Kalas­tus lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun käyttökohteeksi

Kala­ta­lou­den Kes­kus­liit­to esit­tää kalas­tuk­sen lisää­mis­tä työ­nan­ta­jan tar­joa­man lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun käy­tön alai­suu­teen. Etuuk­sia tuli­si voi­da käyt­tää val­tion kalas­ton­hoi­to­mak­sun, opas­pal­ve­lui­den ja kalas­tus­kurs­sien maksamiseen.

Esi­tyk­sel­le on laa­ja kan­na­tus kalas­tuk­sen, met­säs­tyk­sen ja erä­har­ras­tus­ten paris­sa toi­mi­vien kes­kuu­des­sa. Työ­nan­ta­jan tar­joa­man tuen käyt­tö­mah­dol­li­suus piris­täi­si koko kala­ta­lou­den asemaa.

Suo­mes­sa on yli 1,5 mil­joo­naa vapaa-ajan­ka­las­ta­jaa, jois­ta useat hyö­tyi­si­vät mah­dol­li­suu­des­ta käyt­tää työ­nan­ta­jan tar­joa­maa lii­kun­tae­tuut­ta kalas­tus­har­ras­tuk­seen. Lisäk­si lii­kun­tae­tu toi­si kalas­tuk­sen pariin myös uusia har­ras­ta­jia, muis­tu­te­taan Kala­ta­lou­den Keskusliitosta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.