Kii­tä sii­voo­jaa Puhtauspäivänä

Val­ta­kun­nal­lis­ta Puh­taus­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na 3.12. Tänä vuon­na on jäl­leen eri­tyi­sen tär­ke­ää kiit­tää puh­tausa­lan ammat­ti­lais­ten teke­mää työ­tä, joka edis­tää hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä työ­pai­koil­la, kou­luis­sa ja muis­sa jul­ki­sis­sa tiloissa.

SSTL Puh­tausa­la ry ker­too, että­Puh­tausa­lan ammat­ti­lais­ten teke­mää arvo­kas­ta työ­tä tus­kin huo­maa sil­loin, kun kaik­ki toi­mii, mut­ta sii­voa­mi­sen puu­te huo­ma­taan heti. Puh­taus­päi­vä on val­ta­kun­nal­li­nen tee­ma­päi­vä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­vous­työn merkityksellisyyteen.

Eten­kin ter­vey­den­huol­lon koh­teis­sa sii­vous on kriit­ti­nen teki­jä, mut­ta puh­taus vai­kut­taa myös jokai­sen arkeen työ­pai­koil­la, päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa ja muis­sa jul­ki­sis­sa tiloissa. 

– Puh­taus­päi­vän mer­ki­tys koros­tuu eten­kin täs­sä ajas­sa, jos­sa vas­tuul­li­suus, hen­ki­lö­hy­gie­nia ja puh­taus ovat arjen kes­kus­te­lun kes­kiös­sä. Jot­ta voim­me elää tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä ja maa­il­mas­sa, on syy­tä nos­taa puh­taus ja sen teki­jät esiin todel­li­si­na arjen san­ka­rei­na. Puh­taus ja sen teki­jät ovat tär­kei­tä meil­le jokai­sel­le, tote­aa SSTL Puh­tausa­la ry.:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sari Mat­ti­la.