Kuka on Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi 2024?

Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pe­jä yhdis­tää ensin­nä­kin val­mius hul­lut­te­luun ja haus­kaan kesä­tyyp­pi-jut­tuun mukaan läh­te­mi­nen, mut­ta sen lisäk­si hei­tä yhdis­tää koti­seu­tu­rak­kaus ja ylpeys omaa koti­seu­tu­aan koh­taan. Ran­ta­poh­jan aluet­ta onkin edus­ta­mas­sa jouk­ko per­soo­nia niin Kel­los­ta, Hau­ki­pu­taal­ta, Iis­tä ja Kui­va­nie­mel­tä kuin Kii­min­gis­tä, Jää­lis­tä, Yli­kii­min­gis­tä kuin Yli-Iistäkin.

Kenes­tä siis tulee Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pi? Sen pää­tät­te te luki­jat. Mie­luis­ta Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­piä vuo­si­mal­lia 2024 voit äänes­tää perin­tei­ses­ti pos­ti­kort­ti­ää­nes­tyk­sel­lä tuo­mal­la kor­tin Ran­ta­poh­jan pos­ti­loo­taan (Revon­tie 2) tai lähet­tä­mäl­lä pos­ti­kor­tin osoit­tee­seen PL 15, Revon­tie 2 90830 Hau­ki­pu­das. Muis­ta kir­joit­taa kort­tiin yhteystietosi.

Äänes­tää voi myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa Ran­ta­poh­jan Face­book- ja Ins­ta­gram-sivuil­la. Kaik­kien äänes­tä­jien kes­ken arvo­taan Ran­ta­poh­jan sisäl­löl­tään moni­puo­li­nen kesäkassi!

Äänes­tys jat­kuu elo­kuun 15. päi­vään saakka.

Täs­sä he ovat: Ran­ta­poh­jan kesä­tyyp­pieh­dok­kaat 2024!

Kuivaniemestä kotoisin oleva laulaja Juha Alvarin kesään kuuluvat keikat ja isot tanssilavat. Keikkoja on pitkin kesää erikokoisilla kokoonpanoilla ja omalla kylälläkin hän esiintyy yhdessä Tuomas Heinikosken kanssa. Kesään kuuluu myös grillaaminen ja paras kesäbiisi Alvarin mielestä on Paula Koivuniemen Sata kesää, tuhat yötä.

Kui­va­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va lau­la­ja Juha Alva­rin kesään kuu­lu­vat kei­kat ja isot tans­si­la­vat. Keik­ko­ja on pit­kin kesää eri­ko­koi­sil­la kokoon­pa­noil­la ja omal­la kyläl­lä­kin hän esiin­tyy yhdes­sä Tuo­mas Hei­ni­kos­ken kans­sa. Kesään kuu­luu myös gril­laa­mi­nen ja paras kesä­bii­si Alva­rin mie­les­tä on Pau­la Koi­vu­nie­men Sata kesää, tuhat yötä.

Mirva Nätynki palaa mielellään kotimaisemiin Ylikiimingin Nuorittaan kesäisin ja hänen viidennen luokan ja yläkoulun aloittavat lapset viettävät kesällä mielellään aikaa Mirvan vanhempien luona, eli tutummin tummilassa. Kesäfiilis hänelle syntyy lämmöstä, jäätelöstä, pihatöistä sekä kukkien ja yrttien istuttamisesta. Kesälomaan kuuluu olennaisesti myös matkailu Euroopassa ja Nuijamiesten lava. – Nuijamiesten lava on erittäin merkityksellinen paikka minulle ja siellä on tanssittu monet tanssit, sillä tummilasta, eli minun lapsuudenkodista, ei ole sinne matkaa kuin viitisentoista kilometriä, Mirva hymyilee. Mirva kiertää kesällä lavatansseja puolisonsa kanssa muuallakin Suomessa, mutta Nuijamiesten lavan he kokevat kotilavakseen. Mirva paljastaa yhden lemppari kesäbiisinsä olevan Kake Randelinin Juhannusyö.

Mir­va Nätyn­ki palaa mie­lel­lään koti­mai­se­miin Yli­kii­min­gin Nuo­rit­taan kesäi­sin ja hänen vii­den­nen luo­kan ja ylä­kou­lun aloit­ta­vat lap­set viet­tä­vät kesäl­lä mie­lel­lään aikaa Mir­van van­hem­pien luo­na, eli tutum­min tum­mi­las­sa. Kesä­fii­lis hänel­le syn­tyy läm­mös­tä, jää­te­lös­tä, piha­töis­tä sekä kuk­kien ja yrt­tien istut­ta­mi­ses­ta. Kesä­lo­maan kuu­luu olen­nai­ses­ti myös mat­kai­lu Euroo­pas­sa ja Nui­ja­mies­ten lava.
– Nui­ja­mies­ten lava on erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­nen paik­ka minul­le ja siel­lä on tans­sit­tu monet tans­sit, sil­lä tum­mi­las­ta, eli minun lap­suu­den­ko­dis­ta, ei ole sin­ne mat­kaa kuin vii­ti­sen­tois­ta kilo­met­riä, Mir­va hymyilee.
Mir­va kier­tää kesäl­lä lava­tans­se­ja puo­li­son­sa kans­sa muu­al­la­kin Suo­mes­sa, mut­ta Nui­ja­mies­ten lavan he koke­vat koti­la­vak­seen. Mir­va pal­jas­taa yhden lemp­pa­ri kesä­bii­sin­sä ole­van Kake Ran­de­li­nin Juhannusyö.

Aurinko, festivaalit ja pitkät valoisat yöt tekevät kesän kellolaiselle Nina Siuruaiselle. Kesään kuuluu myös olennaisesti mökkeily ja rantasauna ja kesälomasuunnitelmat sisältävät paljon livemusiikkia, sillä luvassa on niin Apocalyptican kuin Metallicankin keikat sekä maailman suuri metallimusiikkifestivaali Wacken Open Air Saksassa heinä-elokuussa. Kesäfiilikseen Siuruainen jammailee mieluiten punkrock-yhtye Nyrkkitappelun Tästä se lähtee! -kappaleen tahdissa.

Aurin­ko, fes­ti­vaa­lit ja pit­kät valoi­sat yöt teke­vät kesän kel­lo­lai­sel­le Nina Siu­ruai­sel­le. Kesään kuu­luu myös olen­nai­ses­ti mök­kei­ly ja ran­ta­sau­na ja kesä­lo­ma­suun­ni­tel­mat sisäl­tä­vät pal­jon live­musiik­kia, sil­lä luvas­sa on niin Apoca­lyp­tican kuin Metal­lican­kin kei­kat sekä maa­il­man suu­ri metal­li­musiik­ki­fes­ti­vaa­li Wac­ken Open Air Sak­sas­sa hei­nä-elo­kuus­sa. Kesä­fii­lik­seen Siu­ruai­nen jam­mai­lee mie­lui­ten punk­rock-yhtye Nyrk­ki­tap­pe­lun Täs­tä se läh­tee! ‑kap­pa­leen tahdissa.

Muusikko ja laulaja-lauluntekijä Jukka Takalolle Martinniemen Ukkolanrannan maisemat herättävät paljon hyviä muistoja niin lapsuudesta kuin viime vuosien Maakisesta Martinniemestäkin. Kesän alkua hänelle merkitsee jäitten sulaminen ja raikas merituuli. Yksi Takalon mieleenpainuvimmista kesämuistoista onkin, kun hän oli perheensä kanssa telttailemassa Satakarissa tai Kriisissä ja kesäyössä kuulunut jyskytys sai hänet miettimään olivatko intiaanit tulossa. – Todennäköisesti ääni tuli ohilipuvan laivan koneista, mutta pikkupoikana se sai mielikuvituksen laukkaamaan, Takalo naurahtaa. Kesällä muusikko keikkailee ja hän kertoo rentoutuvansa silloin, kun hän voi keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. Myös melominen erityisesti auringonlaskun aikaan kuuluu olennaisesti kesään, kuten myös Rauli Baddingin Paratiisi-kappale.

