Kui­va­lan­pe­rän läji­ty­sa­lu­eel­le hae­taan laa­jen­nus­lu­paa

Kuivalanperän läjitysalueen koko toiminta-alue Haukiputaantien länsipuolella on rajattu keltaisella ja varsinaiset täyttöalueet punaisella. Siniset pisteet ovat vesinäytteiden ottopisteitä ja oranssi kolmio pH:n seurantapiste. Kartta: Destia.Kuivalanperän läjitysalueen koko toiminta-alue Haukiputaantien länsipuolella on rajattu keltaisella ja varsinaiset täyttöalueet punaisella. Siniset pisteet ovat vesinäytteiden ottopisteitä ja oranssi kolmio pH:n seurantapiste. Kartta: Destia.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut hakee ympä­ris­tö­lu­paa Kui­va­lan­pe­rän läji­ty­sa­lu­eel­le. Kysees­sä on nykyi­sen ympä­ris­tö­lu­van olen­nai­nen muu­tos. Nyt alu­eel­le hae­taan lupaa 82 000 m3 rtr koko­nais­lä­ji­tys­mää­räl­le. Voi­mas­sao­le­van luvan koko­nais­lä­ji­tys­mää­rä on 38 500 m3. Läji­ty­sa­lue sijait­see Hau­ki­pu­taan poh­jois­puo­lel­la Kui­va­lan­pe­räl­lä Hau­ki­pu­taan­tien län­si­puo­lel­la. Läji­tys­käyt­töön otet­ta­van alu­een pin­ta-ala kas­vai­si nykyi­ses­tään 0,87 heh­taa­ria ja läji­tet­tä­vän maa-ainek­sen mää­rä kas­vai­si 43 500 m3rtr. Koko­nais­lä­ji­tys­mää­rän…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus