Ikäih­mis­ten pom­pot­te­lu pai­kas­ta toi­seen ja hoi­va­paik­ko­jen puu­te herät­tä­vät suur­ta huolta

Ran­ta­poh­jas­sa­kin on vii­me aikoi­na jul­kais­tu usei­ta jut­tu­ja van­hus­ten ja hei­dän omais­ten­sa huo­les­ta, kun tar­vit­ta­vaa ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pysy­vää hoi­va­paik­kaa ei löy­dy, ja sai­rai­ta van­huk­sia siir­rel­lään pai­kas­ta toi­seen pit­kien­kin mat­ko­jen taak­se kau­ak­si kotoa ja omai­sis­ta. Odot­ta­van aika on pitkä.

Hau­ki­pu­taa­lai­sen liki 90-vuo­ti­aan paris­kun­nan tytär halu­aa ker­toa van­hem­pien­sa tilan­tees­ta hei­dän ja sisa­rus­ten puo­les­ta. Tilan­ne herät­tää pal­jon kysy­myk­siä ja hätää: Koh­del­laan­ko sai­rai­ta van­huk­sia ihmi­sar­voi­ses­ti Poh­teen rat­tais­sa, ja onko pom­pot­te­lul­le näkö­pii­ris­sä lop­pua ja pal­ve­lui­hin parannusta?

Tytär ker­too, että kai­kil­la on jak­sa­mi­nen lop­pu­mas­sa ja ymmär­rys koetuksella.

– Koti on paras paik­ka kai­kil­le asua niin kau­an, kuin siel­lä koti­hoi­don ja ‑sai­raan­hoi­don ja läheis­ten avun tur­vin pär­jää, mut­ta raja tulee tie­tys­sä pis­tees­sä vas­taan, kun koto­na ei enää pärjää.

Van­hem­mil­la on vuo­ro­hoi­to­pai­kat Hau­ki­pu­taan Han­nan­ko­dis­sa, jon­ne äiti pää­see edel­leen­kin tie­tyik­si ajan­jak­soik­si. Han­nan­ko­din yksi­kön on Poh­de juu­ri äsket­täin päät­tä­nyt lak­kaut­taa. Isäl­lä on ollut vii­mei­sen puo­len­tois­ta vuo­den aika­na yli 10 sai­raa­la­jak­soa, jon­ka jäl­keen hän­tä on siir­ret­ty kotiin, kau­pun­gin­sai­raa­laan ja ter­veys­kes­kus­ten vuo­deo­sas­toil­le mil­loin Limin­kaan, Rant­si­laan, Pudas­jär­vel­le, Pyhä­jär­vel­le tai Oulas­kan­kaal­le. Jopa niin nopeal­la aika­tau­lul­la, että hänen luok­seen Pyhä­jär­vel­le vie­rai­lul­le men­neet omai­set kuu­li­vat hänet juu­ri siir­re­tyn toi­saal­le. Isä on ollut Hii­ro­sen­ko­dis­sa odot­ta­mas­sa pysy­vää ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen paikkaa.

Mitä van­hus itse ajat­te­lee tilanteesta?

– Hän on ihmeis­sään, väsy­nyt ja surul­li­nen. Meil­lä omai­sil­la on myös suu­ri huo­li. Äiti asuu edel­leen yhtei­ses­sä kodis­sa saa­man­sa koti­hoi­don ja lähi­pii­rin avun turvin.

Van­hem­mil­le haet­tiin jo aikai­sem­min yhteis­tä asuin­paik­kaa pal­ve­lu­ko­dis­ta, johon pal­ve­lu­tar­peen arvioin­nis­sa kat­sot­tiin ole­van perus­teet. Eri paik­ko­ja käy­tiin kat­so­mas­sa ja paik­ka oli­si sit­tem­min löy­ty­nyt Oulus­ta, mut­ta juu­ri sii­nä het­kes­sä van­hem­pien tilan­ne ja kun­to oli sen ver­ran parem­pi, että he eivät halun­neet ottaa paik­kaa vastaan.

Vii­me vuon­na molem­pien tilan­teen kään­nyt­tyä huo­nom­paan suun­taan, alet­tiin jäl­leen tie­dus­tel­la paik­ko­ja. Poh­teel­ta keho­tet­tiin akti­voi­maan hake­mus. Se teh­tiin, mut­ta puo­len vuo­den jäl­keen, kun asias­ta alet­tiin kysel­lä, ei puhe­lus­ta ollut mis­sään tie­toa, vaan keho­tet­tiin akti­voi­maan haku uudes­taan. Edel­ly­tyk­se­nä on uusi pal­ve­lu­tar­peen arvioin­ti molem­pien puo­li­soi­den osalta.

– Mitä teh­dä, kun ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen paik­kaa ei löy­dy, sil­lä nii­tä ei yksin­ker­tai­ses­ti ole tar­pee­seen näh­den riit­tä­väs­ti? Yksi­tyi­siin, jopa tuhan­sia euro­ja kuu­kau­des­sa mak­sa­viin yksi­köi­hin on har­val­la varaa. Väes­tön ikään­tyes­sä tar­ve kas­vaa. Jo ole­mas­sa ole­via paik­ko­ja Poh­de vähen­tää sääs­töi­hin vedo­ten ja tehos­ta­mal­la kotiin annet­ta­via pal­ve­lui­ta jo tämän vuo­den aika­na. Jos paik­ka löy­tyy, on epä­to­den­nä­köis­tä, että sel­lai­nen sijait­si­si lähel­lä koti­paik­kaa ja omaisia.

– Herää kysy­mys, mene­vät­kö sääs­tö­oh­jel­mat lii­an pit­käl­le niin, että inhi­mil­li­syys unoh­tuu? Syn­tyy­kö lopul­ta sääs­tö­jä sii­tä, että sai­rai­ta ikäih­mi­siä kul­je­te­taan “maa­kun­ta­mat­koil­le” ambu­lans­seil­la ja tak­seil­la pai­kois­ta toisiin?

Tytär halu­aa pai­not­taa, että täl­lä ker­to­mal­laan esi­merk­ki­ta­pauk­sel­la ja kysy­myk­sil­lä per­he ei halua syyl­lis­tää ja kri­ti­soi­da koti­pal­ve­lui­den tai eri yksi­köi­den hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa, sil­lä he teke­vät työs­sään var­mas­ti par­haan­sa heil­le annet­tu­jen resurs­sien puit­teis­sa. Vika on sys­tee­mis­sä, joka on men­nyt huo­nom­paan suun­taan, ensin kun Hau­ki­pu­das liit­tyi Ouluun ja kun pal­ve­lut siir­tyi­vät kau­pun­gil­ta Pohteelle.