Joki­var­ret koros­ta­vat Oulun moni­puo­lis­ta kulttuuriympäristöä

Kaavoittajat Paula Paajanen ja Pia Krogius pitävät Oulun kulttuuriympäristön monimuotoisuudesta. (Kuva: Teea Tunturi)Kaavoittajat Paula Paajanen ja Pia Krogius pitävät Oulun kulttuuriympäristön monimuotoisuudesta. (Kuva: Teea Tunturi)

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö on ihmi­sen muok­kaa­maa ympä­ris­töä, joka sisäl­tää kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­viä piir­tei­tä, kuten raken­nuk­sia, mai­se­mia ja arkeo­lo­gi­sia koh­tei­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö vah­vis­taa alu­eel­lis­ta iden­ti­teet­tiä ja säi­lyt­tää aluei­den arvoa. Par­haim­mil­laan se on voimavara. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus