Iso­ja tilai­suuk­sia myös sisätiloissa

Elo­kuus­sa voi jär­jes­tää yli 500 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia myös sisä­ti­lois­sa, jos tilai­suu­den jär­jes­tä­jä nou­dat­taa Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ohjet­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­ses­tä, muis­tut­taa Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to. Kes­keis­tä on var­mis­taa osal­lis­tu­jien väli­set tur­vae­täi­syy­det ja tehos­te­tut hygie­nia­käy­tän­nöt. Ohjeen mukaan tilai­suuk­sis­sa on muun muas­sa huo­leh­dit­ta­va hygie­nias­ta ja var­mis­tet­ta­va 1−2 met­rin tur­va­vä­lit hen­ki­löi­den tai seu­ruei­den välil­lä. Tur­va­vä­lit on pidet­tä­vä myös tilai­suu­teen saa­vut­taes­sa ja siel­tä pois­tut­taes­sa. Tun­gok­sia ja tii­vii­tä jono­ja ei saa pääs­tää syn­ty­mään. Jär­jes­tä­jän voi olla syy­tä raja­ta osal­lis­tu­jia eril­li­sil­le alueil­le, jot­ta ohjei­ta voi­daan tosia­sias­sa noudattaa.

Alle 500 hen­ki­lön tilai­suu­det ovat elo­kuus­sa sal­lit­tu­ja ilman eri­tyi­siä edel­ly­tyk­siä, mut­ta hal­li­tus suo­sit­te­lee, että niis­sä­kin nou­da­te­taan THL:n ja OKM:n ohjet­ta tur­va­vä­leis­tä ja hygieniakäytännöistä.

Tär­ke­ää on myös muis­taa, että jos tapah­tu­maan tai ylei­sö­ti­lai­suu­teen liit­tyy ravin­to­la­toi­min­taa, sii­nä on lisäk­si huo­mioi­ta­va tar­tun­ta­tau­ti­lain ja sen nojal­la anne­tun ase­tuk­sen mukai­set ravin­to­loi­den toi­min­nan vel­voit­teet. Ravin­to­lois­sa esi­mer­kik­si jokai­sel­la asiak­kaal­la pitää olla oma istu­ma­paik­ka, ja asia­kas­pai­kat täy­tyy sijoit­taa riit­tä­vän väl­jäs­ti toi­siin­sa näh­den. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to koros­taa jokai­sen toi­mi­jan ja kan­sa­lai­sen vas­tuu­ta nou­dat­taa viran­omais­ten mää­räyk­siä, ohjei­ta ja suo­si­tuk­sia omas­sa toi­min­nas­saan ja siten omal­ta osal­taan ehkäis­tä koro­na­vi­ruk­sen leviämistä.

Tar­tun­ta­tau­ti­la­ki mah­dol­lis­taa mää­räys­ten anta­mi­sen kor­kein­taan yhdek­si kuu­kau­dek­si ker­ral­laan. Jos epi­de­mio­lo­gi­nen tilan­ne Suo­mes­sa muut­tuu mer­kit­tä­väs­ti huo­nom­paan suun­taan, alue­hal­lin­to­vi­ras­tot voi­vat tar­vit­taes­sa muut­taa elo­kuu­ta kos­ke­via rajoituspäätöksiään.