Muusik­ko ja lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Juk­ka Taka­lol­le Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­nan mai­se­mat herät­tä­vät pal­jon hyviä muis­to­ja niin lap­suu­des­ta kuin vii­me vuo­sien Maa­ki­ses­ta Mar­tin­nie­mes­tä­kin. Kesän alkua hänel­le mer­kit­see jäit­ten sula­mi­nen ja rai­kas meri­tuu­li. Yksi Taka­lon mie­leen­pai­nu­vim­mis­ta kesä­muis­tois­ta onkin, kun hän oli per­heen­sä kans­sa telt­tai­le­mas­sa Sata­ka­ris­sa tai Krii­sis­sä ja kesäyös­sä kuu­lu­nut jys­ky­tys sai hänet miet­ti­mään oli­vat­ko inti­aa­nit tulossa.
– Toden­nä­köi­ses­ti ääni tuli ohi­li­pu­van lai­van koneis­ta, mut­ta pik­ku­poi­ka­na se sai mie­li­ku­vi­tuk­sen lauk­kaa­maan, Taka­lo naurahtaa.
Kesäl­lä muusik­ko keik­kai­lee ja hän ker­too ren­tou­tu­van­sa sil­loin, kun hän voi kes­kit­tyä vain yhteen asi­aan ker­ral­laan. Myös melo­mi­nen eri­tyi­ses­ti aurin­gon­las­kun aikaan kuu­luu olen­nai­ses­ti kesään, kuten myös Rau­li Bad­din­gin Paratiisi-kappale.

Jäälin asukasyhdistyksen puheenjohtaja ja Merijärven koulun rehtori Sirpa Tikkala on tänä kesänä uuden edessä, kun Suvivirren kajahtelusta ei käynnistykään kesäloma, kuten opettajana työskennellessä. – Nyt alkaakin uuden lukuvuoden valmistelu. Kesällä ehdin kuitenkin puuhastella kotona ja mökillä. Koiranäyttelyissäkin tulee pyörähdettyä. Tikkalan kesä pitää sisällään paljon grillausta, jäätelöä, uintia, saunontaa ja festareita. Kesätyyli on rento, ihana lierihattu on tuliainen Turkin lomalta. – Kesän lempiruokani on uudet perunat ja silli. Kesäbiiseistä paras on Popedan Pitkä kuuma kesä.

Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja ja Meri­jär­ven kou­lun reh­to­ri Sir­pa Tik­ka­la on tänä kesä­nä uuden edes­sä, kun Suvi­vir­ren kajah­te­lus­ta ei käyn­nis­ty­kään kesä­lo­ma, kuten opet­ta­ja­na työskennellessä.
– Nyt alkaa­kin uuden luku­vuo­den val­mis­te­lu. Kesäl­lä ehdin kui­ten­kin puu­has­tel­la koto­na ja mökil­lä. Koi­ra­näyt­te­lyis­sä­kin tulee pyörähdettyä.
Tik­ka­lan kesä pitää sisäl­lään pal­jon gril­laus­ta, jää­te­löä, uin­tia, sau­non­taa ja fes­ta­rei­ta. Kesä­tyy­li on ren­to, iha­na lie­ri­hat­tu on tuliai­nen Tur­kin lomalta.
– Kesän lem­pi­ruo­ka­ni on uudet peru­nat ja sil­li. Kesä­bii­seis­tä paras on Pope­dan Pit­kä kuu­ma kesä.

Yli-iin monitoiminainen Arja Huhtaselle kesässä on parasta se, ettei lunta tarvitse olla lapioimassa jatkuvalla syötöllä ja pääsee vihdoin ulos puuhailemaan. Kesään kuuluu halkojen hakkuun, rakentelun ja asuntovaunuun saunan rakentamisen lisäksi ainakin yksi kotimaan matkailureissu, kalastusta ja grillivalu pitäisi saada alulle. Arjan lempikesäbiisi on Vanhan isännän Onkimiehen blues. – "Nyt mä lähden kalaan. Nyt mä lähden kalaan. Skitareita jallittaan". Se tulee aina mieleen kalalla ollessa, Arja hymyilee.

