Kou­lun lopet­ta­mis­pää­tös pöy­ris­tyt­tää Keiskassa

Keiskan koulun lopettaminen vaikuttaa koko alueen kylän elämään. Huoli on myös liikuntapaikoista.Keiskan koulun lopettaminen vaikuttaa koko alueen kylän elämään. Huoli on myös liikuntapaikoista.

– Olen todel­la pöy­ris­ty­nyt ja pet­ty­nyt val­tuus­ton pää­tök­seen lak­kaut­taa Keis­kan kou­lu, tote­aa Pelas­te­taan Keis­kan kou­lu ‑ryh­män vetä­jä ja äiti Tii­na Pol­la­ri. Hän seu­ra­si val­tuus­ton kokous­ta ver­kon välityksellä.

– Mon­ta tun­tia saa­tiin kuun­nel­la kau­nii­ta koru­lausei­ta pien­ten kou­lu­jen tär­key­des­tä, mut­ta itse äänes­tys­hän vai­kut­ti ole­van hyvin help­po. Kun vaa­le­ja ei ole näkö­pii­ris­sä, voi­daan suu­tut­taa kylä­läi­set ja pis­tää useam­pi kou­lu kyl­mäs­ti alas, tote­aa Pol­la­ri tuohtuneena.

– Mat­ka Keis­kas­ta Hau­ki­pu­taan kou­lul­le voi toki sujua hel­pom­min vitos­luok­ka­lai­sel­le, mut­ta pie­nim­mil­le kou­lu­lai­sil­le se on vai­keam­pi jut­tu. Kyläl­lä on alet­tu jo poh­tia jär­jes­te­tään­kö kou­lu­kyy­te­jä, kos­ka mat­ka ei kai­kil­la täy­tä vaa­dit­tua viit­tä kilo­met­riä, mut­ta kou­lu­mat­kal­la pie­net koh­taa­vat mon­ta vaa­ran paik­kaa, tote­aa Pollari.

Eri­tyi­sen har­mit­ta­vak­si lopet­ta­mis­pää­tös Keis­kas­sa koe­taan sik­si, että kysees­sä on lähel­lä ole­va toi­mi­va ja hyvin­voi­va kylä­kou­lu. Kou­lun ovat monet van­hem­mat valin­neet lap­sel­leen, kun ovat osta­neet asun­non alu­eel­ta. Perin­tei­käs­tä Keis­kan kou­lua on myös käy­ty jo useam­mas­sa suku­pol­ves­sa ja kou­lun lop­pu­mi­nen on mene­tys alueella.

Tii­na Pol­la­ri halu­aa myös kysee­na­lais­taa, mah­tu­vat­ko kaik­ki keis­ka­lai­set var­mas­ti Hau­ki­pu­taan kou­lul­le vuon­na 2025, jos enti­sen kivi­kou­lun pai­kal­le on jo keret­ty alkaa raken­taa asuinaluetta.

– Entä mitä jos syn­ty­vyys kään­tyy jäl­leen kas­vuun? Mis­tä saa­daan kai­kil­le lap­sil­le kou­lu­pai­kat, kun kou­lu­ja on ehdit­ty lak­kaut­taa? Raken­ne­taan­ko uusia kou­lu­ja? Sehän se vas­ta ”hal­paa” onkin!

Keis­kan kou­lun lopet­ta­mis­pää­tös­tä on kom­men­toi­tu vilk­kaas­ti myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa totea­mal­la: Surul­lis­ta! Ei ole kiva olla oulu­lai­nen. Alu­eel­la ole­van Muu­ra­kor­ven kaa­voit­ta­mis­ta on var­maan tur­ha odot­taa. Raha rat­kai­see, luo­kat­to­mat jät­ti­kou­lut tun­tu­vat ole­van oikea rat­kai­su Oulun kaupungissa.

Pet­ty­nei­tä ollaan val­tuu­tet­tui­hin, jot­ka yhteyt­tä otet­taes­sa ovat olleet sitä miel­tä, että pie­net kou­lut pitää säi­lyt­tää, mut­ta kun on äänes­tyk­sen aika, toi­mi­taan toi­sin. Syn­ty­vät sääs­töt myös kysee­na­lais­te­taan. Miten iso kou­lu on pien­tä parem­pi? Jot­kut har­kit­se­vat muut­toa muu­al­le. Onpa nos­tet­tu esil­le jäl­leen idea, että Hau­ki­pu­taan pitäi­si liit­tyä Iin kuntaan.

Kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­la ollei­den pien­ten kou­lu­jen puo­les­ta kerät­tiin ver­kos­sa kan­sa­lai­sadres­si, johon alle­kir­joi­tuk­sia saa­tiin rei­lut 2500. Pelas­te­taan pie­net kou­lut ‑ryh­mä pää­si myös val­tuus­to­ryh­mien kuul­ta­vak­si ennen illan kokousta.