Iin ener­gia poh­tii säh­kön­hin­nan nostamista

Iin Ener­gia nos­ti loka­kuun alus­sa säh­kön­hin­to­jaan. Seu­raa­vas­ta mah­dol­li­ses­ta koro­tuk­ses­ta pää­te­tään mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä. Täl­lä het­kel­lä Iin Ener­gia myy säh­köä asiak­kail­leen noin 15 sen­tin kilowat­ti­tun­ti­hin­taan, joka on täl­lä het­kel­lä edul­li­sim­mas­ta pääs­tä maas­sam­me. Iin Ener­gia myy säh­köä vain Iin kun­nan alueelle.

Iin Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Kuuse­la ker­too, että yhtiö tulee tänä vuon­na pää­se­mään hädin tus­kin nollatulokseen.

– Toden­nä­köi­ses­ti teh­dään tap­pio­ta. Riip­puu ihan lop­pu­vuo­den pörs­si­säh­kön hinnasta.

Yhtiöl­lä on osan­sa Olki­luo­don uudes­ta ydin­voi­ma­las­ta, joten odo­tuk­set sen toi­mi­vuu­den suh­teen ovat kor­keal­la. Pörs­si­säh­kön hin­ta vaih­te­lee voi­mak­kaas­ti, ja jos Iin Ener­gia jou­tuu osta­maan sitä huo­mat­ta­van kal­liil­la hin­nal­la, mut­ta myy­mään asiak­kail­leen 15 sen­tin kilowat­ti­tun­ti­hin­nal­la, tap­pio­ta ymmär­ret­tä­väs­ti syntyy.

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta on osa Oomi Ener­gi­aa, joka hoi­taa osa­kas­yri­tys­ten­sä säh­kön­myyn­nin. Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta huo­leh­tii itse­näi­ses­ti säh­kön siir­ros­ta toimialueellaan.

– Oomi on hoi­ta­nut ris­kien­hal­lin­nan oman säh­kön­myyn­tin­sä osal­ta huo­lel­li­ses­ti ja toi­min­nan jat­ku­vuus on siten var­mis­tet­tu. Oomi on näin varau­tu­nut tähän tilan­tee­seen jo hyvis­sä ajoin. Täl­lä het­kel­lä kes­ki­tym­me eri­tyi­ses­ti nykyis­ten asiak­kai­den pal­ve­lui­den jat­ku­vuu­teen, ker­too Oomin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuo­mas Oksa­nen.

Myös Oomi on nos­ta­nut joi­den­kin säh­kö­tuot­tei­den­sa hin­to­ja mer­kit­tä­väs­ti, vii­mek­si loka­kuus­sa. Suo­men säh­kö­mark­ki­noil­la toi­mi­vat säh­köyh­tiöt ovat kil­van kiis­tä­neet väit­teet yli­suu­ris­ta voitoista.

Oomin lisäk­si Vaa­san Säh­kö ja GNP Ener­gy ovat jou­tu­neet Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton tut­kin­taan hin­nan­ko­ro­tus­ten­sa vuok­si. Ener­gia­vi­ras­to puo­les­taan tut­kii 11 yhtiön toi­mia ja hin­noit­te­lun kohtuullisuutta.

– Täs­sä ollaan, kos­ka säh­kö­mark­ki­na on rik­ki, sitä ei ole raken­net­tu sodan kes­tä­väk­si, Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Sipo­la sanoo.

Säh­kö­osuus­kun­ta tulee teke­mään posi­tii­vi­sen tulok­sen, vaik­ka­kin tulos on aiem­pia vuo­sia heikompi.

Sekä Sipo­la että Kuuse­la usko­vat, että kuten pan­de­mian­kin kou­ris­sa, myös nyt­kin, monel­la tapaa var­sin poik­keuk­sel­li­ses­sa säh­kö­mark­ki­na­ti­lan­tees­sa syn­tyy uusia, inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja ja tapah­tuu nopeam­paa kehi­tys­tä, kuin nor­maa­lio­lois­sa ja säh­kö­mark­ki­noil­le syn­tyy uusia rat­kai­su­ja niin kaa­sun, vedyn kuin tuu­li- ja aurin­ko­voi­man ympärille.

He totea­vat, että oma­va­rai­suut­ta pitää edel­leen lisä­tä, jot­ta säh­kö­mark­ki­na saa­daan tule­vai­suu­des­sa toi­mi­vak­si. Oma­va­rai­suut­ta pyri­tään lisää­mään muun muas­sa Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan ja Oulun Seu­dun Säh­kön yhtei­sel­lä suun­ni­tel­mal­la aurin­ko­säh­kö­puis­to­jen perus­ta­mi­ses­ta alueelleen.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.