
Iiläis­läh­töi­nen ja Ran­ta­poh­jan alu­eel­la edel­leen vai­kut­ta­va Anna-Kai­sa Jär­vi on kir­joit­ta­nut Stel­lan klov­ni­kir­jan. Stel­la-klov­ni­na esiin­ty­vä Jär­vi neu­voo kir­jas­sa, kuin­ka voim­me löy­tää sisäi­sen klovnimme.

Köö­pen­ha­mi­nas­sa The Com­me­dia School ‑kou­lus­sa klov­ne­ri­aa opis­kel­lut Jär­vi on ilah­dut­ta­nut kat­so­jia Stel­la­na kol­me­kym­men­tä vuot­ta. Hän ker­too kir­jas­sa olleen­sa ennen klov­nik­si heit­täy­ty­mis­tä lii­an äänek­kääk­si ja nau­ra­vak­si itsen­sä tun­te­va yli­opis­ton opet­ta­ja. Stel­la ava­si hänel­le tien kom­mu­ni­kaa­tioon ja yhtey­teen ihmis­ten kanssa.

Stel­lan klov­ni­kir­ja antaa käy­tän­nön­lä­heis­tä opas­tus­ta klov­nin maa­il­maan. Kir­jas­sa on fyy­si­siä har­joi­tuk­sia, kuvauk­sia klov­ni­tem­puis­ta sekä tie­toa klov­nin his­to­rias­ta ja filosofiasta.

Klov­ni on ikui­nen epä­on­nis­tu­ja. Hän kaa­tuu ja nousee jäl­leen. Hän on lap­sel­li­sen ylpeä tem­puis­taan, suo­ra ja rehel­li­nen tun­teis­saan. Klov­ne­ria on hal­lit­tua seko­päi­syyt­tä. Jär­vi kir­joit­taa, kuin­ka hänen Stel­lan­sa on rak­kau­den­näl­käi­nen höl­mö, joka voi epä­so­vin­nai­sel­la käy­tök­sel­lään rik­koa kir­joit­ta­mat­to­mia sään­tö­jä. Her­kul­li­sim­pia hänes­tä ovat koh­taa­mi­set jul­kis­ta val­taa pitä­vien ihmis­ten kans­sa, jol­loin hän voi pyy­tää vaik­ka pää­mi­nis­te­riä pyyh­ki­mään pul­lan­mu­rut pos­kil­taan tai tans­sia kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa humppaa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.