Hyvää palau­tet­ta pako­huo­nees­ta

Artturin arvoitus -pakohuonepeli on onnistuneesti ratkaistu Ylikiimingin Keltaisen talon kellarissa. Oulun 4H:n toiminta- ja koulutuskoordinaattori Miia Konttinen (vas.), arvoituksen ratkaisseet Minna Pirilä, Aki Pirilä, Matti Perätalo ja Salla Konttinen sekä nuorten suunnitteluryhmän jäsen Olli Alasaarela ovat tyytyväisiä onnistuneisiin avajaisiin.

Yli­kii­min­ki­läis­ten nuor­ten ryh­mä on suun­nit­te­lut ja toteut­ta­nut yhdes­sä Oulun 4H:n ja Yli­kii­min­gin nuo­ri­so­ti­la Boxin väen kans­sa Yli­kii­min­kiin oman pako­huo­neen, jon­ka ava­jai­sia vie­tet­tiin per­jan­tai-ilta­na.

Maa­il­man­laa­jui­ses­ti suo­sit­tu­ja pako­huo­nei­ta (Esca­pe Room) on perus­tet­tu kii­vaa­seen tah­tiin eri puo­lil­le Suo­mea.

Pako­huo­ne on seik­kai­lu­pe­li, jos­sa ryh­mä ihmi­siä sul­je­taan lukit­tuun huo­nee­seen, jos­ta pitäi­si sel­vi­tä ulos eri­lais­ten vih­jei­den ja teh­tä­vien avul­la 60 minuu­tis­sa.

Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa sijait­se­van Kel­tai­sen talon kel­la­riin raken­net­tu pako­huo­ne sai kovas­ti kii­tos­ta peliin osal­lis­tu­neil­ta. Art­tu­rin arvoi­tus -peliä kehut­tiin hyväk­si ja haas­ta­vak­si. Yli­kii­min­gin pako­huo­nee­seen on saa­tu rahoi­tus­ta Kun­ta­lais­läh­töi­sen kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen KAA­OS-hank­kees­ta, jon­ka tavoit­tee­na on 15–29-vuotiaiden sosi­aa­li­sen osal­li­suu­den ja yhteis­kun­ta­val­miuk­sien lisää­mi­nen.

Olli Ala­saa­re­la on ollut alus­ta alkaen muka­na nuor­ten suun­nit­te­lu­ryh­mäs­sä.
– On ollut kiva suun­ni­tel­la huo­net­ta. Olen ollut muka­na mah­dol­li­sim­man mones­sa asias­sa ja olen jota­kin kek­si­nyt­kin tuon­ne huo­nee­seen, 8-luok­ka­lai­nen Olli ker­too.

Vesa­las­sa asu­va Ala­saa­re­la pitää pro­jek­tia todel­la muka­va­na ja ava­jai­sia onnis­tu­nee­na. Ensim­mäi­nen pelaa­ja­ryh­mä oli Pyö­riän­mä­ki Team, joka sel­vit­ti arvoi­tuk­sen.

– Ensim­mäi­ses­sä ryh­mäs­sä oli aika pie­niä, oli­si­vat­ko olleet kol­mos­luok­ka­lai­sia, ja sit­ten oli aikui­nen. Nyt on ensim­mäi­nen ker­ta pois alta. Saim­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta ja kii­tos­ta sii­tä, että tämä on hyvin jär­jes­tet­ty, Olli ker­too.

Art­tu­rin arvoi­tus­ta on rat­kai­se­mas­sa toi­nen pelaa­ja­ryh­mä. Huo­nees­ta kuu­luu pelaa­jien kes­kus­te­lua ja romi­naa. Nel­jä minuut­tia ja 31 sekun­tia ennen pelia­jan lop­pu­mis­ta, kuu­luu peli­huo­nees­ta rie­mun kil­jah­duk­sia. Arvoi­tus on rat­kais­tu alle 60 minuu­tis­sa.

