Hyväs­ti jäät ja roskat

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1973: Kuusa­mo­lais­tyt­tö oli men­nyt avioon savo­lai­sen kans­sa ja kun avio­lii­tos­sa ilme­ni kie­lel­li­siä ris­ti­rii­to­ja, selit­ti rou­va asi­aan­sa omal­ta kan­nal­taan näin: “Kyl­lä­hän minä vie­lä tuon mie­he­ni ymmär­rän, jos se savoa puhuu­kin, mut­ta jos vie­lä nuo viat­to­mat lap­set­kin sen oppivat.”

Ja sit­ten tähän päivään: 

Jäät läh­ti­vät vappuna.
Jäät läh­ti­vät Kii­min­ki­joes­ta Hau­ki­pu­taan sil­lan koh­dal­ta vap­pu­päi­vä­nä 1.5. kel­lo 13.22. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ron perin­tei­seen jäi­den­läh­tö­veik­kauk­seen jätet­tiin 833 arvaus­ta. Oikean päi­vän arva­si 82 osa­not­ta­jaa. Pää­pal­kin­non voit­ti Pek­ka Onte­ro, joka arva­si oikean ajan minuu­tin erolla.

Runon ja lau­lun ilta­päi­vä Kiimingissä.
Kii­min­gin seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 15.5. kel­lo 11.30–13 runon ja lau­lun ilta­päi­vä. Esiin­ty­mäs­sä ovat Ester Vaa­ra, Han­nu Tar­vas, Lucia Fer­ra­ro ja Anne Marie Del­sau­te. Lisäk­si tilai­suu­des­sa esi­tel­lään yksi Raa­ma­tun nai­sis­ta, johon voi tutus­tua tar­kem­min Kii­min­gin kir­kos­sa 25.9. ensi-iltan­sa saa­vas­sa Raa­ma­tun nai­set täs­sä ajas­sa ‑näy­tel­mäs­sä. Runon ja lau­lun ilta­päi­väs­sä on kah­vi­tar­joi­lu ja vapaa­eh­toi­nen ohjel­ma­mak­su, joka menee lähe­tys­työl­le. Tilai­suu­den jär­jes­tää Kii­min­gin seu­ra­kun­nan vapaaehtoistyö.

Jän­ni­tys­tä kesälukemiseksi.
Päi­vi Ala­sal­men ääni­kir­ja­hit­ti Ala­maa­il­man kunin­ga­tar ilmes­tyy kesä­dek­ka­ri­na kovis­sa kan­sis­sa 23.5. Tari­nas­sa rikos­kons­taa­pe­li Hal­la­vai­nen rat­koo kol­le­goi­den­sa kans­sa synk­kiä murhatapauksia.

Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Ala­sal­mi on kir­joit­ta­nut 25 teos­ta ja nii­tä on kään­net­ty lukui­sil­le kie­lil­le. Syk­syl­lä 2021 ilmes­tyi his­to­rial­li­nen romaa­ni Suden­rau­dat. Ala­maa­il­man kunin­ga­tar on rikos­kons­taa­pe­li Hal­la­vai­ses­ta ker­to­van Sto­ry­tel Ori­gi­nal ‑sar­jan avausosa.

Lii­kun­tao­pas­tus­ta Pateniemessä.
Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ohjaa­jat tar­joa­vat mak­su­ton­ta opas­tus­ta ulko­kun­toi­lu­puis­to­jen lait­tei­den käyt­töön. Pate­nie­men ran­ta­rei­tin var­rel­la opas­tus on tiis­tai­sin kel­lo 10 ensi vii­kos­ta alkaen, ensim­mäi­sen ker­ran 17.5.

Tar­jol­la on väli­nei­den käyt­tö­opas­tuk­sen lisäk­si muun muas­sa tek­niik­ka­neu­von­taa. Ohjauk­set sopi­vat kai­ke­ni­käi­sil­le. Ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ei tar­vi­ta. Sateel­la ohjauk­sia ei järjestetä.