Yli-iin moni­toi­mi­nai­nen Arja Huh­ta­sel­le kesäs­sä on paras­ta se, ettei lun­ta tar­vit­se olla lapioi­mas­sa jat­ku­val­la syö­töl­lä ja pää­see vih­doin ulos puu­hai­le­maan. Kesään kuu­luu hal­ko­jen hak­kuun, raken­te­lun ja asun­to­vau­nuun sau­nan raken­ta­mi­sen lisäk­si aina­kin yksi koti­maan mat­kai­lu­reis­su, kalas­tus­ta ja gril­li­va­lu pitäi­si saa­da alul­le. Arjan lem­pi­ke­sä­bii­si on Van­han isän­nän Onki­mie­hen blues.
– “Nyt mä läh­den kalaan. Nyt mä läh­den kalaan. Ski­ta­rei­ta jal­lit­taan”. Se tulee aina mie­leen kalal­la olles­sa, Arja hymyilee.

Juho "Salama" Tauriaisesta kesässä ehdottomasti parasta on lämpö ja aurinko. Ihmisten hyväntuulisuus ja mukavat tapahtumat kautta kesän tuovat myös hymyn huulille. Kesälomaakin Tauriainen kerkeää pitämään ja lomaan kuuluu olennaisesti jäätelön syönti ja aamukahvista nauttiminen terassilla. Grillaaminen on osa kesää ja yrittäjän oma grillierikoinen on grilliperuna.

Juho “Sala­ma” Tau­riai­ses­ta kesäs­sä ehdot­to­mas­ti paras­ta on läm­pö ja aurin­ko. Ihmis­ten hyvän­tuu­li­suus ja muka­vat tapah­tu­mat kaut­ta kesän tuo­vat myös hymyn huu­lil­le. Kesä­lo­maa­kin Tau­riai­nen ker­ke­ää pitä­mään ja lomaan kuu­luu olen­nai­ses­ti jää­te­lön syön­ti ja aamu­kah­vis­ta naut­ti­mi­nen teras­sil­la. Gril­laa­mi­nen on osa kesää ja yrit­tä­jän oma gril­lie­ri­koi­nen on grilliperuna.

Kiimingin Urheilijoiden toiminnanjohtajan ja Kiimingissä asuvan Päivi Mikkosen kesään kuuluu töitä ja lomaa sopivassa suhteessa. Kesäfiilis syntyy valon ja lämmön lisäksi kiireettömyyden tunteesta. – Sesonkityössä työn hektisyys ja aikatauluttaminen korostuvat ja onkin mahtava fiilis, kun voi ottaa välillä rennoin rantein, Mikkonen hymyilee. Kesälomaan Mikkosella kuuluu perinteisen hillastamisen lisäksi myös yleensä kaupunki- tai rantaloma Keski-Euroopan tai Välimeren maisemiin, joista Italia on muodostunut yhdeksi lemppariksi. Kesäisen ja kevyen olon Mikkoselle tuo suomalaisen rockyhtye Mieskoneen Omenapuu-kappale.

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­min­nan­joh­ta­jan ja Kii­min­gis­sä asu­van Päi­vi Mik­ko­sen kesään kuu­luu töi­tä ja lomaa sopi­vas­sa suh­tees­sa. Kesä­fii­lis syn­tyy valon ja läm­mön lisäk­si kii­reet­tö­myy­den tunteesta.
– Seson­ki­työs­sä työn hek­ti­syys ja aika­tau­lut­ta­mi­nen koros­tu­vat ja onkin mah­ta­va fii­lis, kun voi ottaa välil­lä ren­noin ran­tein, Mik­ko­nen hymyilee.
Kesä­lo­maan Mik­ko­sel­la kuu­luu perin­tei­sen hil­las­ta­mi­sen lisäk­si myös yleen­sä kau­pun­ki- tai ran­ta­lo­ma Kes­ki-Euroo­pan tai Väli­me­ren mai­se­miin, jois­ta Ita­lia on muo­dos­tu­nut yhdek­si lemp­pa­rik­si. Kesäi­sen ja kevyen olon Mik­ko­sel­le tuo suo­ma­lai­sen roc­kyh­tye Mies­ko­neen Omenapuu-kappale.

 

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.