Kou­lu­ruo­kai­lu on lii­an myöhään

Var­sin­kin kah­del­la vii­mei­sel­lä tun­nil­la ennen ruo­kai­lua kes­ki­tyn näl­kää­ni enem­män kuin ope­tuk­seen. Jos kou­lu alkaa aikai­sin esi­mer­kik­si kah­dek­san aikaan ja pitää herä­tä tun­tia aiem­min val­mis­tau­tu­maan kou­luun, kym­me­nen aikaan voi olla jo näl­kä, kun edel­li­sen ker­ran on syö­ty kol­me tun­tia sitten.

Nälän takia vii­mei­set tun­nit ennen ruo­kai­lua ovat yleen­sä levot­to­mia ja jokai­sel­la on vai­kea kes­kit­tyä. Sik­si ehdot­tai­sin, että ylä­kou­lu­lais­ten ruo­kai­lua siir­re­tään eteen­päin aina­kin tun­nil­la. Toi­nen vaih­toeh­to oli­si, että kou­lu alkai­si myö­hem­pään tai jos­sain välis­sä kou­lu­päi­vää tar­jot­tai­siin pien­tä väli­pa­laa, esi­mer­kik­si jotain lei­pää tai hedelmää.

Jos ennen ruo­kai­lua ole­vil­la tun­neil­la ei ole pys­ty­nyt kes­kit­tyä nälän takia, on myös vai­keam­paa teh­dä koti­läk­sy­jä. Koti­läk­syi­hin kuluu siis vain enem­män aikaa, eli sinul­la jää myös vähem­män vapaa-aikaa ja täs­sä saat­taa men­nä jopa aikaa­si nukkumisajastasi.

Jos sinul­la on myös koe tai tes­ti ennen ruo­kai­lua ja sinul­la on näl­kä ‚voi kokee­si men­nä pal­jon huo­nom­min ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­sit juu­ri syö­nyt. Kun sinul­la on näl­kä, saa­tat kes­kit­tyä enem­män näl­kää­si kuin kokee­see­si. Tämän takia suo­sit­te­li­sin ruo­kai­lun aikais­ta­mis­ta tai aina­kin, että koet­ta ei pidet­täi­si ruo­kai­lua edel­tä­väl­lä tunnilla.

Rat­kai­su voi­si olla se, että ylä­kou­lu­lais­ten, joi­den kou­lun­käyn­ti on ras­kaam­paa ja jot­ka herää­vät aikai­sem­min, voi­si­vat men­nä ruo­kai­luun ennen ala­kou­lu­lai­sia, joi­den kou­lun­käyn­ti on kevyem­pää ja jot­ka yleen­sä nuk­ku­vat enem­män. Pie­net oppi­laat voi­si­vat men­nä ruo­kai­luun vas­ta ylä­kou­lu­lais­ten jäl­keen tai että ylä­kou­lu­lai­set meni­si­vät syö­mään vaik­ka 1. –3.- luok­ka­lais­ten jälkeen.

Aman­da 8e, Hau­ki­pu­taan koulu

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä