Korona­ra­joi­tukset ja suo­si­tuk­set pysy­vät ennal­laan Oulussa

Epi­de­mia­ti­lan­ne koro­nan suh­teen Oulus­sa on hei­ken­ty­nyt. Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­jaa, että koro­na­ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set pysy­vät nykyi­sel­lään 9.5. saak­ka. Jat­kos­ta lin­ja­taan kes­ki­viik­ko­na 5.5. Joh­to­ryh­mä suo­sit­te­lee, että hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta varau­tuu yli­mää­räi­seen kokouk­seen 5.5.

Kos­ka Oulu on epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa, koro­na­vies­tin­näs­sä pala­taan päi­vit­täi­seen tie­dot­ta­mi­seen arki­päi­vi­sin. Vii­kon­lo­pun koro­na­tie­dot jul­kais­taan maa­nan­tain koro­na­tie­dot­teen yhteydessä.

Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si eilen 27.4. kokouk­ses­saan, että epi­de­mian suh­teen ollaan Oulus­sa siir­ryt­ty kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Ilmaan­tu­vuus­lu­ku 14 vuo­ro­kau­den ajal­ta Oulus­sa on 45,7. Muu Poh­jois-Poh­jan­maan alue jat­kaa epi­de­mian perustasolla.