Jou­lui­set mark­ki­nat Revontaloilla

Myyntipaikat täyttyivät ja kävijöitä riitti Revontalojen joulumarkkinoilla. (Kuva: Tapio Kangas)Myyntipaikat täyttyivät ja kävijöitä riitti Revontalojen joulumarkkinoilla. (Kuva: Tapio Kangas)

Revon­ta­loil­la Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na jou­lu­mark­ki­nat, jois­sa tun­nel­maa ja kävi­jöi­tä riit­ti koko päi­vän ajak­si. Jär­jes­te­lyis­sä muka­na ollut Tapio Kan­gas ker­too, että kävi­jöi­tä mark­ki­noil­la oli yllät­tä­vän pal­jon ja myyn­ti­pai­kat­kin täyttyivät.

– Koke­mus oli kan­nus­ta­va. Kevääl­lä pide­tään uudet mark­ki­nat ja ote­taan myös piha-alue käyttöön.

Kari Kuusis­to jär­jes­te­ly­po­ru­kas­ta ker­too, että arpo­ja myy­tiin noin sata ja että voit­ta­jiin on oltu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhtey­des­sä. Hänen mukaan­sa myy­jät ker­toi­vat, että kaup­po­ja syntyi.

Eri­lai­set tapah­tu­mat tuo­vat vaih­te­lua Revon­ta­lo­jen asuk­kai­den­kin arkeen.

– Tun­nel­mas­ta välit­tyi tal­koo- ja yhteis­hen­ki, joka vain vah­vis­tuu täl­lai­sen yhdes­sä teke­mi­sen myö­tä, Kuusis­to kiittelee.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.