Lii­ken­teen ympyröintiä.
Eten­kin hau­ki­pu­taa­lai­set ovat jo oppi­neet, miten lii­ken­neym­py­räs­sä aje­taan, sil­lä taa­ja­man kes­kus­tas­sa nii­tä on aivan vie­rek­käin perä­ti kak­sin kap­pa­lein. Sii­nä on ollut hyvä har­joi­tel­la. Ja onpa­han ympy­röi­tä Iis­sä­kin. Jos joku nyt on saa­pu­mas­sa Putaal­le tai Iihin, niin hän voi ker­ra­ta ympy­räs­sä aja­mis­ta Lii­ken­ne­tur­van ohjees­ta: Lii­ken­neym­py­rään saa­pu­van ja siel­tä pois­tu­van autoi­li­jan on väis­tet­tä­vä tie­tä ylit­tä­viä käve­li­jöi­tä, pyö­räi­li­jöi­tä ja mopoi­li­joi­ta. “Lii­ken­neym­py­räs­tä pois­tu­van väis­tä­mis­vel­vol­li­suus on var­sin sel­keä. Kun ympy­räs­tä ollaan pois­tu­mas­sa, lai­te­taan vilk­ku pääl­le oikeal­le ja kat­so­taan kun­nol­la, tulee­ko jalan­kul­ki­joi­ta, pyö­räi­li­jöi­tä tai mopoi­li­joi­ta”, Tuu­la Tas­ki­nen Lii­ken­ne­tur­vas­ta muistuttaa.

Ome­noil­la onneen.
Kun salaat­ti­baa­riy­ri­tys teet­tää kyse­ly­tut­ki­muk­sen ja sen kär­keen nos­tet­tu tulos on, että kas­vis­ten ja hedel­mien syö­jil­lä on parem­pi sek­sie­lä­män kuin muil­la, niin voi mie­leen voi nous­ta aatos, että saat­tai­si­ko olla kysy­mys mark­ki­noin­ti­tem­pauk­ses­ta. Täl­lai­sen kan­sain­vä­li­sen kyse­ly­tut­ki­muk­sen on kui­ten­kin teh­nyt suo­ma­lai­nen Kan­tar Oy ruot­sa­lais­läh­töi­sel­le salaat­ti­baa­riy­ri­tys Pica­de­lil­le. Tut­ki­muk­ses­sa oli muka­na yli 10 000 ihmis­tä seit­se­mäs­tä Euroo­pan maas­ta ja Yhdys­val­lois­ta. “Jopa 51 pro­sent­tia suo­si­tus­ten mukaan syö­vis­tä oli tyy­ty­väi­siä sek­sie­lä­mään­sä. Lii­an vähän kas­vik­sia syö­vis­tä ainoas­taan vajaa kol­man­nes koki ole­van­sa tyy­ty­väi­nen sek­sie­lä­mään­sä”, tut­ki­muk­sen tie­dot­tees­sa ker­ro­taan. Anteek­si nyt, mut­ta pals­tan­pi­tä­jä ei voi täs­sä yhtey­des­sä mitään mie­li­ku­val­leen kanien ruo­ka­va­lios­ta ja kanien muus­ta tun­ne­tus­ta käytöksestä.

Digi­neu­von­taa Iin kir­jas­tos­sa.
Iin pää­kir­jas­tos­sa on ensi vii­kos­ta alkaen tar­jol­la digi­neu­von­taa. Neu­von­taa saa tiis­tai­sin kel­lo 12–13 ja tors­tai­sin kel­lo 17–18. Luvas­sa on hen­ki­lö­koh­tais­ta opas­tus­ta ylei­ses­ti tablet-tie­to­ko­nei­den ja äly­pu­he­lin­ten käyt­töön ja säh­köi­sen asioin­nin palveluihin.

Vie­ras­la­jien ja ros­kien kimppuun.
Jos aikaa ja intoa riit­tää, voi jär­jes­tää vaik­ka sii­vous- ja vie­ras­la­jil­tal­koot ylei­sil­lä alueilla.

Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tos lupaa tal­koo­lai­sil­le ros­ka­säk­ke­jä ja lai­naa ros­ka­tik­ku­ja. Jäte­sä­kit hae­taan sovi­tus­ta pai­kas­ta. Pai­kal­le on pääs­tä­vä kuor­ma-autol­la. Huo­mioi­ta­va on, että omil­ta ton­teil­ta ei saa tuo­da tal­koo­pai­kal­le puu­tar­ha­jä­tet­tä eikä ros­kia, jot­ka kuu­lu­vat kiin­teis­tön vastuulle.

Miten toi­mia? Kun tal­koo­po­ruk­ka on koos­sa, nimet­kää vas­tuu­hen­ki­lö. Hänen teh­tä­vä­nään on teh­dä tal­kooil­moi­tus ja toi­mia yhdys­hen­ki­lö­nä. Tee tal­kooil­moi­tus Oulun palau­te­pal­ve­luun Anna palau­tet­ta — Oulun Palau­te­pal­ve­lu (ouka.fi) vähin­tään viik­koa ennen tapah­tu­maa. Alu­een kun­nos­sa­pi­tä­jä on yhtey­des­sä yhteyshenkilöön.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.