Nel­jän hen­gen Kas­tik­keet-jouk­kue, Sal­la Kont­ti­nen, Mat­ti Perä­ta­lo, Min­na Piri­lä ja Aki Piri­lä, on syys­tä­kin iloi­nen. Pelin jäl­keen spe­ku­loi­daan kovas­ti, mitä huo­nees­sa teh­tiin ja mitä oli­si voi­nut teh­dä toi­sin. Kaik­ki ovat yhtä miel­tä sii­tä, että haus­kaa oli.
– Kyl­lä oli epä­toi­vo iskiä välil­lä, kun näki, että aika käy vähiin, Min­na nau­rah­taa.

– Sai kyl­lä oikeas­ti miet­tiä. Meil­lä odo­tuk­set oli­vat, että täs­tä lähe­tään itkun kans­sa kotia, mut­ta se meni oikein mal­lik­kaas­ti. Tun­ti meni tosi äkkiä. Oli muka­va, kun mei­tä oli nel­jä. Mitä enem­män päi­tä, niin sen nopeam­paa tääl­tä pää­see ulos, Sal­la tuu­maa.

– Jou­kos­sa tyh­myys tii­vis­tyy, Aki nau­raa ja lisää Matin kans­sa, että muka­vaa oli.

– Kyl­lä tätä pitää mai­nos­taa muil­le­kin. En kyl­lä mal­ta odot­taa, että tän­ne tulee uusi peli, Min­na tote­aa.

– Sopii täm­möi­sel­le vart­tu­neem­mal­le­kin tosi hyvin. Kii­tok­sia 4H:lle, Sal­la kiit­tää.

Oulun 4H:n toi­min­ta- ja kou­lu­tus­koor­di­naat­to­ri Miia Kont­ti­nen on tyy­ty­väi­nen ava­jai­sis­ta saa­tuun palaut­tee­seen.

– Huo­nees­sa on ollut haas­tet­ta. Tosi hyvin nuo­ret ovat kek­si­neet kaik­kea. Arvoi­tus on oikeas­ti tosi hyvä. Tääl­lä on saman­lai­set pako­huo­ne­haas­teet kuin muu­al­la­kin, mitä on itse muu­al­la käy­nyt ja ver­ran­nut, Miia iloit­see.

Yli­kii­min­gin pako­huo­ne on hämä­hä­kin sei­teis­tään huo­li­mat­ta valoi­sa ja ei niin pelot­ta­va paik­ka kuin mie­li­ku­va voi­si olla. Huo­nees­sa on pal­jon esi­nei­tä ja tut­kit­ta­vaa arvoi­tuk­sen rat­kai­se­mi­sek­si.

Peliin ei ole ikä­ra­jaa, mut­ta toi­vee­na on, että osai­si lukea ja että aikui­nen oli­si pie­nem­mil­lä muka­na. Pako­huo­neen net­ti­si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta www.ylikiiminginexitroom.simplesite.com, jos­ta löy­tyy muun muas­sa huo­neen sään­nöt.

Kyse­lyi­tä pako­pe­li­huo­nees­ta on tul­lut pal­jon. Art­tu­rin arvoi­tus -pelin vapai­ta aiko­ja voi kysel­lä Miia Kont­ti­sel­ta. Tavoit­tee­na on, että huo­nees­ta saa­tai­siin oma 4H-yri­tys nuo­ril­le.
– On aja­tel­tu, että hin­ta oli­si vii­si euroa/henkilö, mikä on pal­jon eduk­kaam­paa kuin esi­mer­kik­si Oulus­sa, Miia ker­too.

– Oli­si meil­le vetä­jil­le hyvä, jos saa­tai­siin koko Yli­kii­min­ki käy­mään tääl­lä, Olli toi­voo.

Pako­huo­ne­pe­li sopii mai­nios­ti esi­mer­kik­si työ­paik­ka-, syn­ty­mä­päi­vä-, kave­ri- ja polt­ta­ri­po­ru­koil­le.

– Kun hen­ki­lö­mää­rä on 2–6, niin tämä voi olla hyvin haas­tee­na­kin, että on kak­si jouk­kuet­ta perä jäl­keen ja kat­so­taan, kum­pi on nopeam­pi, Miia ja Olli vink­kaa­vat.