Kai­kil­le tulee kai­hi ennem­min tai myö­hem­min, Ouluun saa­pui uusi ja tur­val­li­sem­mak­si kuvat­tu tek­niik­ka eri­lai­siin silmäleikkauksiin

Silmälääkäri Janne Järvenpää. Kuva: Silmäsairaala Pilke.Silmälääkäri Janne Järvenpää. Kuva: Silmäsairaala Pilke.

Suu­rin syy suo­ma­lais­ten sil­mä­leik­kauk­siin on iän myö­tä yleis­ty­vä kai­hi. Suo­mes­sa arviol­ta 70 0000 ihmi­sel­le vuo­des­sa teh­dään sil­mä­leik­kaus, joko jul­ki­sel­la tai yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la. Toi­sek­si ylei­sin syy tul­la sil­mien leik­kauk­seen, on toi­ve pääs­tä eroon sil­mä­la­seis­ta, oli sit­ten kyse lähi tai kau­ko­näön huo­no­ne­mi­ses­ta. Tuol­loin puhu­taan sil­mien lins­si­leik­kauk­ses­ta, jos­sa vau­rioi­tu­nut lins­si pois­te­taan ja kor­va­taan uudel­la teko­lins­sil­lä, joka on usein myös monitehoinen.

Jul­ki­nen puo­li huo­leh­tii edel­leen kai­hi­leik­kauk­sis­ta, mut­ta sil­mien ikä­nä­köä kor­jaa­via lins­si­leik­kauk­sia teh­dään ainoas­taan yksi­tyi­sel­lä puolella.

Tänä kevää­nä Sil­mä­sai­raa­la Pil­ke aloit­ti toi­min­tan­sa Lää­kä­ri­kes­kus Mehi­läi­sen toi­mi­ti­lois­sa. Tämän myö­tä Ouluun saa­tiin uusi leik­kaus­tek­niik­ka ja laitteisto.

Sil­mä­lää­kä­ri Jan­ne Jär­ven­pään mukaan uusi tek­niik­ka paran­taa sil­mä­leik­kauk­sien laa­tua monel­la tavalla.

– Uusi tek­niik­ka on pal­jon hel­lä­va­rai­sem­pi sil­mil­le. Lase­ra­vus­tei­nen leik­kaus teh­dään täy­sin veit­set­tö­mäs­ti. Laser tekee kriit­ti­set leik­kaus­vai­heet tar­kas­ti sil­män ana­to­mian mukaan. Tätä kaut­ta sil­män mekaa­ni­nen mani­pu­laa­tio on vähäi­sem­pää ja leik­kauk­sen kes­to on lyhyem­pi, Jär­ven­pää kertoo.

Tek­nii­kan ansios­ta sil­mä toi­puu leik­kauk­ses­ta aiem­paa nopeam­min. Tie­tyt sil­mä­leik­kauk­sien jäl­kei­set kompli­kaa­tiot ovat myös pal­jon har­vi­nai­sem­pia kuin ennen. Lisäk­si lop­pu­tu­los on enti­siä tek­nii­koi­ta tarkempi.

– Meil­lä on nyt käy­tös­sä aiem­paa hel­lem­pi, tur­val­li­sem­pi ja tar­kem­pi mene­tel­mä, Jär­ven­pää tiivistää.

Samas­sa leik­kauk­ses­sa voi­daan hoi­taa mon­taa asi­aa yhtä aikaa. Voi­daan pois­taa kai­hi, kor­ja­ta sil­män lins­sit sekä taittovika.

Eril­li­siä leik­kauk­sia ei tar­vi­ta. Lop­pu­tu­los on hyvin pysyvä.

Ihmi­sen sil­mät muo­vau­tu­vat noin 20 ikä­vuo­teen asti. Myös osa nuo­ris­ta halu­aa pääs­tä eroon sil­mä­la­seis­ta. Hei­tä var­ten Sil­mä­sai­raa­la Pil­ke on tuo­nut uuden CLEAR- mene­tel­män. Täs­sä leik­kauk­ses­sa toi­men­pi­de koh­dis­tuu sil­män sar­veis­kal­voon. Kysees­sä on läpä­tön laser­leik­kaus, joka on omas­sa kate­go­rias­saan mark­ki­noi­den hel­lin ja tar­kin laser­leik­kaus. Täs­sä­kin etu­na on tur­val­li­sem­pi ja pysy­väm­pi lop­pu­tu­los, aiem­min käy­tet­tyi­hin mene­tel­miin verrattuna.

Kuin­ka sit­ten estää kai­hia tai ikä­nä­köä, voi­ko muu­tok­sia mil­lään ehkäistä.

– Vali­tet­ta­vas­ti kai­kil­le tulee kai­hi, ennem­min tai myö­hem­min, sitä ei voi estää edes aurin­ko­la­se­ja käyttämällä.

Perin­tö­te­ki­jöil­lä toki on oma osuu­ten­sa sii­nä, kuin­ka myö­hään tai aikai­sin kai­hi tulee, Jär­ven­pää toteaa.

Jot­kin sai­rau­det tai lääk­keet voi­vat edis­tää var­hai­sen kai­hin kehit­ty­mis­tä. Esi­mer­kik­si kor­ti­so­ni­tablet­tien pit­kä­ai­kai­nen käyt­tö voi ede­saut­taa var­hais­ta kai­hia, samoin dia­be­tes. Ikä­nä­kö kehit­tyy myös kai­kil­le, ennem­min tai myöhemmin.

Jul­ki­sel­le puo­lel­le kai­hi­leik­kauk­sien jono­tusa­jan suh­teen puhu­taan useam­mis­ta kuu­kausis­ta. Yksi­tyi­sel­lä puo­lel­le hoi­toon pää­see huo­mat­ta­vas­ti nopeammin.

Vali­tet­ta­vas­ti ikä­nä­köä paran­ta­vat sil­mä­leik­kauk­set yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la eivät ole Kela-kor­vauk­sien pii­ris­sä. Tosin esi­mer­kik­si Poh­de voi hank­kia kai­hi­leik­kauk­sen osto­pal­ve­lu­ja yksi­tyi­sil­tä yhteis­työ­kump­pa­neil­ta, jos leik­kausai­ka uhkaa ylit­tää hoitotakuuajan.

Onko sil­mä­lää­kä­ria­se­mal­la sit­ten tar­jo­ta pal­ve­lu­ja hen­ki­löil­le, jot­ka ovat jo leik­kaut­ta­neet kai­hin pois jul­ki­sel­la puo­lel­la. Voi­daan­ko sel­lai­sen hen­ki­lön näköä edel­leen korjata.

– Asia sel­vi­ää vain huo­lel­li­ses­ti tut­ki­mal­la. Sil­män tilan­ne on aina arvioi­ta­va yksi­löl­li­ses­ti. Sil­män kun­to rat­kai­see sen, voi­ko näkö­ky­kyä paran­taa leik­kauk­sel­la, iäl­lä ei ole niin­kään väliä, ker­too Järvinen.

Sil­mä­sai­raa­las­sa teh­tä­viin tut­ki­muk­siin voi tul­la ilman lähetettä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.