Kol­jun­ma­jan huu­to­kaup­pa jatkuu

Oulun kaupungin omistama Koljunmaja Halosenniemessä on myytävänä huutokaupassa. Kuvassa kyläyhdistyksen perinteisten syysmarkkinoiden tunnelmia Koljussa viime syksynä. Kuva: Auli HaapalaOulun kaupungin omistama Koljunmaja Halosenniemessä on myytävänä huutokaupassa. Kuvassa kyläyhdistyksen perinteisten syysmarkkinoiden tunnelmia Koljussa viime syksynä. Kuva: Auli Haapala

Oulun kau­pun­ki myy jul­ki­sel­la huu­to­kau­pal­la Halo­sen­nie­mes­sä sijait­se­vaa Kol­jun­ma­jaa. Tar­jous­kil­pa on avoin­na ver­kos­sa huutokaupat.com-sivustolla. Eili­seen maa­nan­tai­hin men­nes­sä koh­tees­ta oli jätet­ty 16 tar­jous­ta, jois­ta kor­kein oli 16 600 euroa. Mini­mi­ko­ro­tus tar­jouk­sel­le on aina 500 euroa.

Oulun kau­pun­ki pidät­tää oikeu­den hyväk­syä tai hylä­tä kor­kein tar­jous. Huu­to­kaup­pa päät­tyy 16. syyskuuta.

Koh­tees­sa Halo­sen­lah­den ran­nal­la on pää- ja sau­na­ra­ken­nuk­set, jot­ka myy­dään osta­jal­le. Raken­nus­paik­ka vuo­kra­taan. Kol­jun­ma­ja on raken­net­tu vuon­na 1930 ja se on perus­kor­jat­tu 1979. Sau­na­ra­ken­nus on val­mis­tu­nut vuon­na 1989. Raken­nuk­sia ei ole suo­jel­tu, joten ne voi­daan tar­vit­taes­sa kor­va­ta mat­kai­lua pal­ve­le­vil­la uudis­ra­ken­nuk­sil­la, tode­taan koh­teen esittelytekstissä.

Vuo­kra-alue on tar­koi­tet­tu loma- ja vapaa-ajan käyt­töön eikä alu­eel­la sal­li­ta pysy­vää asu­mis­ta. Myyn­tieh­dot edel­lyt­tä­vät, että vuo­kra-alu­eel­la tulee jär­jes­tää myös jul­kis­ta toi­min­taa. Vuo­krat­ta­van maa-alu­een pin­ta-ala on suu­ri, liki 15 000 neliötä.

Kol­jun­ma­ja sau­na­ra­ken­nuk­si­neen on ollut vii­me vuo­si­na vuo­krat­tu­na Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tyk­sel­le. Vuo­kra­so­pi­mus yhdis­tyk­sen kans­saan päät­tyi vuo­den 2022 lopus­sa, sil­lä kyläyh­dis­tyk­sel­le kävi lii­an ras­kaak­si vas­ta­ta pai­kan yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sis­ta. Kyläyh­dis­tys on jär­jes­tä­nyt yhtei­siä tapah­tu­mia sit­tem­min myös enti­sen Par­ku­mäen kou­lun piha­pii­ris­sä. Kol­jus­sa kajah­taa ‑tapah­tu­maa vie­te­tään venet­sia­lais­tun­nel­mis­sa Kol­jun vene­sa­ta­mas­sa 26.8. elä­vän musii­kin merkeissä. 

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut myy aika ajoin omas­ta käy­tös­tä pois­tu­nei­ta raken­nuk­sia, vapai­ta tont­te­ja ja irtai­mis­toa. Kau­pun­ki luo­puu nyt Kol­jun raken­nuk­sis­ta tar­peet­to­mi­na. Kol­jun­ma­ja sijait­see vesis­tön ympä­röi­vä­nä luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Perä­me­reen kuu­lu­van Halo­sen­nie­men ran­nal­la vene­sa­ta­man vie­res­sä noin 25 kilo­met­riä Oulus­ta Pohjoiseen.

Huutokauppa.comissa Kol­jun­ma­jan myyn­ti-ilmoi­tus­ta on kat­sot­tu tähän men­nes­sä yli 30 000 kertaa.