Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan lukioi­den aloi­tus­pai­kat ennallaan

Oulun lukiois­sa on ensi syk­sy­nä 1 577 aloi­tus­paik­kaa, jois­ta sata on Kii­min­gis­sä ja 158 Hau­ki­pu­taal­la. Näi­den lukioi­den aloi­tus­pai­kat pysy­vät ennal­laan. Koko Oulun alu­eel­la lukioi­den aloi­tus­paik­ko­ja on kym­me­nen enem­män kuin vii­me syksynä.

Lukioi­den aloi­tus­pai­kat on mitoi­tet­tu siten, että että 50–57,5 pro­sen­til­la oulu­lai­sis­ta perus­kou­lun päät­tä­vis­tä nuo­ris­ta on mah­dol­li­suus siir­tyä opis­ke­le­maan Oulun kau­pun­gin lukioi­hin. Kau­pun­gin lukioi­den lisäk­si Oulus­sa lukio-opin­to­ja jär­jes­tä­vät myös Svens­ka Pri­vats­ko­lan, Oulun stei­ner­kou­lun lukio sekä Oulun nor­maa­li­kou­lun lukio.